Paziņojums par datu aizsardzību

Šajā paziņojumā tiek sniegta informācija par to, kā LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], un visi ar to saistītie koncerna uzņēmumi ("WALTER GROUP", "mēs") apstrādā Jūsu personas datus. Saraksts ar galvenajiem saistītajiem koncerna uzņēmumiem, kuru vārdā tiek sniegta turpmāk minētā informācija, ir pieejams šeit.

WALTER GROUP ir atbildīgs par Jūsu personas datu pietiekamu aizsardzību un ievēro visus tiesību aktus par personas datu aizsardzību, likumīgu rīcību un konfidencialitāti, kā arī par datu drošumu.

Turpmāk minētie izteikumi ir vispārīgi un vispārēji attiecas uz visiem datu apstrādes procesiem WALTER GROUP. Tas nozīmē, ka turpmāk minētie izteikumi uz Jums attiecas tikai daļēji.

WALTER GROUP apstrādā personas datus būtībā šādiem mērķiem:

 • Mums adresēto piedāvājumu un pieprasījumu apstrāde, piemēram, no (potenciālajiem) transporta partneriem, personām, kas vēlas uzticēt pārvadājumus, piegādes, pasūtījumus u.tml. vai vēlas sadarboties citādi
 • Līgumu apspriešana un piedāvājumu/līgumu sagatavošana
 • Līgumpartnera atbilstības novērtēšana, piemēram, potenciālo klientu, piegādātāju u.c. maksātspējas pārbaude
 • Mūsu līgumu un darījumu attiecību kārtošana, piemēram, pārvadājumu un piegāžu veikšana (operatīvā vadība), nomas un līzinga līgumu izpilde, rēķinu izrakstīšana, brīdinājumu sūtīšana, reklamāciju un zaudējumu gadījumu izskatīšana, kvalitātes vadība, mūsu iepirkumu kārtošana, mūsu pakalpojumu optimizēšana, izmantojot biznesa lietojumprogrammas (piemēram, transporta uzraudzība, portāli u.c.)
 • Attiecības ar klientiem, piemēram, informācijas, jaunumu, piedāvājumu un reklāmas materiālu sūtīšana, nepārtraukta klientu apkalpošana, pasākumu veikšana u.c.
 • Apdrošināšanas līgumu noslēgšana un pārvaldība, zaudējumu gadījumu formalitāšu kārtošana
 • Autoparka pārvaldība: mūsu transportlīdzekļu apkope un tehniskā uzturēšana
 • Produktu attīstība
 • Koncerna sabiedrību pārvaldība
 • IT infrastruktūras darbība, piemēram, drošības, jaunāko tehnoloģiju, apkopes garantēšana
 • Internetvietņu nodrošināšana: internetvietņu uzlabošana un izstrāde, lietošanas statistiku sagatavošana, uzbrukumu internetvietnēm identifikācija, novēršana un izmeklēšana u.c.


 • WALTER GROUP saņem personas datus

  • no Jums: piemēram, mums adresētajos pieprasījumos, līgumu sagatavošanas procesā, ar mums noslēgto līgumu izpildē
  • no koncerna sabiedrībām WALTER GROUP ietvaros
  • no trešajām personām, piemēram, transporta partneriem vai klientiem pasūtījuma noformēšanai
  • no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu reģistra, zemesgrāmatas, oficiālo paziņojumu datubāzes, apvienību reģistra, komercreģistra
  • no Jūsu tīmekļa pārlūka (automātiski), apmeklējot WALTER GROUP internetvietnes

  Jūsu personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Tomēr darījumu attiecības ar mums nebūs iespējamas, ja mūsu rīcībā nebūs vajadzīgo personas datu. Tieši tāpat mēs nevaram garantēt visas mūsu internetvietņu funkcijas, ja Jūs mums neiesniegsiet savus personas datus.

