We care!

Compliance

Compliance betyder upprätthållande av lagstadgade och företagsinterna bestämmelser. Våra företagsrelaterade aktiviteter utförs i enlighet med gällande lagar, vår Code of Conduct samt ytterligare interna riktlinjer och anvisningar. Compliance är en fast beståndsdel av vårt affärsmässiga och sociala ansvar.


De i vår Code of Conduct fastställda Compliance-riktlinjer har utökats med vårt informationssystem "We Care". Medarbetare, affärspartners men också tredje person har här möjlighet att rapportera om olagligt beteende - särskilt inom områden som tjänstemannabrottslighet, korruption samt medarbetar-, data- och miljöskydd.


We Care ➔