Kasutustingimused

I. WALTER GROUPi veebilehtede üldised kasutustingimused

(1) Need kasutustingimused puudutavad LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ja temaga seotud kontsernettevõtete (edaspidi "WALTER GROUP") poolt kättesaadavaks tehtud veebilehti (edaspidi "veebileht").

(2) See lehekülg sisaldab veebilehe üldisi kasutustingimusi. Veebilehe avamise või kasutamisega (edaspidi "kasutamine") tunnistavad kasutajad ja külastajad (edaspidi "kasutajad") üldiste kasutustingimuste kehtivust. WALTER GROUP jätab endale õiguse kasutustingimusi igal ajahetkel oma äranägemise järgi muuta.

(3) Alternatiiv registreeritud kasutajatele:
Klikkides väljale "nõus" või "saada", tunnistab kasutaja veebilehe kasutustingimused kasutaja jaoks kohustavaks. WALTER GROUP jätab endale õiguse muuta käesolevat kasutusjuhist oma äranägemise järgi. Kasutaja peab oma nõusolekut muudetud kasutusjuhistega uuesti kinnitama, klikkides väljale "nõus" või "saada", et kasutada edaspidigi WALTER GROUPi teenuseid.

(4) WALTER GROUP pakub veebilehel valdkondlikku ja ettevõttega seotud teavet klientidele, transpordipartneritele ja töökoha taotlejatele. Teatud teenused (nt. LOADS TODAY, kliendiportaal CONNECT) on kättesaadavad ainult registreeritud kasutajatele.

(5) WALTER GROUPil on õigus peatada veebilehe toimimine täielikult või osaliselt ning muuta sisu ja teenuseid oma äranägemise järgi. WALTER GROUP ei garanteeri WALTER GROUPi veebilehe katkematut kättesaadavust. Kasutajal ei ole seaduslikku õigust nõuda WALTER GROUPi veebilehe kasutamist ja selle alalhoidmist.
(1) Kogu veebilehe sisu (illustratsioonid, tekstid, formuleeringud, kaubamärgid, pildid, videod, graafikud) on WALTER GROUPi või tema lepingupartnerite intellektuaalne omand. WALTER GROUPi veebilehe kasutamisest ei tulene kasutajale mingeid litsentsi- või muid kasutusõigusi veebilehel asuvate õiguste (nt.äritegevuslikud kaitseõigused, autoriõigused ja sellele lähedased kaitseõigused jne.) suhtes. Kaubamärke, disaini, pilte, tekste, tekstiosi ja muid WALTER GROUPi veebilehe materjale ei tohi ilma WALTER GROUPi eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta, kopeerida, paljundada, töödelda, täiendada või kasutada mingil muul viisil. Sealt on välja arvatud selgesõnaliselt kasutuseks välja pakutud materjalide paljundamine või kasutamine.
(1) WALTER GROUP vastutab võimalike kahjude eest, mis võivad kasutajal tekkida WALTER GROUPi veebilehe kasutamisel, ainult tahtluse või raske hooletuse korral.

(2) WALTER GROUP ei võta mingit vastutust kasutaja otseste ega kaudsete, koheste või hiljem tekkivate kahjude või kaotuste suhtes, sõltumata sellest, kas need tulenevad lepingust, kahjutasuõigusest (sealhulgas hooletus) või tekivad muul põhjusel, kui nad kuuluvad ühte järgmistest kategooriatest::

(i) Saamata jäänud tulu ja hilisemad kahjud
(ii) Juhuslikud kahjumid ja saamata jäänud tulu
(iii) Saamata jäänud ärivõimalused
(iv) Hea tahte ja andmete kaotus

(3) WALTER GROUP on teinud kõik mõistlikud pingutused kindlustamaks seda, et WALTER GROUPi veebilehel pakutav teave on selle koostamise ajal õige ja täielik. WALTER GROUP ei anna mingeid kinnitusi, tagatisi ega garantiisid veebilehel pakutava teabe suhtes, nagu näiteks allalaadimised, kolmandate osapoolte pakutud teenused, välised lingid või muud sisulised materjalid, mida WALTER GROUPi veebileht kasutab kas otseselt või kaudselt või millele on selle veebilehe kaudu ligipääs. Samuti jätab WALTER GROUP endale õiguse pakutavat teavet eelneva teatamiseta muuta või täiendada.

(4) WALTER GROUP ei vastuta kahjude eest, mis tekivad kasutajal kasutajakonto väär- või kuritarvitamise läbi, identifitseerimistunnuste või kasutaja poolt salvestatud andmete kuritarvitamise või kaotamise tõttu.
(1) WALTER GROUP püüab hoida veebilehte järjepidevalt käigus ja kättesaadavana vastavalt olemasolevatele tehnilistele, majanduslikele, ettevõttesisestele ja korralduslikele võimalustele.

