Paziņojums par datu aizsardzību

Šajā paziņojumā tiek sniegta informācija par to, kā WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] apstrādā Jūsu personas datus.

WALTER GROUP uzņemas atbildību par Jūsu personas datu pietiekamu aizsardzību un ievēro visus tiesību aktus par personas datu aizsardzību, likumīgu rīcību un konfidencialitāti, kā arī par datu drošumu.

Turpmāk minētie izteikumi ir vispārīgi un kopumā attiecas uz visiem datu apstrādes procesiem WALTER GROUP. Tas nozīmē, ka turpmāk minētie izteikumi uz Jums attiecas tikai daļēji.

Mēs apstrādājam personas datus būtībā šādiem mērķiem:

 • Mums adresēto piedāvājumu un pieprasījumu apstrāde, piemēram, no (potenciālajiem) transporta partneriem, personām, kas vēlas uzticēt pārvadājumus, piegādes, pasūtījumus u.tml. vai vēlas sadarboties citādi
 • Līgumu apspriešana un piedāvājumu/līgumu sagatavošana
 • Līgumpartnera atbilstības novērtēšana, piemēram, potenciālo klientu, piegādātāju u.c. maksātspējas pārbaude
 • Mūsu līgumu un darījumu attiecību kārtošana, piemēram, pārvadājumu un piegāžu veikšana (operatīvā vadība), nomas un līzinga līgumu izpilde, rēķinu izrakstīšana, brīdinājumu sūtīšana, reklamāciju un zaudējumu gadījumu izskatīšana, kvalitātes vadība, mūsu iepirkumu kārtošana, mūsu pakalpojumu optimizēšana, izmantojot biznesa lietojumprogrammas (piemēram, transporta uzraudzība, portāli u.c.)
 • Attiecības ar klientiem, piemēram, informācijas, jaunumu, piedāvājumu un reklāmas materiālu sūtīšana, nepārtraukta klientu apkalpošana, pasākumu veikšana u.c.
 • Apdrošināšanas līgumu noslēgšana un pārvaldība, zaudējumu gadījumu formalitāšu kārtošana
 • Autoparka pārvaldība: mūsu transportlīdzekļu apkope un tehniskā uzturēšana
 • Produktu attīstība
 • Koncerna sabiedrību pārvaldība
 • IT infrastruktūras darbība, piemēram, drošības, jaunāko tehnoloģiju, apkopes garantēšana
 • Internetvietņu nodrošināšana: internetvietņu uzlabošana un izstrāde, lietošanas statistiku sagatavošana, uzbrukumu internetvietnēm identifikācija, novēršana un izmeklēšana u.c.


 • Mēs saņemam personas datus

  • no Jums: piemēram, mums adresētajos pieprasījumos, līgumu sagatavošanas procesā, ar mums noslēgto līgumu izpildē
  • no koncerna sabiedrībām WALTER GROUP ietvaros
  • no trešajām personām, piemēram, transporta partneriem vai klientiem pasūtījuma noformēšanai
  • no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, uzņēmumu reģistra, zemesgrāmatas, oficiālo paziņojumu datubāzes, apvienību reģistra, komercreģistra
  • no Jūsu tīmekļa pārlūka (automātiski) mūsu internetvietņu apmeklējuma gadījumā atbilstoši Jūsu izvēlētajiem iestatījumiem

  Jūsu personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Tomēr darījumu attiecības ar mums nebūs iespējamas, ja mūsu rīcībā nebūs vajadzīgo personas datu. Tieši tāpat mēs nevaram garantēt visas mūsu internetvietņu funkcijas, ja Jūs mums neiesniegsiet savus personas datus.

