Isikuandmete kaitset käsitlev teatis

See teatis kirjeldab, kuidas töötleb WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] Teie isikuandmeid.

WALTER GROUP vastutab selle eest, et Teie isikuandmed oleksid piisavalt kaitstud. Järgitakse kõiki seadusest tulenevaid nõudeid, mis puudutavad andmete kaitset, töötlemist, isikuandmete konfidentsiaalsust ning andmete turvalisust.

Järgmised sätted on üldised ja katavad põhjalikult kõiki andmetöötlusprotseduure, mida teostab WALTER GROUP. See tähendab, et järgmised sätted kehtivad Teie kohta vaid osaliselt.

Me töötleme isikuandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • Meile esitatud pakkumiste ja päringute töötlemine nt (potentsiaalsete) transpordipartnerite poolt, inimestele poolt, kes soovivad transporti, kohaleviimist, tellimusi või muud sarnast või kes soovivad muidu koostööd teha
 • Lepingutingimuste läbirääkimised ning pakkumiste ja lepingute ettevalmistamine
 • Lepinguparneriks sobivuse hindamine, nt krediidiajaloo kontrollimised potentsiaalsetel klientide, tarnijate jms puhul
 • Meie lepinguliste- ja ärisuhete korraldamine, nt vedude teostus (graafik) ja kohaleviimised, inventuuri tegemine ja liisingulepingud, raamatupidamine, kaebused ja nõuded, kvaliteedijuhtimine , meie ostude töötlemine, meie teenuste optimeerimine ärirakendusi kasutades (nt vedude monitoorimise, portaalide jms. abil)
 • Customer relationship, s.t info saatmine, uudiskirjad, pakkumised ja reklaammaterjal, jooksev klienditugi, sündmuste korraldamine jne.
 • Kindlustuste lepingutingimused ja administratsioon, nõuete töötlemine
 • Fleet Management: meie sõidukite hooldus ja korrashoid
 • Tootearendus
 • Sidusettevõtete haldamine
 • IT-infrastruktuuri tööks, st turbe, tehnoloogia tipptaseme tagamiseks, hooldus jms.
 • Veebilehtede pakkumine: veebilehtede täiendamine ja arendamine, kasutusstatistika koostamine, veebilehtede rünnakute tuvastamine, takistamine ja uurimine jne.


 • Isikuandmed saame me

  • teie enda käest: meile päringuid esitades, lepingute loomisel, meiega sõlmitud lepingute täitmise kontekstis
  • WALTER GROUPi kuuluvatelt sidusettevõtetelt
  • kolmandatelt osapooltelt, nt transpordipartneritelt või klientidelt tellimuse täitmiseks
  • avalikult ligipääsetavatest allikatest, nt äriregister, kinnistusraamat, ametlikud teadaanded, ühenduste register, kaubandusregister
  • Teie veebibrauserist (automaatselt), kui külastate meie veebilehti, vastavalt Teie valitud seadistustele

  Teie isikuandmete esitamine on vabatahtlik. Sellegipoolest pole meil võimalik teiega ärisuhteid luua, kui meil puuduvad teie kohta vajalikud isikuandmed. Samuti pole meil sel juhul võimalik tagada, et meie veebilehel kõik funktsioonid töötavad, kui jätate vajalikud isikuandmed esitamata.