(2) WALTER GROUP ei anna mingit garantiid ega tagatist, et WALTER GROUPi veebileht või tema materjalid oleks katkestusteta või üleüldse kättesaadavad, veatud või et vead parandataks, samuti selles suhtes, et WALTER GROUPi veebileht või abivahendid (nt. server) on vabad viirustest või muudest ohtlikest koostisosadest. WALTER GROUP välistab kategooriliselt igasuguse vastutuse ükskõik millist sorti kahjude suhtes, mis tulenevad WALTER GROUPi veebilehe või abivahendite koostamisest, kui see on seadusega kooskõlas.

(3) Ajaperioodide eest, mil veebileht ei ole tehniliste või muude probleemide tõttu kättesaadav, ei võta WALTER GROUP endale vastutust.
WALTER GROUPi veebileht sisaldab väliseid linke, mis viivad kolmandate osapoolte veebilehtedele. WALTER GROUPil ei ole mingit kontrolli lingitud veebilehtede kättesaadavuse, kvaliteedi ja sisu üle. Ka ei võta WALTER GROUP mingit vastutust väliste veebilehtede materjalide eest, mis on vastuolus kehtiva õigusega või tekitavad mingil muul viisil kasutajale kahju.
Veebileht sisaldab osaliselt SwissSign'i SSL-sertifikaate. SwissSign'i SSL-seritifikaadid hõlmavad lisaks kasutaja andmete tõhusale kodeerimisele, samal ajal kui andmed edastatakse veebiserverile, Pakkuja (WALTER GROUP) identifitseerimist ja veebilehe autentsuse kinnitamist kaitsmaks õngevõtmise eest.

Kasutaja kinnitab, et ta on lugenud läbi SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) ja SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com) üldtingimused, ta on need vastu võtnud ja täidab neid. WALTER GROUP ei võta mitte mingisugust vastutust Kasutaja suhtes seoses SSL-sertifikaatide kasutamisega.

(1) Teatud teenused (nt. LOADS TODAY, kliendiportaal CONNECT) on kättesaadavad ainult registreeritud kasutajatele. Kasutaja saab pärast registreerumist ja WALTER GROUPi poolset kontrolli parooli, mis võimaldab tal juurdepääsu kasutajakontole.

(2) Kasutaja vastutab parooli ja muude edastatud andmete konfidentsiaalsuse, samuti kõigi tegevuste eest, mis teostatakse seoses kasutajakontoga. Kõigist loata toimuvatest kasutajakonto kasutustest või muudest eksimustest turvalisuse vastu tuleb WALTER GROUPile viivitatamatult teatada. Kasutajakonto registreerimine või registreerimine abonemendi saamiseks on seotud kasutaja partnerinumbriga. Kasutajal ei ole õigust avaldada partnerinumbrit või parooli teistele isikutele või anda seda teiste käsutusse. Iga kasutajapoolne partnerinumbri ja/või parooli avaldamine võib tuua kaasa kasutajakonto kustutamise või abonemendi peatamise.

(3) Andmeid, materjale ja teavet, mis on kasutajale teada tema kasutajakonto alusel, ei tohi anda edasi vastavate volitusteta kolmandatele isikutele.

(4) WALTER GROUP jätab endale õiguse registreerumist või teenuste tellimiseks sisse logimist lubada või sellest keelduda põhjusi nimetamata. Lisaks on WALTER GROUPil õigus iga kasutajakonto sulgeda või üksikute tellitud teenuste saamine põhjendusi esitamata peatada.
WALTER GROUP keelab üles laadida arvutiprogramme, faile ja muud materjali, mis sisaldavad kahjustavaid ja/või katkestavaid tunnusmärke nagu viirused, manipuleeritud failid, "peidetud" failid (nagu näit. pildid, mis on integreeritud audiofailidesse), ussviirused, "trooja hobused" või kerimiseks kasutatavad veebirobotid ("bots"), mitme lehe kuvamine, ja muid tegevusi, mis võiksid segada veebilehe või kogu internetisuhtluse toimimist.

(1) Igasugused elektroonilised rünnakud WALTER GROUPi veebilehele või kõigile sellega seotud WALTER GROUPi või üksikute kasutajate andmetele on keelatud.

(2) Iga elektrooniline rünnak viib selle kasutaja kohese kõrvaldamiseni, kelle sfääri rünnak jääb, ning toob kaasa tsiviil- ja kriminaalõigusliku vastutuse.

II. Muud sätted

See leping allub Austria seadustele. Vaidluste lahendamiseks kuulutatakse pädevaks kohtuks Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt (Viini siselinna kaubandusasjade kohus). Kehtib ainuüksi Austria seadus ilma ÜRO-ostuõiguse ja Austria rahvusvahelise eraõiguse viitenormide rakendamiseta.
(1) Selle lepingu muudatused ja täiendused tuleb teha kirjalikult. Suulised kõrvalkokkulepped on kehtetud.

(2) Kui üks või mitu selle lepingu tingimust peaks olema ükskõik millisel põhjusel kehtetud, ei puuduta see ülejäänud lepingusisu kehtivust.