 • Vārda dati, piemēram, vārds, uzvārds, lietotājvārds u.c.
 • Dati par personu, piemēram, vecums, dzimums, dzimšanas datums, tautība, amats uzņēmumā, personas apliecības kopijas u.c.
 • Kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.
 • Identifikācijas dati, piemēram, personas apliecības numurs, pases numurs, klienta numurs u.c.
 • Bankas dati, piemēram, konta numurs, maksātspējas dati u.c.
 • Oficiālie dati, piemēram, lietas numurs, nodokļu maksātāja numurs, ieturējumi no algas, īrnieka pase (Vācijā) u.c.
 • Transportlīdzekļa dati, piemēram, transportlīdzekļa numurs, šasijas numurs, dzinēja numurs, valsts numurs, reģistrācijas apliecība, degvielas karte, iekrāvēja vadītāja apliecības informācija u.c.
 • Fotoattēlu faili un videoieraksti
 • IT lietošanas dati, piemēram, savienojuma dati, pieteikšanās informācija, piekļuves informācija, IP adrese, pāreja, lietotājvārds ārēji sasniedzamām sistēmām u.c.
 • Internetvietņu lietošanas dati: atvēršanas datums un laiks, IP adrese, tīmeklļa pārlūka nosaukums un versija, konkrēti sīkfaili u.c.
 • Dati par personas uzvedību, piemēram, piezīmes par atbildes uzvedību un atgādinājumiem, korespondenci un paskaidrojumiem par kārtējo informācijas iegūšanu u.c.
 • Rase/etniskā izcelsme, piemēram, dzimšanas vieta personas apliecībās u.c.
 • Pozīcijas dati, piemēram, GPS dati, GPS signāla laika zīmogs, pozīcijas dati (garuma un platuma grādi) u.c.

Mūsu veiktās Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir:

 • Līgumu izpilde un pasākumu veikšana pirms līguma noslēgšanas (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), piemēram, kad mēs organizējam transporta un piegāžu nevainojamu norisi, izskatām reklamācijas un zaudējumu paziņojumus, izsūtām piedāvājumus, izskatām Jūsu pieprasījumus un atbildam uz tiem u.c.
 • Mūsu leģitīmo interešu ievērošana (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, kad mēs Jums nosūtām individuālu informāciju un piedāvājumus, ja tā nosacījums nav piekrišana; mūsu datu apstrāde tiesvedības ietvaros, autovadītāju datu nosūtīšana, ja tas nepieciešams pārvadājuma formalitāšu kārtošanai un nav tiešu kontaktu ar autovadītāju, tādu datu apstrāde, kuri vajadzīgi mūsu internetvietņu funkciju nodrošināšanai, u.c.
 • Likumiskie pienākumi (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), piemēram, nodokļu tiesību aktos noteiktie pienākumi, tādos tiesību aktos kā StVO, KFG, VwStG, VwVfG noteiktie pienākumi un noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas noteikumos paredzētie pienākumi u.c.
 • Ja nav neviena no minētajiem juridiskajiem pamatiem, mūsu datu apstrāde pamatojas uz Jūsu piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Protams, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu. Tomēr, atsaucot piekrišanu, netiek skarts līdz atsaukšanai veiktās apstrādes likumīgums (proti, atsaukums neietekmē pagātni).

Iepriekš minētajiem mērķiem mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus šādiem saņēmējiem:

 • Sabiedrības, kas ietilpst mūsu koncernā, un to darbinieki
 • Mūsu piesaistītas trešās personas, piemēram, IT pakalpojumu sniedzēji, drukas pakalpojumu sniedzēji, datorcentri, mitināšanas sistēmas, programmatūru un servisa nodrošinātāji, piemēram, jaunumu sūtīšanai, pakalpojumu sniedzēji saistībā ar zaudējumu atlīdzināšanu un noformēšanu (apdrošināšanas sabiedrības un apdrošināšanas partneri), biroja administrācijas, advokāti, nodokļu konsultanti, notāri, auditori u.c.
 • Personas, ar kurām mums ir darījumu attiecības, piemēram, transporta partneri, piegādātāji, tirdzniecības partneri u.c.
 • Valsts iestādes, piemēram, muitas dienesti, Iekšlietu ministrija, vēstniecības, rajona administratīvā iestāde u.c.