 • Nimeandmed, nt eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi jne.
 • Andmed isiku kohta, nt vanus, sugu, sünniaeg, rahvus, ametikoht ettevõttes, passikoopia jne.
 • Kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne
 • Identifitseerimisandmed, nt isikut tõendava dokumendi number, reisipassi number, kliendinumber jne.
 • Pangaandmed, nt kontonumber, krediidireitingu andmed jne.
 • Ametlikud andmed, nt viitenumber, KMKR nr, palgatõend, üürniku pass (Saksamaa) jne.
 • Sõiduki andmed, nt sõiduki number, kerenumber, mootorinumber, numbrimärk, sõiduki registreerimistunnistus, kütusekaart, kahveltõstuki juhiloa number jne.
 • Pildiandmed ja video ülesvõtted
 • IT kasutusandmed, nt ühenduse andmed, logimise info, IP-aadress, suunaja, väliselt ligipääseavate süsteemide kasutajanimed jne.
 • Veebilehe kasutusandmed: päringu kuupäev ja kellaaeg, IP-aadress, veebibrauseri nimi ja versioon, kindlad küpsised jne.
 • Teave isikute käitumise kohta, nt märkused reaktsioonide ja meeldetuletuste kohta, toimuvaid uuringuid puudutav korrespondents ja selgitused jne.
 • Rassiline/etniline päritolu, nt sünnkoht ID-kaardil jne.

 • Asukoha andmed, nt GPS-andmed, ajatempel GPS-signaali jaoks, asukohaandmed (latituud ja longituud) jne.

Õiguslik alus teie andmete meiepoolseks töötlemiseks on:

 • Lepingutingimuste täitmine ja lepingueelsete meetmete kasutuselevõtmine (GDPRi artikli 6 paragrahv 1 (b)) nt kui korraldame vedude ja kohaleviimiste sujuvat läbiviimist, töötleme kaebusi ja kahjude raporteid, koostame arveid, tegeleme kvaliteedijuhtimisega, valmistame ette pakkumisi, töötleme teie päringuid ning vastame nendele jne.
 • Meie õigustatud ülekaalukas huvi (GDPRi artikli 6 paragrahv 1 (f)), nt kui pakume teie vajadustele kohandatud teavet ja pakkumisi, kui just puudub vajadus nõusoleku järele; meie andmetöötlus hagi korral, juhiandmete edastamine, kui see on transpordi teostamiseks vajalik ja kui puudub otsene kokkupuude juhiga, nende andmete töötlemine, mis on vajalikud meie veebilehe funktsioonide tööks jne.
 • Seadusjärgsed kohustused (GDPRi artikli 6 paragrahv 1 (c)) nt maksukohustused, kohustused vastavalt liikluseeskirjadele, mootorsõiduki seadus, karistusseadus, haldusmenetluse seadus, rahapesuvastased seadused jne.
 • Seni kui puudub eelnimetatud seaduslik alus, põhineb meie poolne andmete töötlemine teie antud nõusolekul GDPRi artikli 6 paragrahviga 1 (a). Muidugi on teil õigus teie poolt antud nõusolek igal hetkel tühistada. Sellegipoolest ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine tühistamishetkeni kehtinud nõusoleku baasil teostatud töötluse seaduslikkust (s.t tühistamine pole tagasiulatuva jõuga).

Seega võime edastada eelnimetatud põhjustel Teie isikuandmed järgmistele osapooltele:

 • Ettevõtted, mis kuuluvad meie kontserni, ja nende töötajad
 • Meie poolt hõivatud kolmandad osapooled, nt IT-teenuste pakkujad, trükiteenuste pakkujad, andmekeskused, veebimajutus, tarkvara ja teenusepakkujad, nt uudiskirjade saatmiseks, nõuete lahendamise ja kahjukäsitluse valdkonna teenusepakkujad (kindlustus ja kindlustuspartnerid), kinnisvarahaldurid, advokaadid, maksunõustajad, notarid, audiitorid jne.
 • Isikud, kes on meiega ärisuhtes, nt transpordipartnerid, tarnijad, kaubanduspartnerid jne.
 • Avalikud ametiasutused, nt tolliamet, Föderaalne Siseministeerium, saatkonnad, piirkondlikud ametiasutused jne.

Mõnel juhul edastatakse andmed osapooltele, kes on väljaspool Austriat, ja erandjuhul mitteturvalistesse kolmandatesse riikidesse. Ent sellisel juhul tagame, et rakendatud on sobivaid andmekaitsemeetmeid, s.t sidudes ettevõttesisesed andmekaitse eeskirjad või ELi standardsed isikuandmete kaitset puudutavad sätted.