 • Vārda dati, piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds u.c.
 • Dati par personu, piemēram, vecums, dzimums, dzimšanas datums, tautība, amats uzņēmumā, personas apliecības kopijas u.c.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.
 • Identifikācijas dati, piemēram, personas apliecības numurs, pases numurs, klienta numurs u.c.
 • Bankas dati, piemēram, konta numurs, maksātspējas dati u.c.
 • Oficiālie dati, piemēram, lietas numurs, nodokļu maksātāja numurs, ieturējumi no algas, īrnieka pase (Vācijā) u.c.
 • Transportlīdzekļa dati, piemēram, transportlīdzekļa numurs, šasijas numurs, dzinēja numurs, valsts numurs, reģistrācijas apliecība, degvielas karte, iekrāvēja vadītāja apliecības informācija u.c.
 • Fotoattēlu faili un videoieraksti
 • IT lietošanas dati, piemēram, savienojuma dati, pieteikšanās informācija, piekļuves informācija, IP adrese, pāreja, lietotājvārds ārēji sasniedzamām sistēmām u.c.
 • Internetvietņu lietošanas dati: atvēršanas datums un laiks, IP adrese, tīmeklļa pārlūka nosaukums un versija, konkrēti sīkfaili u.c.
 • Dati par personas uzvedību, piemēram, piezīmes par atbildes uzvedību un atgādinājumiem, korespondenci un paskaidrojumiem par kārtējo informācijas iegūšanu u.c.
 • Rase/etniskā izcelsme, piemēram, dzimšanas vieta personas apliecībās u.c.
 • Pozīcijas dati, piemēram, GPS dati, GPS signāla laika zīmogs, pozīcijas dati (garuma un platuma grādi) u.c.

Mūsu veiktās Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir:

 • Līgumu izpilde un pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), piemēram, kad mēs organizējam transporta un piegāžu nevainojamu norisi, izskatām reklamācijas un zaudējumu paziņojumus, izsūtām piedāvājumus, izskatām Jūsu pieprasījumus un atbildam uz tiem u.c.
 • Mūsu leģitīmo interešu ievērošana (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, kad mēs Jums nosūtām individuālu informāciju un piedāvājumus, ja tā nosacījums nav piekrišana; mūsu datu apstrāde tiesvedības ietvaros, autovadītāju datu nosūtīšana, ja tas nepieciešams pārvadājuma formalitāšu kārtošanai un nav tiešu kontaktu ar autovadītāju, tādu datu apstrāde, kuri vajadzīgi mūsu internetvietņu funkciju nodrošināšanai, u.c.
 • Likumiskie pienākumi (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), piemēram, nodokļu tiesību aktos noteiktie pienākumi, tādos tiesību aktos kā StVO, KFG, VwStG, VwVfG noteiktie pienākumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas noteikumos paredzētie pienākumi u.c.
 • Ja nav neviena no minētajiem juridiskajiem pamatiem, mūsu datu apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Protams, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu. Tomēr, atsaucot piekrišanu, netiek skarts līdz atsaukšanai veiktās apstrādes likumīgums (proti, atsaukums neietekmē pagātni).

Iepriekš minētajiem mērķiem WALTER GROUP var nosūtīt Jūsu personas datus šādiem saņēmējiem:

 • Sabiedrības, kas ietilpst mūsu koncernā, un to darbinieki
 • Mūsu piesaistītas trešās personas, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, drukas pakalpojumu sniedzēji, datorcentri, mitināšanas sistēmas, programmatūru un servisa nodrošinātāji, piemēram, jaunumu sūtīšanai, pakalpojumu sniedzēji saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu un noformēšanu (apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas partneri), biroja administrācijas, advokāti, nodokļu konsultanti, notāri, auditori u.c.
 • Personas, ar kurām mums ir darījumu attiecības, piemēram, transporta partneri, piegādātāji, tirdzniecības partneri u.c.
 • Valsts iestādes, piemēram, muitas dienesti, Iekšlietu ministrija, vēstniecības, rajona administratīvā iestāde u.c.

Nosūtīšana daļēji notiek arī saņēmējiem ārpus Austrijas un izņēmuma gadījumos nedrošās trešajās valstīs. Tomēr šādā gadījumā mēs nodrošinām atbilstīgas datu aizsardzības garantijas, piemēram, ar saistošiem uzņēmuma datu aizsardzības noteikumiem vai ES standarta datu aizsardzības klauzulām.