Nosūtīšana daļēji notiek arī saņēmējiem ārpus Austrijas un izņēmuma gadījumos nedrošās trešajās valstīs. Tomēr šādā gadījumā mēs nodrošinām atbilstīgas datu aizsardzības garantijas, piemēram, ar saistošiem uzņēmuma datu aizsardzības noteikumiem vai ES standarta datu aizsardzības klauzulām.

Jūsu personas datus mēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik tas saprātīgi tiek uzskatīts par vajadzīgu, lai sasniegtu minētos mērķus. Turklāt mēs glabājam Jūsu personas datus, kamēr pastāv likumisks glabāšanas pienākums vai vēl nav beigušies iespējamu prasījumu pieteikšanas noilguma termiņi.
Jums tostarp ir tiesības (ievērojot piemērojamo tiesību aktu nosacījumus) i) pārbaudīt, vai un kādus personas datus mēs par Jums esam saglabājuši, un saņemt šo datu kopijas, ii) pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ja tie ir nepareizi vai tiek apstrādāti nelikumīgi, iii) pieprasīt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi un iv) noteiktos apstākļos iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi vai atsaukt apstrādei iepriekš sniegto piekrišanu, v) pieprasīt datu pārsūtīšanas iespēju, vi) zināt to trešo personu identitāti, kurām tiek nosūtīti Jūsu personas dati, un vii) iesniegt sūdzību kompetentajā iestādē.
Mūsu internetvietnēs tiek lietotas tā dēvētās sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels fails, ko var saglabāt Jūsu datorā, kad apmeklējat internetvietni. Mēs principā lietojam sīkdatnes, lai piedāvātu lietotājiem papildu funkcijas internetvietnē, piemēram, lai Jums atvieglotu naviģēšanu internetvietnē, ļautu turpināt izmantot internetvietni tur, kur Jūs to atstājāt, un/vai saglabāt Jūsu preferences vai iestatījumus, kad atkal apmeklēsiet internetvietni. Sīkdatnes nevar piekļūt citiem failiem Jūsu datorā, nolasīt tos vai izmainīt.

Vairums sīkdatņu mūsu internetvietnēs ir tā dēvētās sesijas vai pagaidu sīkdatnes. Tās automātiski tiek izdzēstas, kad Jūs atstājat internetvietni. Turklāt mēs lietojam pastāvīgās sīkdatnes, kas paliek saglabātas cietajā diskā. Tomērs savā pārlūkā Jūs varat izdzēst tās manuāli. Pretējā gadījumā šīs sīkdatnes saglabājas no 1 mēneša līdz 10 gadiem. Mēs lietojam šādas pastāvīgās sīkdatnes, lai Jūs atpazītu, kad nākamreiz apmeklēsiet mūsu internetvietni, lai tādējādi padarītu internetvietnes lietošanu vēl ērtāku un pēc iespējas labāk pielāgotu interneta piedāvājumu Jūsu vēlmēm.

Turklāt mēs lietojam trešo pakalpojumu sniedzēju sīkdatnes, kas palīdz veidot Jums interesantāku interneta piedāvājumu. Tāpēc, lietojot internetvietnes, tiek saglabātas arī trešo pakalpojumu sniedzēju pagaidu vai pastāvīgās sīkdatnes. Šo trešo pakalpojumu sniedzēju sīkdatņu vienīgais mērķis ir sniegt trešajiem pakalpojumu sniedzējiem iespēju uzrunāt Jūs ar pielāgotu reklāmu. Mēs neuzņemamies atbildību par to, vai trešās personas likumīgi izmanto sīkdatnes.