Säilitame Teie isikuandmeid ainult senikaua, kui see on vajalik eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks. Samuti säilitame Teie isikuandmeid seadusega kohustatud aja lõpuni või kuni potentsiaalsete õigusjärgsete nõuete esitamise jaoks pole aegumisperioodid lõppenud.
Muuhulgas on Teil õigus (kehtiva seaduse kohaselt) (i) kontrollida, kas ja millised isikuandmeid me Teie kohta säilitame, ning saada nendest andmetest koopiaid, (ii) lasta oma isikuandmeid parandada, muuta või kustutada, kui need on valesti või ebakorrektselt töödeldud, (iii) nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist ja (iv) keelduda oma isikuandmete töötlemisest või tühistada eelnevalt antud luba kindlates oludes töötlemiseks, (v) nõuda andmete ülekandmist, (vi) teada nende kolmandate osapoolte identiteeti, kellele on Teie isikuandmed edastatud ja (vii) esitada kaebus asjakohasele ametiasutusele.
Meie veebilehtedel kasutatakse nn. küpsiseid. Küpsis on väike fail, mille saab Teie arvutisse salvestada, kui külastate meie veebilehte. Põhimõtteliselt kasutame küpsiseid, et pakkuda kasutajatele veebilehel lisafunktsioone, s.t aidata veebilehel navigeerida, lubada jätkata veebilehel kohast, kust eelnevalt lahkusite, ja/või säilitada eelistused või suvandid, kui peaksite seda veebilehte uuesti külastama. Küpsised ei pääse ligi Teie arvutis olevatele muudele andmetele, nad ei saa neid lugeda ega muuta.

Enamik meie veebilehtede küpsistest on nn. hooajalised või ajutised küpsised. Need kustutatakse automaatselt, kui veebilehelt lahkute. Lisaks kasutame püsivaid küpsiseid, mis salvestatakse Teie kõvakettale. Sellegipoolest saab need Teie brauseri kaudu manuaalselt kustutada. Vastasel juhul püsivad need küpsised 1 kuust kuni 10 aastani. Püsivaid küpsiseid kasutame Teie tuvastamiseks, kui külastate meie veebilehte järgmisel korral, et muuta veebileht Teie jaoks mugavamaks ja kohandada veebilehte parimal viisil Teie vajadustele sobivaks.

Kasutame ka kolmandate osapoolte küpsiseid, mis aitavad muuta veebilehe Teie jaoks huvipakkuvamaks. Seetõttu säilitatakse ka kolmandate osapoolte ajutised ja püsivad küpsised, kui peaksite neid veebilehti kasutama ja kui olete andnud selleks oma nõusoleku. Nende kolmandate osapoolte küpsiste ainueesmärk on anda kolmandatele osapooltele võimalus pakkuda Teile suunatud reklaami. Me ei vastuta kolmandate osapoolte poolse küpsiste kasutamise seaduspärasuse eest.

Meie veebilehte külastades saate aktiivselt nõustuda küpsiste salvestamisega, mis on enam kui tehniliselt vajalikud. Samuti on Teil võimalik lubada või keelata vaid kindlat tüüpi küpsiste salvestamist. Kui soovite mingilgi hilisemal hetkel küpsiste seadistusi muuta, saate seda igal aja küpsiste seadistuste alt teha.

Nõusolek küpsiste kasutamiseks
Meie veebileht kasutab OneTrusti küpsiste nõusoleku tehnoloogiat, et saada Teie nõusolek konkreetsete küpsiste salvestamiseks Teie lõppseadmesse ja dokumenteerida see vastavalt andmekaitsenõuetele. Selle tehnoloogia pakkuja on ettevõte OneTrust Technology Ltd.

