Bruksbetingelser

I. Allmenne bruksbetingelser for WALTER GROUP sine nettsider

(1) Disse allmenne bruksbetingelsene omfatter bruken av nettsider (i det følgende kalt "nettside") som LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG og de tilknyttede konsernbedrifter (i det følgende kalt "WALTER GROUP") stiller til disposisjon.

(2) Denne siden inneholder de allmenne bruksbetingelsene for websiden. Ved åpning eller bruk av websiden (i det følgende kalt "bruk") godkjenner alle brukere og besøkere (i det følgende kalt "bruker") gyldigheten til de allmenne bruksbetingelsene. WALTER GROUP forbeholder seg retten til å endre bruksbetingelsene til enhver tid og etter eget skjønn.

(3) Alternativ for registrerte brukere:
Ved å klikke på feltet "innforstått" eller "sende" samtykker brukeren forbindtlig i bruksbetingelsene. WALTER GROUP forbeholder seg retten til å endre de foreliggende bruksbetingelsene etter eget skjønn. Brukeren må samtykke i de endrede bruksbetingelsene ved å klikke på feltet "inneforstått" eller "sende" en gang til for fortsatt å kunne benytte WALTER GROUP sine tjenester.

(4) På nettsiden tilbyr WALTER GROUP bransje- og bedriftsorientert informasjon for kunder, transportpartnere og jobbsøkere. Noen tjenester (f.eks. LOADS TODAY, kundeportalen CONNECT) er kun tilgjengelige for registrerte brukere.

(5) WALTER GROUP har etter eget ønske rett til helt eller delvis å stanse nettsiden og endre innhold respektive tjenester. WALTER GROUP garanterer ikke at nettsiden står til disposisjon uavbrutt. Det består ingen krav på bruk eller opprettholdelse av WALTER GROUP sin nettside.
(1) Det fullstendige innholdet på nettsiden (illustrasjoner, tekster, formuleringer, merker, bilder, filmer, grafikk) er åndelig eiendom til WALTER GROUP eller dens kontraktpartnere. Ved bruk av WALTER GROUP sin nettside får brukeren ingen lisens- eller andre bruksretter angående de rettene som befinner seg på nettsiden (for eksempel kommersielle bruksretter, opphavrett og lignende rettsvern etc.) Uten WALTER GROUP sin foregående skriftlige samtykke må merker, design, bilder, tekster, tekstdeler eller annet innhold på WALTER GROUP sin nettside ikke endres, kopieres, publiseres, suppleres eller nyttes på annen måte. Unntatt derfra er publikasjon eller bruk av materiell som uttrykkelig blir tilbudt til bruk.
(1) WALTER GROUP er ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå for brukeren ved bruken av WALTER GROUP sin nettside kun i tilefelle forsett eller grov uaktsomhet.

(2) WALTER GROUP er på ingen måte ansvarlig for skader eller tap som oppstår for brukeren, verken direkte eller indirekte, umiddelbare eller følgeskader uansett om de måtte resultere fra kontrakt, skadeerstatningsrett (inkl. uaktsomhet) eller hvilke som helst andre årsaker, om de faller under en av de følgende kategoriene::

(i) Tapt gevinst og følgeskader
(ii) Tilfeldige tap og tapt gevinst
(iii) Mistede forretningsmuligheter
(iv) Tap av good will og datatap

(3) WALTER GROUP hat tatt alle rimelige forholdsregler for å sikre at informasjonen på WALTER GROUP sin nettside er riktig og fullstendig på det tidspunkt den er blitt gitt. Til tross for omhyggelig kontroll og aktive tiltak for å sikre personvern har WALTER GROUP ingen innflytelse på type og bruk av brukerdataene som er blitt samlet av tredjeparter på WALTER GROUP sin nettside. Ansvaret for disse dataene ligger utelukkende hos tilbyderne av disse anvendelsene: WALTER GROUP forbeholder seg også retten til å endre eller supplere informasjonen som er blitt gitt, uten forvarsel.

(4) WALTER GROUP er ikke ansvarlig for skader som oppstår ved feilaktig bruk eller misbruk av brukerkontoen forårsaket av brukeren selv, eller ved tap av identifikasjonsdata eller data som brukeren har lagret.
(1) WALTER GROUP bestreber seg å holde nettsiden i kontinuerlig og tilgjengelig drift - avhengig av eksisterende tekniske, økonomiske, driftsmessige og organisatoriske muligheter.