Apmeklējot mūsu internetvietnes, Jūs varat aktīvi piekrist to sīkdatņu saglabāšanai, kas pārsniedz tehnisko nepieciešamo apmēru. Turklāt Jums ir iespēja aktivizēt vai deaktivizēt tikai konkrētu veidu sīkdatņu saglabāšanu. Ja vēlāk savus sīkdatņu iestatījumus vēlaties pielāgot, to vienmēr varat izdarīt sīkdatņu iestatījumos.

Piekrišana sīkfailiem
Mūsu internetvietne izmanto OneTrust sīkfailu piekrišanas tehnoloģiju, lai saņemtu Jūsu piekrišanu noteiktu sīkfailu saglabāšanai Jūsu ierīcē un to dokumentētu atbilstoši datu aizsardzības prasībām. Šo tehnoloģiju nodrošina OneTrust Technology Ltd.

Kad apmeklējat mūsu internetvietni, tiek izveidots savienojums ar OneTrust serveriem, lai saņemtu Jūsu piekrišanu sīkfailu izmantošanai. Pēc tam OneTrust saglabās sīkfailu Jūsu pārlūkā, lai varētu Jums piešķirt sniegtās piekrišanas vai to noraidīšanu. Šādi reģistrētie dati tiks saglabāti, līdz Jūs pieprasīsiet dzēšanu, paši izdzēsīsiet OneTrust sīkfailu vai zudīs datu saglabāšanas mērķis.

OneTrust tiek izmantots, lai saņemtu likumā noteiktās piekrišanas sīkfailu izmantošanai. Juridiskais pamats ir GDPR 6. panta 1. punkta pirmā teikuma c) apakšpunkts.

Mēs esam noslēguši līgumu par datu apstrādi ar OneTrust. Runa ir par datu aizsardzības noteikumos prasītu līgumu, kas garantē, ka OneTrust mūsu internetvietnes apmeklētāju personas datus apstrādās tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un ievērojot GDPR.

Turklāt Jūs varat kontrolēt sīkdatnes savā datorā, izvēloties sava pārlūka iestatījumus tā, lai Jūs saņemtu paziņojumu, ja internetvietne vēlas saglabāt sīkdatnes. Jūs varat arī bloķēt vai izdzēst sīkdatnes, ja tās jau ir saglabātas Jūsu datorā.

Ja sīkdatnes ir saistītas ar personas datu saglabāšanu trešajā valstī ārpus Datu aizsardzības regulas (GDPR) darbības jomas un nav divpusēju līgumu par piemērotu aizsardzības līmeni, tās tiek saglabātas tikai tad, ja Jūs tam esat sniedzis piekrišanu.

Tomēr sīkdatņu deaktivizēšana, bloķēšana vai izdzēšana var iespaidot Jūsu tiešsaistes pieredzi un traucēt Jums pilnībā izmantot mūsu internetvietnes.
Mūsu internetvietnes izmanto Google Analytics - tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko piedāvā Google Inc. ("Google"), ja esat piekritis to lietošanai, aktivizējot veiktspējas sīkfailus sīkfailu iestatījumos. Google Analytics lieto sīkdatnes, lai varētu analizēt internetvietnes lietošanu un mums finansiāli izdevīgā veidā sagatavot viegli izmantojamu internetvietnes pieejas statistiku. Ar sīkdatnēm radītā informācija par to, kā lietotāji lieto mūsu internetvietnes, parasti tiek nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta, ja Jūs tam esat sniedzis piekrišanu.

Mūsu internetvietnes izmanto Google Analytics piedāvāto IP anonimizēšanas iespēju. Tas nozīmē, ka lietotāja IP adresi Google saīsinās jau Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks nosūtīta uz Google serveri ASV un tur saglabāta. Mūsu uzdevumā Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs lietojat internetvietnes, lai sagatavotu pārskatus par internetvietņu aktivitātēm un lai sniegtu mums citus ar internetvietņu un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. IP adrese, ko Google Analytics ietvaros nosūta lietotāja pārlūks, netiek sasaistīta ar citiem Google datiem.