Kui avate meie veebilehe, luuakse ühendus OneTrusti serveritega, et saada Teie nõusolek küpsiste kasutamiseks. Seejärel salvestab OneTrust Teie brauserisse küpsise, et Teie antud nõusolek või sellest keeldumine registreerida. Sel moel kogutud andmed salvestatakse, kuni Te palute meil need kustutada, kustutate ise OneTrusti küpsise või kuni andmete salvestamise eesmärk kaob.

OneTrusti teenust kasutatakse selleks, et saada seadusega nõutav nõusolek küpsiste kasutamiseks. Õiguslikuks aluseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti 1 alapunkt c.

Oleme OneTrustiga sõlminud andmete töötlemise lepingu. Tegu on andmekaitsenõuetele vastava lepinguga, mis tagab, et OneTrust töötleb meie veebilehe kasutajate isikuandmeid üksnes vastavalt meie juhistele ning järgides isikuandmete kaitse üldmäärust.

Küpsiste salvestamist teie arvutisse saate reguleerida ka sedasi, kui märgite oma brauseri seadistustes, et soovite teavitust, kui mõni veebileht peaks tahtma küpsiseid salvestada. Küpsiseid saab ka blokeerida või kustutada, kui need on teie arvutisse juba salvestatud.

Kui küpsised on seotud isikuandmete säilitamisega kolmandas riigis, mis ei kuulu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) reguleerimisalasse ja mis on asjakohasel kaitsetasemel kahepoolsete lepinguteta, salvestatakse neid ainult siis, kui olete andnud selleks oma nõusoleku.

Ent küpsiste keelamine, blokeerimine või kustutamine võib mõjutada teie internetikogemust ning takistada meie veebilehtede täies ulatuses kasutamist.
Meie veebilehed kasutavad Google Analyticsit, Google Inc. ("Google") pakutavat veebianalüüsi teenust, kui olete selle kasutamisega nõustunud, aktiveerides küpsiste seadetes tulemuslikkuse küpsised. Google Analytics kasutab küpsiseid, et veebilehe kasutamist oleks võimalik analüüsida ning pakkuda meile lihtsasti kasutatavat veebilehe juurdepääsu statistikat kulutõhusal viisil. Küpsiste poolt genereeritud informatsioon meie veebilehtede kasutamise kohta edastatakse tavapäraselt USA Google`i serverisse, kus see ka säilitatakse, kui olete selleks oma nõusoleku andnud.

Meie veebilehed kasutavad ka Google Analyticsi poolt kasutatud võimalust IP anonüümseks muutmise kohta. See tähendab, et kasutaja IP-aadress muudetakse Google'i poolt veelgi lühemaks ELi liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvates riikides. Terve IP-aadress saadetakse Google serverile üksnes erandijuhul USAsse, kus see ka lühendatakse. Meie nimel kasutab Google seda teavet teiepoolse käitumise hindamiseks meie veebilehe, veebilehel tegutsemise kohta raporti koostamiseks ning meile muude veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuste osutamiseks. Kasutaja brauseri poolt Google Analyticsi osana esitatud IP-aadressi ei ühendata mingisuguste muude Google'i andmetega.

Küpsiste poolt genereeritud ja veebilehe kasutamist puudutavate andmete (k.a teie IP-aadress) kogumist Google'ile saab takistada, nagu ka nende andmete töötlemist Google'i poolt, kui laadite alla ja installite brauseri plugini, mis on allpool lingil: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Lisateave Google'i kasutustingimuste ja Google'i privaatsuseeskirjade kohta leiate siit http://www.google.com/analytics/terms/de.html või http://www.google.at/intl/at/policies.
Veebilehed kasutavad Google'i taasturundust, kui olete selle kasutamisega nõustunud, aktiveerides küpsiste seadetes turunduse küpsised. Google'i taasturundus on Google Inc. reklaamiteenus, mis võimaldab esitada Teile suunatud reklaami, mis põhineb meie veebilehti eelnevalt külastades ilmutatud käitumisel, kui olete selleks oma nõusoleku andnud. Reklaam ilmub vaid Google'i reklaamipindadel, kas Google Adwordsi või Google Displey Networki reklaamipinnal.

