Lietošanas noteikumi

I. Vispārējie nosacījumi WALTER GROUP tīmekļa vietņu lietošanai

(1) Šo noteikumu priekšmets ir LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG un ar to saistīto grupas uzņēmumu (turpmāk "WALTER GROUP") nodrošināto tīmekļa vietņu (turpmāk „vietne”) lietošana.

(2) Šī lappuse satur vietnes lietošanas nosacījumus. Vietni atverot vai lietojot (turpmāk tekstā „lietot”, „lietošana”), visi lietotāji un skatītāji (turpmāk tekstā „lietotājs/-i”) atzīst vispārējos nosacījumus. WALTER GROUP ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt lietošanas noteikumus.

(3) Alternatīva reģistrētiem lietotājiem:
Uzklikšķinot uz lodziņu „Esmu ar mieru“ vai „Nosūtīt“ lietotājs piekrīt tam, ka vietnes lietošanas nosacījumi lietotājam ir saistoši. WALTER GROUP ir tiesības šo lietošanas noteikumu mainīt pēc saviem ieskatiem. Lietotājam jāpiekrīt mainītajiem lietošanas noteikumiem, kā norādīts iepriekš – uzklikšķinot uz lauciņa „Piekrītu“ vai „Nosūtīt“, lai varētu izmantot WALTER GROUP pakalpojumus arī turpmāk.

(4) WALTER GROUP tīmekļa vietnē piedāvā ar nozari un uzņēmumu saistītu informāciju klientiem, transporta partneriem un darba meklētājiem. Atsevišķi pakalpojumi (piemēram, LOADS TODAY, klientu portāls CONNECT) ir pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem.

(5) WALTER GROUP ir tiesības pavisam vai daļēji aizvērt tīmekļa vietni un jebkurā veidā mainīt saturu vai pakalpojumus. WALTER GROUP negarantē nepārtrauktu WALTER GROUP tīmekļa vietnes darbību. Nevar pieteikt prasības par to, lai WALTER GROUP tīmekļa vietne būtu lietojama bez pārtraukumiem vai lai tā tiktu saglabāta.
(1) Tīmekļa vietnes kopējais saturs (ilustrācijas, teksti, formulējumi, markas, attēli, video, grafikas) ir WALTER GROUP vai tās līgumpartneru īpašumā. Lietojot WALTER GROUP tīmekļa vietni, lietotājam nerodas nekādas licences vai citas lietošanas tiesības uz vietnē esošām tiesībām (piemēram, rūpnieciskā īpašuma tiesības, autortiesības un līdzīgas aizsargājamās tiesības u.c.). WALTER GROUP tīmekļa vietnes prečzīmes, dizains, attēli, teksti, teksta daļas un citas satura sastāvdaļas bez iepriekš saņemtas WALTER GROUP grupas rakstveida atļaujas nedrīkst tikt mainītas, kopētas, pavairotas, lietotas, papildinātas vai citādi izmantotas. Pie tā netiek pieskaitīti materiāli, kuru lietošana tiek konkrēti piedāvāta pavairošanai, citādai izmantošanai vai lietošanai.
(1) WALTER GROUP ir atbildīga par iespējamu kaitējumu, kas var rasties, lietotājam lietojot WALTER GROUP tīmekļa vietni, tikai grupas tīša nolūka vai rupjas nolaidības gadījumā.

(2) WALTER GROUP nevar saukt pie atbildības par kaitējumu vai zaudējumiem, kuri lietotājam radušies tieši, netieši, īstermiņā vai ilgtermiņā neatkarīgi no tā, vai kaitējums radies par līguma, civiltiesību pārkāpumiem (ieskaitot nolaidību) vai citādi, ja tie atbilst vienai no šīm kategorijām::

(i) Negūta peļņa un no tās izrietoši zaudējumi
(ii) Nejauši radušies zaudējumi un negūta peļņa
(iii) Garām palaistas uzņēmējdarbības iespējas
(iv) „good will“ zaudēšana un datu zaudēšana

(3) WALTER GROUP ir pielikusi visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka WALTER GROUP tīmekļa vietnē sniegtā informācija ievietošanas brīdī būtu pareiza un pilnīga. WALTER GROUP nepiedāvā un neuzņemas nekādus nodrošinājumus un garantijas par tīmekļa vietnē pieejamo informāciju, piemēram, par lejupielādēm, par pakalpojumiem, kurus piedāvā trešie piedāvātāji, ārējām saitēm vai citu saturu, kas tiek lietots vai tieši vai netieši pārņemts no WALTER GROUP tīmekļa vietnes vai kuru no tās var iegūt. WALTER GROUP ir arī tiesības bez iepriekšēja paziņojuma mainīt vai papildināt tās rīcībā esošo informāciju.

(4) WALTER GROUP nav atbildīga par zaudējumiem, kuri rastos paša lietotāja nepareizas vai ļaunprātīgas lietotāja konta lietošanas vai identifikācijas parametru vai lietotāja saglabāto datu ļaunprātīgas lietošanas vai tās izraisītu zaudējumu dēļ.
(1) WALTER GROUP pieliek visas pūles, lai tīmekļa vietni nepārtraukti uzturētu un saglabātu pieejamu attiecīgajā brīdī esošo tehnisko, ekonomisko, uzņēmuma un organizatorisko iespēju ietvaros.