Jūsu personas datus WALTER GROUP uzglabā tikai tik ilgi, cik tas saprātīgi tiek uzskatīts par vajadzīgu, lai sasniegtu minētos mērķus. Turklāt mēs glabājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv likumisks glabāšanas pienākums vai vēl nav beigušies iespējamu prasījumu pieteikšanas noilguma termiņi.
Jums cita starpā ir tiesības (ievērojot piemērojamo tiesību aktu nosacījumus) i) pārbaudīt, vai un kādus personas datus LKW WALTER par Jums ir saglabājis un saņemt šo datu kopijas, ii) pieprasīt Jūsu personas datu, kuri ir nepareizi vai tiek apstrādāti neatbilstoši likumam, labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, iii) pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi un iv) noteiktos apstākļos iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi vai atsaukt apstrādei iepriekš doto piekrišanu, v) pieprasīt satu pārsūtīšanas iespēju, vi) zināt to trešo personu identitāti, kurām tiek nosūtīti Jūsu personas dati, un vii) iesniegt sūdzību kompetentajā iestādē.
Mūsu internetvietnēs tiek lietotas tā dēvētās sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels fails, ko var saglabāt Jūsu datorā, kad apmeklējat internetvietni. WALTER GROUP principā izmanto sīkdatnes, lai piedāvātu lietotājiem papildu funkcijas internetvietnē, piemēram, lai atvieglotu naviģēšanu internetvietnē, ļautu turpināt izmantot internetvietni tur, kur Jūs to atstājāt, un/vai saglabāt Jūsu preferences vai iestatījumus, kad atkal apmeklēsiet internetvietni. Sīkdatnes nevar piekļūt citiem failiem Jūsu datorā, nolasīt tos vai izmainīt.

Vairums sīkdatņu mūsu internetvietnēs ir tā dēvētās sesijas vai pagaidu sīkdatnes. Tās automātiski tiek izdzēstas, kad Jūs atstājat internetvietni. Turklāt WALTER GROUP lieto pastāvīgās sīkdatnes, kas paliek saglabātas cietajā diskā. Tomērs savā pārlūkā Jūs varat izdzēst tās manuāli. Pretējā gadījumā šīs sīkdatnes saglabājas no 1 mēneša līdz 10 gadiem. WALTER GROUP izmanto šādas pastāvīgās sīkdatnes, lai Jūs atpazītu, kad nākamreiz apmeklēsiet mūsu internetvietni, lai tādējādi padarītu internetvietnes lietošanu vēl ērtāku un pēc iespējas labāk pielāgotu interneta piedāvājumu Jūsu vēlmēm.

Turklāt WALTER GROUP lieto trešo pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes (piemēram, Facebook, LinkedIn), kuras palīdz veidot interneta piedāvājumu Jums interesantākā veidā. Tādēļ, lietojot internetvietnes, tiek saglabātas arī trešo pakalpojumu sniedzēju pagaidu vai pastāvīgās sīkdatnes. Šo trešo pakalpojumu sniedzēju sīkdatņu vienīgais mērķis ir sniegt trešajiem pakalpojumu sniedzējiem iespēju uzrunāt Jūs ar pielāgotu reklāmu. WALTER GROUP neuzņemas atbildību par to, vai trešās personas likumīgi izmanto sīkdatnes.

Sīkdatnes nesatur personas datus. Tiek iegūti tikai ar lietotāja ID pseidonimizēti dati, proti, piemēram, tas, kādas vietnes lietotājs ir skatījies, kādu saturu ir meklējis u.c. WALTER GROUP nekad nesasaista šos pseidonimizētos datus ar lietotāja personas datiem.

Apmeklējot mūsu internetvietnes, Jūs varat aktīvi piekrist sīkdatņu saglabāšanai. Turklāt Jums ir iespēja aktivizēt vai deaktivizēt tikai konkrētu veidu sīkdatņu saglabāšanu. Ja vēlāk savus sīkdatņu iestatījumus vēlaties pielāgot, to vienmēr varat izdarīt šeit.