Saate Google taasturundusest Google Ad Preference Manager kaudu keelduda või oma suvandeid muuta.
Meie veebilehed kasutavad ettevõtte Google Inc. kaarditeenust Google Maps. Kasutaja IP-aadressi andmed edastatakse brauseri ja Google Mapsi serverite vahel. Vajadusel edastatakse need andmed ka Google Mapsi serverile USAs.

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (õigustatud huvi meie poolt veebilehel toodud kohtade hõlpsamaks leidmiseks).
Me kasutame oma veebilehtedel teenust Google reCAPTCHA (edaspidi reCAPTCHA). Teenusepakkuja on ettevõte Google Inc.

reCAPTCHA abil kontrollitakse, kas andmed sisestatakse meie veebilehtedel (nt kontaktivormi täitmisel) inimese või automaatse programmi poolt. Selleks analüüsib reCAPTCHA veebilehe külastaja käitumist erinevate tunnuste alusel. Analüüs algab automaatselt, kui veebilehe külastaja lehe avab. Analüüsimiseks hindab reCAPTCHA erinevat informatsiooni (nt IP-aadress, veebilehe külastaja veebilehel viibimise kestus või kasutaja poolt tehtud hiireliigutused). Analüüsi käigus kogutud andmed edastatakse Google'ile.

reCAPTCHA analüüsid toimuvad valdavalt taustal. Veebilehe külastajaid ei teavitata analüüsi toimumisest.

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (õigustatud huvi veebipakkumiste kaitsmiseks automatiseeritud kuritahtliku spionaaži ja rämpsposti eest).
Meie veebilehele on lisatud YouTube'i videod. Nii saame Teile huvipakkuvaid videoid näidata otse oma veebilehel. YouTube on ettevõtte Google Inc. tütarettevõte. Videoportaali haldab ettevõte YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui avate meie veebilehel mõne lehe, millele on integreeritud YouTube'i video, võtab Teie brauser automaatselt ühendust YouTube'i või Google'i serveritega. Kogu andmetöötluse eest Euroopa piires vastutab ettevõte Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Iirimaa).

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.
Vajadusel kasutame ajutiselt ja üksikutel lehtedel ettevõtte Google Inc. teenust Google Optimize. Google Optimize analüüsib veebilehe erinevate variantide kasutamist, et saaksime kohandada kasutajasõbralikkust vastavalt veebisaidi kasutajate käitumisele. Google Optimize kasutab variantidele viitamiseks küpsiseid.

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.
Veebisaidid kasutavad rakendust Bing Ads Universal Event Tracking (UET), kui olete nõustunud turundusküpsiste aktiveerimiseks küpsiste seadistustes. Bing Ads on ettevõtte Microsoft Corporation teenus, mille abil saame teile pakkuda sihitud reklaami huvipakkuvatel teemadel, vastavalt teie kasutuskäitumisele eelmiste külastuskordade ajal meie veebisaidil. Teie andmed edastatakse sel juhul Bing Ads'i operaatorile, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA.

