Podmienky používania

I. Všeobecné podmienky používania pre webové stránky skupiny WALTER GROUP

(1) Predmetom týchto podmienok používania je používanie webových stránok (v ďalšom ako „Website“), ktoré poskytla skupina WALTER GROUP Internationale Transportorganisation AG a s ňou spojené podniky koncernu (v ďalšom ako „WALTER GROUP“).

(2) Táto strana obsahuje všeobecné podmienky používania webovej stránky. Zvolením alebo použitím webovej stránky (v ďalšom „použitie“) akceptujú všetci užívatelia a návštevníci (v ďalšom „užívatelia“) platnosť všeobecných podmienok používania. Skupina WALTER GROUP si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť podmienky používania.

(3) Alternatíva pre registrovaných užívateľov:
Kliknutím na políčko „Einverstanden -súhlasím“ alebo „Abschicken – odoslať“ súhlasí užívateľ s podmienkami používania webovej stránky ako pre užívateľa. Skupina WALTER GROUP si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zmeniť predložené nariadenie o používaní. Užívateľ musí ešte raz súhlasiť so zmenenými nariadeniami o používaní, ako je popísané vyššie, a to kliknutím na políčko Einverstanden - súhlasím“ alebo „Abschicken – odoslať“, aby mohol ďalej využívať služby skupiny WALTER GROUP.

(4) Skupina WALTER GROUP ponúka na webovej stránke informácie týkajúce sa odvetvia a podniku zákazníkom, prepravcom a uchádzačom. Jednotlivé služby (napr. LOADS TODAY, zákaznícky portál CONNECT) sú prístupné len pre registrovaných užívateľov.

(5) Skupina WALTER GROUP má právo zastaviť celkom alebo sčasti webovú stránku a ľubovoľne meniť obsahy, príp. služby. Za nepretržitú dostupnosť webovej stránky skupiny WALTER GROUP nepreberá skupina WALTER GROUP záruku. Neexistuje nárok na používanie alebo udržiavanie webovej stránky skupiny WALTER GROUP.
(1) Celý obsah webovej stránky (ilustrácie, texty, formulácie, značky, obrázky, videá, grafiky) je duševným vlastníctvom skupiny WALTER GROUP alebo jej zmluvných partnerov. Použitím webovej stránky skupiny WALTER GROUP nevznikajú užívateľovi žiadne licenčné alebo iné užívateľské práva z hľadiska práv týkajúcich sa webovej stránky (napr. priemyselné práva, autorské práva a príbuzné ochranné práva atď.). Značky, dizajn, obrázky, texty, časti textov a ostatný obsah webovej stránky skupiny WALTER GROUP sa nesmú bez predchádzajúceho písomného súhlasu skupiny WALTER GROUP ani meniť, kopírovať, rozmnožovať, používať, doplňovať alebo iným spôsobom používať. Výnimku toho tvorí rozmnožovanie, využitie alebo používanie výlučne pre použitie ponúkaných materiálov.
(1) Skupina WALTER GROUP ručí za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť užívateľovi kvôli použitiu webovej stránky skupiny WALTER GROUP len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti.

(2) Skupina WALTER GROUP nepreberá žiadnu záruku za škody alebo straty, ktoré utrpí užívateľ, ani priame ani nepriame, bezprostredné alebo následné škody nezávisle od toho, či vzniknú zo zmluvy, práva na náhradu škody (vrátane nedbanlivosti) alebo akokoľvek inak, pokiaľ spadajú do niektorej z nasledovných kategórií::

(i) Ušlý zisk a následné škody
(ii) Neočakávané straty a ušlý zisk
(iii) Ušlé možnosti obchodu
(iv) Strata good will a strata údajov

(3) Skupina WALTER GROUP podnikla všetky potrebné činnosti, aby zabezpečila, aby informácie uvedené na webovej stránke skupiny WALTER GROUP boli v čase ich poskytnutia správne a úplné. Skupina WALTER GROUP nedáva žiadne prísľuby a nepreberá žiadne záruky za informácie uvedené na webovej stránke, ako napr. downloady, služby ponúkané tretími stranami, externé linky alebo iné obsahy, ktoré sa použijú buď priamo alebo nepriamo z webovej stránky skupiny WALTER GROUP alebo sa z nej dajú vyhľadať. Skupina WALTER GROUP si tiež vyhradzuje právo na vykonanie zmien alebo doplnkov k uvedeným informáciám bez predchádzajúceho oznámenia.

(4) Skupina WALTER GROUP neručí za škody, ktoré vzniknú neodborným alebo nenáležitým použitím užívateľského konta samotným užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných znakov alebo údajov, ktoré si uložil užívateľ.
(1) Skupina WALTER GROUP má snahu prevádzkovať webovú stránku kontinuálne a udržiavať ju dostupnou – vždy podľa existujúcich technických, ekonomických, podnikových a organizačných možností.