Turklāt Jūs varat kontrolēt sīkdatnes savā datorā, izvēloties sava pārlūka iestatījumus tā, lai Jūs saņemtu paziņojumu, ja internetvietne vēlas saglabāt sīkdatnes. Jūs varat arī bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, ja tās jau ir saglabātas Jūsu datorā.

Tomēr sīkdatņu deaktivizēšana, bloķēšana vai izdzēšana var iespaidot Jūsu tiešsaistes pieredzi un traucēt Jums pilnībā izmantot mūsu internetvietnes.
WALTER GROUP internetvietnes izmanto Google Analytics - tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko piedāvā Google Inc. ("Google"). Google Analytics lieto sīkdatnes, lai varētu analizēt internetvietnes lietošanu un mums finansiāli izdevīgā veidā sagatavot viegli izmantojamu internetvietnes pieejas statistiku (mums šim nolūkam ir leģitīmas intereses apstrādāt datus saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu). Ar sīkfailiem radītā informācija par to, kā lietotāji lieto mūsu internetvietnes, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta.

Mūsu internetvietnes izmanto Google Analytics piedāvāto IP anonimizēšanas iespēju. Tas nozīmē, ka lietotāja IP adresi Google saīsinās jau Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. WALTER GROUP uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs lietojat internetvietnes, lai sagatavotu pārskatus par internetvietņu aktivitātēm un lai sniegtu WALTER GROUP citus ar internetvietņu un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. IP adrese, ko Google Analytics ietvaros nosūta lietotāja pārlūks, netiek sasaistīta ar citiem Google datiem. 

Jūs varat nepieļaut sīkdatnes radīto un ar internetvietņu lietošanu sistīto datu (ieskaitot IP adresi) uzskaiti Google, kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, lejupielādējot un instalējot turpmāk minētajā saitē pieejamo pārlūka spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternatīvi Jūsu varat nepieļaut Google Analytics izmantošanu, deaktivizējot statistikas sīkdatnes sīkdatņu iestatījumos šeit.

Papildu informāciju par Google lietošanas noteikumiem un Google datu aizsardzības paziņpjumu skat. http://www.google.com/analytics/terms/de.html vai http://www.google.at/intl/at/policies.

Internetvietnes izmanto Google atkārtoto mārketingu. Google atkārtotais mārketings ir reklāmas pakalpojums, ko piedāvā Google Inc. ("Google", Mauntainvjū, ASV) un ar kuru mēs Jums, balstoties uz Jūsu lietošanas īpatnībām iepriekšējā mūsu internetvietņu apmeklējumā, varam Jums piedāvāt mērķtiecīgu reklāmu, kas Jūs varētu interesēt. Šī reklāma parādās tikai Google reklāmas vietās vai nu Google Adwords reklāmas laukumos, vai Google Display Network.

Jūs varat iebilst pret Google atkārtoto mārketingu Google reklāmas parametru pārvaldniekā vai izmainīt savus iestatījumus.

Alternatīvi Jūs varat nepieļaut atkārtoto mārketingu internetvietnēs, deaktivizējot mārketinga sīkdatnes sīkdatņu iestatījumos šeit.
Neregulāri un īslaicīgi mēs izmantojam Hotjar, lai labāk saprastu mūsu lietotāju vajadzības un optimizētu piedāvājumu internetvietnēs. Ar Hotjar tehnoloģiju mēs gūstam labāku izpratni par mūsu lietotāju pieredzi ar internetvietnēm, piemēram, cik laika lietotājam ir vajadzīgs veidlapas aizpildīšanai. Hotjar uzskaita informāciju par lietotāja galaierīci, viņa anonimizēto IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, valodas iestatījumiem un lietotāja darbībām, piemēram, peles kustībām, klikšķiem un tastatūras ievadēm. Turklāt Hotjar izmanto sīkdatnes apmeklētāju atpazīšanai. Ne Hotjar, ne mēs neizmantojam informāciju atsevišķu lietotāju identificēšanai un nesasaistām ar citiem datiem par atsevišķiem lietotājiem. Papildu informāciju skat. Hotjar datu aizsardzības paziņojumā šeit

Jūs varat iebilst pret Hotjar izmantošanu. Norādījumus skat. www.hotjar.com/opt-out