(2) WALTER GROUP påtar seg ingen ansvar eller garanti for at WALTER GROUP sin nettside eller dens innhold står til disposisjon uten avbrytelse (eller i det hele tatt), er feilfrie eller feilene rettes og heller ikke at WALTER GROUP sin nettside eller hjelpemidler (for eksempel servere) er frie for virus eller andre farlige komponenter. Så vidt det er lovlig, utelukker WALTER GROUP uttrykkelig alt ansvar for skader uansett av hvilket slag som oppstår ved å stille WALTER GROUP sin nettside eller hjelpemidler til disposisjon.

(3) For tider uten utilgjengelighet p.g.a. tekniske eller andre problemer påtar WALTER GROUP seg ingen ansvar.
WALTER GROUP sin nettside inneholder eksterne lenker som fører til andre nettsider fra tredjeparter. WALTER GROUP har ingen innflytelse på tilgjengelighet, kvalitet og innhold på eksternt lenkede nettsider og tar på seg intet ansvar for innholdet av eksterne nettsider som bryter med gjeldende lovbestemmelser eller på andre måter forårsaker skade for brukerne.
Nettstedet inneholder delvis SSL-sertifikater fra SwissSign. SSL-sertifikater fra SwissSign inneholder i tillegg til en effektiv koding av brukeropplysninger under overførselen til nettserveren også identifikasjon av tilbyderen (WALTER GROUP), samt autentisering av nettstedets ekthet for beskyttelse mot phishing.

Brukeren erklærer at han/hun er inneforstått med de generelle retningslinjene til SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) og SwissSign Gold End User Agreements (repository.swisssign.com), har lest og samtykker i dem og også vil overholde dem. WALTER GROUP fraskriver seg alt ansvar overfor brukere i sammenheng med bruk av SSL-sertifikatet.

(1) Noen tjenester (f.eks. LOADS TODAY, kundeportalen CONNECT) er kun tilgjengelige for registrerte brukere. Etter registrering og kontroll fra WALTER GROUP får brukeren et passord som muliggjør adgang til brukerkontoen.

(2) Brukeren er ansvarlig for overholdelsen av fortrolighet av passordet så vel som for alle aktiviteter i forbindelse med brukerkontoen. All uautorisert bruk av brukerkontoen eller andre brudd på sikkerhetsforskrifter må straks meldes til WALTER GROUP. Registreringen av brukerkontoen respektive påmeldingen til et abonnement er knyttet til brukerens partnernummer. Brukeren er ikke berettiget til å kunngjøre partnernummeret eller passordet overfor andre personer eller å stille dem til rådighet. Hver kunngjørelse av partnernummeret og/eller passordet kan føre til at brukerkontoen slettes respektive abonnementet innstilles.

(3) Data, innhold og informasjon som brukeren er kjent med pga. sin brukerkonto, må ikke gis videre til uautoriserte tredjeparter.

(4) WALTER GROUP forbeholder seg retten til å godta registreringen eller påmeldingen til et abonnement eller forkaste den uten nærmere begrunnelse. Dessuten er WALTER GROUP berettiget til å sperre enhver brukerkonto eller enkelte abonnerte tjenester uten nærmere begrunnelse.
WALTER GROUP forbyr opplasting av computerprogrammer, data og annet materiale som inneholder skadelige og/eller nedbrytende innhold som virus, manipulerte data, "skjulte" data ( for eksempel ikoner som er integrert i audio-data), ormer, trojanske hester eller bots for scrolling, avbildning av flere skjermer eller andre aktiviteter som generelt kan forstyrre integriteten eller funksjonen til nettsiden eller kommunikasjon på nettet.

(1) Elektroniske angrep av alle slag på WALTER GROUP sin nettside eller samtlige data av WALTER GROUP som står i forbindelse med den, eller enkelte brukeres data er forbudt.

(2) Hvert elektronisk angrep har til følge at brukeren, hvis sfære er blitt angrepet, øyeblikkelig utestenges. Dessuten blir hvert angrep sivil- og strafferettslig forfulgt.

II. Andre bestemmelser

Denne kontrakten beror på østerriksk rett Som domsmyndighet for å bilegge strider erklæres Handelsretten i Wien Sentrum (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt) Det gjelder utelukkende østerriksk rett uten anvendelse av FN sin kjøpsrett eller referansenormene i den østerrikske internasjonale privatretten.
(1) Endringer av og tillegg til denne kontrakten kan kun foretas skriftlig. Muntlige sideavtaler er uvirksomme.

(2) I tilfelle en eller flere betingelser ved denne kontrakten er uvirksomme, uansett hvilke grunner, berører dette ikke gyldigheten til det resterende kontraktsinnholdet.