(2) WALTER GROUP neuzņemas ne nodrošinājumu, ne garantiju par to, ka WALTER GROUP tīmekļa vietne vai tās saturs tiek uzturēts bez pārtraukumiem vai vispār ir pieejams, ka ir bez kļūdām vai ka kļūdas tiek labotas, kā arī nav atbildīga par to, ka WALTER GROUP tīmekļa vietne vai palīgierīces (piemēram, serveri) ir bez vīrusiem vai citām bīstamām sastāvdaļām. WALTER GROUP noteikti izslēdz jebkuru atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kuri rastos saistībā ar WALTER GROUP tīmekļa vietnes nodošanu lietošanā vai tās palīgierīcēm, ciktāl to pieļauj tiesību akti.

(3) WALTER GROUP nav atbildīga par brīžiem, kad tehnisku vai citu problēmu dēļ tīmekļa vietne nav pieejama.
WALTER GROUP tīmekļa vietnē ir sniegtas ārējas tīmekļa saites uz citu piedāvātāju tīmekļa vietnēm. WALTER GROUP nevar ietekmēt ārējo saišu pieejamību, kvalitāti un saturu, un tā neuzņemas nekādu atbildību par ārējo tīmekļa saišu saturu, ja tas ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem vai lietotājiem izraisa cita veida zaudējumus.
Šai tīmekļa vietnei daļēji ir SwissSign izsniegti SSL sertifikāti. SwissSign izsniegtie SSL sertifikāti līdztekus aktīvai lietotāja datu šifrēšanai, kad tie tiek sūtīti uz tīmekļa serveri, ietver arī piedāvātāja (WALTER GROUP) identifikāciju un tīmekļa vietnes īstuma autentifikāciju aizsardzībai pret pikšķerēšanu.

Lietotājs apliecina, ka viņam ir zināmi SwissSign Gold CP/CPS (repositary.swisssign.com) Vispārīgie noteikumi un SwissSign Gold End User Agreements (repositary.swissign.com) un ka viņš tos ir izlasījis, akceptējis un arī ievēros. Saistībā ar SSL sertifikāta lietošanu WALTER GROUP nav atbildīga attiecībā pret lietotāju.

(1) Atsevišķi pakalpojumi (piemēram, LOADS TODAY, klientu portāls CONNECT) ir pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem. Pēc reģistrēšanas un pēc tam, kad WALTER GROUP ir veikusi pārbaudi, lietotājs saņems paroli, kura ļauj piekļūt lietotāja kontam.

(2) Lietotājs ir atbildīgs par paroles un (vajadzības gadījumos) par citu esošo datu konfidencialitāti, kā arī par visām aktivitātēm, kuras tiek veiktas sakarā ar lietotāja kontu. WALTER GROUP nekavējoties jāpaziņo par katru lietotāja konta neatļautu izmantošanu un citiem drošības noteikumu pārkāpumiem. Lietotāja konta reģistrēšana, respektīvi, pieteikšana, lai saņemtu abonementu, ir saistīta ar lietotāja partnera numuru. Lietotājam nav atļauts citām personām uzticēt partnera numuru vai paroli, jeb nodot tos citu personu rīcībā. Ikreiz, kad lietotājs atklāj partnera numuru un/vai paroli, tam kā sekas var būt, ka lietotāja konts, respektīvi abonements, tiks dzēsts.

(3) Datus, saturus un informāciju, kuri lietotājam sakarā ar savu lietotāja kontu ir zināmi, nedrīkst nodot tālāk trešām personām bez attiecīgām pilnvarām.

(4) WALTER GROUP ir tiesības atļaut reģistrēšanos vai pieteikšanos abonētu pakalpojumu saņemšanai vai to atteikt bez iemeslu paziņošanas. Tāpat WALTER GROUP ir tiesības slēgt katru lietotāja kontu vai atsevišķi abonētu pakalpojumu, nepaziņojot iemeslus.
WALTER GROUP aizliedz tādu datora programmu, failu un citu materiālu lejupielādi, kuri satur kaitīgas un/vai pārtraucošas zīmes, piemēram, vīrusus, bojātus failus, „noslēptus" failus (piemēram, attēlus, kuri ir integrēti skaņu failos), "tārpus", Trojas zirgus vai robotprogrammatūras sakarā ar ritināšanu, vairāku ekrānu attēlošanu un citām aktivitātēm, kuras vispār var traucēt tīmekļa vietnes integritāti vai darbību vai komunikāciju tiešsaistē.

(1) Visu veidu elektroniskie uzbrukumi WALTER GROUP tīmekļa vietnei vai visiem ar to saistītajiem WALTER GROUP datiem vai atsevišķa lietotāja datiem ir aizliegti.

(2) Katram elektroniskam uzbrukumam sekos tūlītēja tā lietotāja izslēgšana, kura sfērā notika uzbrukums, turklāt tāds uzbrukums tiks civiltiesiski un krimināltiesiski vajāts.

II. Citi noteikumi

Šī līguma pamatā ir Austrijas likumdošana. Strīdu izšķiršanai par kompetento tiesu tiek noteikta: „Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt“. Pielietojama ir vienīgi Austrijas likumdošana bez UN-pirkšanas tiesību lietošanas un Austrijas starptautisko privāttiesību atsauces normām.
(1) Šī līguma izmaiņas un papildinājumi veicami tikai rakstveidā. Mutiskās vienošanās nav spēkā.

(2) Gadījumā, ja šī līguma viens vai vairāki noteikumi – vienalga kāda iemesla dēļ – ir bez spēka, tad tas neskar pārējā līguma satura spēkā esamību.