Alternatīvi Jūs varat nepieļaut Hotjar izmantošanu, deaktivizējot statistikas sīkdatnes sīkdatņu iestatījumos šeit.
1) Atsevišķu WALTER GROUP internetvietņu daļās ir iesaistītas trešo personu lietotājprogrammas (piemēram, AddThis, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) un arī saturs, kas ir saglabāts trešo personu platformās (piemēram, Youtube). Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi un aktīviem pasākumiem datu aizsardzības nodrošināšanai, WALTER GROUP nav ietekmes uz veidu, kā trešās personas izmanto WALTER GROUP internetvietnēs iegūtos lietotāju datus. Atbildību par šiem datiem uzņemas vienīgi šo lietojumprogrammu piedāvātāji:

1.1) Atsevišķas WALTER GROUP internetvietnes satur AddThis komponentus. AddThis ir grāmatzīmju pakalpojums, kurš internetvietnes lietotājam ļauj dalīties ar izvēlēto vietni ar citiem lietotājiem tādos sociālajos tīklos kā Facebook, Twitter, Instagram u.c. Tā lietotājs var dalīties ar internetvietņu saturu, komentēt un novērēt to. Ja lietotājs izmanto AddThis elementus, lietotāja interneta pārlūks izveido tiešu savienojumu ar AddThis serveriem un attiecīgā gadījumā ar izvēlēto sociālo tīklu vai grāmatzīmju pakalpojumu. Izmantojot AddThis, tiek lietotas sīkdatnes. To radītie dati (piemēram, lietošanas laiks vai pārlūka valoda) tiek nosūtīti uz AddThis LLC ASV un tur apstrādāti. Kad Jūs sūtāt internetvietņu saturu sociālajiem tīkliem, grāmatzīmju pakalpojumiem u.c., var tikt izveidots savienojums starp internetvietnes apmeklējumu un lietotāja profilu attiecīgajā tīklā. papildu informācija par datu apstrādi (ieskaitot izmantošanas mērķi), ko veic AddThis LLC, un par AddThis LLC nodrošināto datu aizsardzību ir pieejama http://www.addthis.com/privacy. Papildu informācija par datu apstrādi un datu aizsardzību, ko veic sociālie tīkli, grāmatzīmju pakalpojumi u.c., kā arī lietotāja iestatījumu iespējas ir pieejamas attiecīgo pakalpojumu sniedzēju datu aizsardzības vadlīnijās. Attiecīgos datus WALTER GROUP nenodod trešajām personām. Lietojot AddThis laukus, lietotājs piekrīt datu apstrādei, ko veic AddThis LLC, proti, internetvietnē http://www.addthis.com norādītajā apjomā. Lietotājs jebkurā laikā var iebilst pret lietotāja datu lietošanu, izmantojot "Opt Out Cookies". Papildu informāciju arī skat. iepriekš minētajā AddThis LLC internetvietnē. Ja lietotājs nevēlas, lai AddThis no internetvietnes iegūst lietotāja datus, lietotājs drīkst neizmantot AddThis elementus.

1.2) Facebook Inc. ar juridisko adresi 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (saīsināti Facebook), piedāvā iespraudņus internetvietņu īpašniekiem, un tie tiek izmantoti atsevišķās WALTER GROUP internetvietnēs. Iespraudņus var atpazīt pēc Facebook logotipa vai Facebook "Like" (Patīk) pogas un "Recommend" (Ieteikt) pogas. Ja lietotājs atver WALTER GROUP internetvietni, kurā ir šis iespraudnis, lietotāja pārlūks izveido savienojumu ar iespraudņa piedāvātāja serveriem. Iespraudņa saturu Facebook tieši nosūta lietotāja pārlūkam un atbilstoši parāda vietnes ietvaros. WALTER GROP nav ietekmes uz attēloto iespraudņa saturu. Noteiktos apstākļos Facebook var noteikt lietotāja apmeklējumu attiecīgajās internetvietnes lapās un piesaistīt Facebook kontam, ja lietotājs ir reģistrēts Facebook vai nesen ir apmeklējis Facebook vietni vai vietni ar Facebook saturu. Ja lietotājs aktīvi lieto iespraudņus, aktivizējot, piemēram "Like" pogu vai nosūtot vietnes ieteikumu, arī attiecīgā lietotāja pārlūka informācija tiek nosūtīta tieši uz Facebook, un WALTER GROUP to nevar ietekmēt. Precīzāku informāciju par lietotāja datu veidu, mērķi un apjomu, kā arī turpmāko apstrādi un lietošanu, kas notiek Facebook, skat. Facebook datu aizsardzības norādījumos http://www.facebook.com/policy.php. Tur lietotājs uzzinās vairāk arī par tiesībām un iestatījumu iespējām privātās sfēras aizsardzībai. Faceboook veiktās datu iegūšanas mērķi un apjomu, kā arī Facebook notiekošo datu apstrādi WALTER GROUP nevar ietekmēt, un WALTER GROUP arī nevar piekļūt šiem datiem.