(2) Skupina WALTER GROUP nepreberá záruku za to, že webová stránka skupiny WALTER GROUP alebo jej obsahy budú k dispozícii nepretržite alebo že vôbec budú k dispozícii, ďalej za to, že budú bez chýb alebo že chyby budú odstránené, takisto za to, že webová stránka skupiny WALTER GROUP alebo jej pomôcky (ako napr. server) budú bez vírusov alebo iných nebezpečných súčastí. Skupina WALTER GROUP výslovne vylučuje akúkoľvek záruku za škody akéhokoľvek druhu z poskytnutia webovej stránky skupiny WALTER GROUP alebo jej pomôcok, pokiaľ to je zo zákona dovolené.

(3) Skupina WALTER GROUP nepreberá záruku za časy, keď je stránka nedostupná kvôli technickým alebo iným problémom.
Webová stránka skupiny WALTER GROUP obsahuje externé linky, ktoré vedú k iným webovým stránkam tretích strán. Skupina WALTER GROUP nemá vplyv na dostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nepreberá zodpovednosť za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú platné právo alebo inou formou spôsobia užívateľom škodu.
Táto web stránka sčasti obsahuje SSL certifkáty SwissSign. SSL certifikáty SwissSign obsahujú okrem účinného zašifrovania dát užívateľa počas ich prenosu na web server aj identifikáciu poskytovateľa (WALTER GROUP) a autentifikáciu pravosti web stránky na ochranu pred phishingom.

Používateľ prehlasuje, že sú mu známe Všeobecné ustanovenia SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) a SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), prečítal si ich a plne ich akceptoval a bude ich dodržiavať. WALTER GROUP vylučuje akékoľvek ručenie voči používateľovi spojené s využívaním SSL certifikátu.

(1) Jednotlivé služby (napr. LOADS TODAY, zákaznícky portál CONNECT) sú prístupné len pre registrovaných užívateľov. Po registrácii a overení obdrží užívateľ od skupiny WALTER GROUP heslo, ktoré umožňuje prístup k užívateľskému kontu.

(2) Užívateľ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti hesla a ostatných prípadných údajov, ako aj za všetky aktivity, ktoré sú spojené s užívateľským kontom. Všetky nedovolené použitia užívateľského konta alebo iné porušenia bezpečnosti sa musia okamžite oznámiť skupine WALTER GROUP. Registrácia užívateľského konta príp. prihlásenie k abonentskému odberu sa viaže na partnerské číslo užívateľa. Užívateľ nie je oprávnený zverejniť partnerské číslo alebo heslo iným osobám alebo im ich dať k dispozícii. Každé zverejnenie partnerského čísla a/alebo hesla zo strany užívateľa môže viesť k vymazaniu užívateľského konta príp. k zastaveniu odberu.

(3) Údaje, obsahy a informácie, ktoré sú užívateľovi známe na základe jeho užívateľského konta, sa nesmú posúvať neoprávneným tretím stranám.

(4) Skupina WALTER GROUP si vyhradzuje právo schvaľovať alebo bez udania dôvodov odmietnuť registráciu alebo prihlásenie k odberu abonentskej služby. Okrem toho má skupina WALTER GROUP právo bez udania dôvodov zablokovať každé užívateľské konto alebo odber jednotlivých abonentských služieb.
Skupina WALTER GROUP zakazuje preberanie počítačových programov, súborov a iného materiálu, ktorý obsahuje poškodzujúce a/alebo rušiace znaky ako vírusy, manipulované súbory, „skryté” súbory (ako napr. obrázky, ktoré sú integrované v audio-súboroch), červy, trójske kone alebo boty za účelom scrollingu, zobrazenia viacerých obrazoviek a pre iné aktivity, ktoré by mohli zásadne rušiť integritu alebo funkciu webovej stránky alebo on-line komunikáciu.

(1) Elektronické útoky akéhokoľvek druhu na webovú stránku skupiny WALTER GROUP alebo všetky s tým spojené údaje skupiny WALTER GROUP alebo na údaje jednotlivých užívateľov sú zakázané.

(2) Každý elektronický útok vedie k okamžitému vylúčeniu užívateľa, do sféry ktorého spadá útok, a k jeho občianskemu a trestno-právnemu stíhaniu.

II. Ostatné ustanovenia

Táto zmluva sa riadi rakúskym právom. Pre urovnanie sporov sa za príslušný vyhlasuje súd pre obchodné záležitosti vo Viedni, Viedeň – mesto. Uplatňuje sa výlučne rakúske právo bez aplikácie kúpneho práva UN a príslušných noriem rakúskeho medzinárodného občianskeho práva.
(1) Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu vykonať len písomne. Ústne vedľajšie dohody nie sú účinné.

(2) Ak by jedna alebo viacej podmienok tejto zmluvy boli z akéhokoľvek dôvodu neúčinné, nedotkne sa to platnosti ostatného obsahu zmluvy.