Lisainfot Microsofti andmekaitsereeglite kohta leiate aadressilt https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Microsofti huvidepõhise reklaami seadistusi saate muuta ka veebiaadressil https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Andmete töötlemine toimub GDPR art 6 lõike 2 punkt a alusel.
Kasutame aeg-ajalt ja ajutiselt Hotjari, et mõista paremini oma kasutajate vajadusi ning optimeerida veebilehtede pakkumist, kui olete selle kasutamisega nõustunud, aktiveerides küpsiste seadetes tulemuslikkuse küpsised. Hotjar tehnoloogia kasutamisega mõistame paremini kasutajate kogemust meie veebilehtedel, s.t. kui palju aega on kasutajatel vaja vormide täitmiseks. Hotjar kogub teavet kasutaja seadme kohta, selle IP-aadressi anonüümsuse koha, geograafilist asukohta, keele suvandeid ning kasutajaliideseid ja hiire liigutusi, klõpse ning klahvivajutusi. Lisaks kasutab Hotjar küpsiseid külastajate tuvastamiseks. Seda teavet ei kasutata Hotjari ega meie poolt individuaalsete kasutajate tuvastamiseks ega ühendata muude andmetega individuaalsete kasutajate kohta. Lisateabe Hotjari privaatsuseeskirja kohta leiate siit.
Meie veebilehed kasutavad Walls.io sotsiaalmeedia pistikprogramme, mis võimaldavad kuvada meie ettevõtte sotsiaalmeedia värskendusi otse veebilehel. Pistikprogrammide aktiveerimisel edastatakse kasutaja IP-aadress Walls.io`le. Andmete töötlemine Walls.io poolt toimub ainult Euroopa Liidus. Walls.io kuulub Viinis asuvale ettevõttele Walls.io GmbH.

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.
Kasutame oma veebilehtede üksikutes valdkondades vestluse pistikprogrammi SmartSupp. Teenusepakkuja on ettevõte SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tšehhi Vabariik. Te saate kasutada SmartSuppi vestlust, et alustada otsesuhtlust meie töötajatega. Teie päringutele vastamiseks kogutakse, salvestatakse ja töödeldakse andmeid. SmartSupp salvestab Teie poolt külastatud veebilehtede ajalugu (URL ja viitaja) ja infot Teie poolt kasutatud brauseri kohta. Lisaks edastatakse Teie poolt vabatahtlikult kontaktvormi kaudu esitatud kontaktandmed ja päringute sisu. Seejuures kasutatakse seansiküpsiseid, mis pärast veebilehe külastamist kustutatakse. Edastatud andmeid säilitatakse Euroopa Liidus asuvates serverites.

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.
Meie veebilehtede turvalisuse tagamiseks ja laadimisaegade optimeerimiseks kasutatakse teenust CloudFlare veebitulemüürina ja sisuedastusvõrguna (Content Delivery Network). Seetõttu suunatakse kõik päringud paratamatult läbi nende serverite ja koondatakse statistikasse, mida ei saa deaktiveerida.

Andmete töötlemine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

Lisainfot Cloudflare'i turvalisuse ja andmekaitse kohta leiate aadressilt https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Me kasutame teenust Short.IO selleks, et teha meie veebipakkumine kättesaadavaks lühikese ja meeldejääva veebiaadressi abil omaenda esitlusdomeenis. Pakkujaks on ettevõte Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO võimaldab niinimetatud lühikeste veebiadresside, informatiivsete lühi-URL-ide ja nende juurde kuuluvate QR-koodide loomist ja haldamist. Selle veebiaadressi avamisel juhib Short.IO vastava ümbersuunamise kaudu edasi salvestatud sihtlehele.

Andmete töötlemine toimub GDPR art 6 lõige 1 punkt f alusel. Meie õigustatud huvi on pakkuda juurdepääsu meie veebipakkumistele lihtsate ja meeldejäävate lühi-URL-ide abil.
Me kasutame teenust Lunio Click Fraud Prevention (edaspidi Lunio), et tuvastada ja takistada petterünnakuid meie GoogleAds kuulutustele. Teenuse pakkuja on ettevõte PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Ühendkunigriik, PR7 1PS.

Lunio kontrollib meie GoogleAds kuulutustel tehtud klõpse pettusekatsete suhtes. Ebaseaduslikel allikatel takistatakse IP-aadressi alusel juurdepääs meie GoogleAds kuulutustele.

Andmete töötlemine toimub GDPS art 6 lõike 1 punkti f alusel. Meie õigustatud huvi on kaitsta oma kuulutusi kuritahtlike klõpsu-pettuste eest ja seega rahalise kahju eest.
Oleme valmis vastama kõikidele küsimustele ja muredele seoses isikuandmete töötlusega.

Päring
isikuandmete kaitse üldmääruse (DSGVO) kohta