1.3) Twitter Inc. ar juridisko adresi 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, ASV (saīsināti Twitter) piedāvā iespraudņus internetvietņu īpašniekiem, un tie tiek izmantoti atsevišķās LKW WALTER internetvietnēs. Iespraudņus var atpazīt pēc "Twitter-Tweet" vai "Follow" pogas. Vietnes ar šiem iespraudņiem izveido tiešu savienojumu ar Twitter un - atkarībā no Jūsu pieteikšanās statusa Twitter - nosūta dažādus datus. Tā var izdarīt iespējamos secinājumus par WALTER GROUP internetvietņu lietošanu, kurus Twitter varētu izmantot saviem mērķiem. Attēlotais iespraudņu saturs atrodas Twitter serveros un WALTER GROUP internetvietnēs tikai tiek parādīts. Twitter veiktās datu iegūšanas mērķi un apjomu, kā arī Twitter veikto turpmāko apstrādi WALTER GROUP neietekmē, un WALTER GROUP nav arī piekļuves šiem datiem. Papildu informācija par Twitter datu aizsardzības noteikumiem ir pieejama http://twitter.com/privacy.

1.4) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ASV, piedāvā iespraudņus, kuri tiek izmantoti WALTER GROUP internetvietnēs. Katrreiz atverot kādu mūsu internetvietņu lapu, kurā ir iestrādātas LinkedIn funkcijas, tiek izveidots savienojums ar LinkedIn serveriem. LinkedIn tiek informēts, ka lietotājs ir apmeklējis mūsu internetvietnes ar savu IP adresi. Ja lietotājs uzklikšķina LinkedIn "Like/Share" pogu un ir pieteicies savā LinkedIn kontā, LinkedIn var sasaistīt lietotāja apmeklējumu mūsu internetvietnē var sasaistīt ar viņu un viņa lietotāja kontu. WALTER GROUP norāda, ka mēs kā šo vietņu piedāvātājs nezinām nosūtīto datu saturu un to, kā LinkedIn tos izmanto.

Papildu informāciju par to skat. LinkedIn datu aizsardzības paziņojumā https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Internetvietnes izmanto tā dēvēto pārorientēšanas tehnoloģiju. WALTER GROUP izmanto šīs tehnoloģijas, lai interneta piedāvājumu izveidotu lietotājam interesantāku. Šī tehnoloģija lietotājus, kuri jau ir interesējušies par WALTER GROUP internetvietni un pakalpojumiem vai produktiem, ļauj uzrunāt ar reklāmu trešo personu internetvietnēs.

WALTER GROUP ir pārliecināta, ka personalizētas, interesēm atbilstošas reklāmas iesaistīšana lietotājam parasti ir interesantāka nekā reklāma, kurai nav šādas personiskas saiknes. Šo reklāmas materiālu parādīšana trešo personu internetvietnēs notiek, balstoties uz sīkdatņu tehnoloģiju un iepriekšējo lietošanas īpatnību analīzi. Šī reklāmas forma notiek pilnībā anonīmi. Netiek saglabāti personas dati un lietotāju profili netiek sasaistīti ar lietotāja personas datiem.
Mēs esam centralizēti pieejami Jūsu jautājumiem vai lūgumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi visos WALTER GROUP koncerna uzņēmumos.

Pieprasījums par
Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)