Jūs varat nepieļaut sīkdatnes radīto un ar internetvietņu lietošanu sistīto datu (ieskaitot IP adresi) uzskaiti Google, kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, lejupielādējot un instalējot turpmāk minētajā saitē pieejamo pārlūka spraudni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Papildu informāciju par Google lietošanas noteikumiem un Google datu aizsardzības paziņpjumu skat. http://www.google.com/analytics/terms/de.html vai http://www.google.at/intl/at/policies.
Internetvietnes izmanto Google atkārtoto mārketingu, ja esat piekritis to lietošanai, aktivizējot mārketinga sīkdatnes sīkfailu iestatījumos. Google atkārtotais mārketings ir reklāmas pakalpojums, ko piedāvā Google Inc. un ar kuru mēs, balstoties uz Jūsu lietošanas paradumiem iepriekšējos apmeklējumos, varam Jums piedāvāt mūsu internetvietnēs mērķtiecīgu reklāmu, kas Jūs varētu interesēt. Šī reklāma parādās tikai Google reklāmas vietās vai nu Google Adwords reklāmas laukumos, vai nu Google Display Network.

Jūs varat iebilst pret Google atkārtoto mārketingu Google reklāmas parametru pārvaldniekā vai izmainīt savus iestatījumus.
Mūsu internetvietnes izmanto Google Inc. karšu pakalpojumu Google Maps. Šajā gadījumā lietotāja IP adreses dati tiek pārsūtīti no pārlūka uz Google Maps serveriem. Pēc vajadzības šie dati tiek pārsūtīti arī uz Google Maps serveri ASV.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (leģitīmas intereses internetvietnē mūsu norādīto vietu vieglākai atrašanai).
Mūsu internetvietnēs mēs izmantojam "Google reCAPTCHA" (turpmāk tekstā "reCAPTCHA"). To nodrošina Google Inc.

Ar reCAPTCHA ir jāpārbauda, vai mūsu internetvietnē (piemēram, kontaktveidlapā) datus iavada cilvēks vai automatizēta programma. Šim nolūkam reCAPTCHA analizē internetvietnes apmeklētāja uzvedību, ņemot vērā dažādas pazīmes. Šī analīze sākas automātiski, tiklīdz internetvietnes apmeklētājs atver internetvietni. Analīzei reCAPTCHA izvērtē dažādu informāciju (piemēram, IP adrese, internetvietnes apmeklētāja atrašanās ilgums internetvietnē vai lietotāja veiktās peles kustības).

ReCAPTCHA analīzes pilnībā notiek fonā. Internetvietnes apmeklētāji netiek informēti, ka notiek analīze.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (leģitīmas intereses aizsargāt internetvietnes piedāvājumu pret ļaunprātīgu automatizētu ielaušanos un mēstulēm).
Mūsu internetvietnē esam iestrādājuši YouTube video. Piemēram, mēs varam Jums prezentēt interesantu video uzreiz mūsu vietnē. YouTube ir Google Inc. meitasuzņēmums. Video portāla darbību nodrošina YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV. Kad mūsu internetvietnē atvērsiet vietni, kurā ir iestrādāts YouTube video, Jūsu pārlūks automātiski savienosies ar YouTube vai Google serveriem. Par visu datu apstrādi Eiropā ir atbildīgs Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Īrija).

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Pēc vajadzības īslaicīgi un atsevišķās vietnēs mēs izmantojam Google Optimize, kas ir Google Inc. pakalpojums. Google Optimize analizē internetvietnes izmantošanas dažādus variantus, lai mēs varētu uzlabot ērtu lietošanu lietotājiem atbilstoši internetvietnes apmeklētāju uzvedībai. Google Optimize izmanto sīkfailus variantu salīdzināšanai.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Vietnēs tiek izmantota Bing Ads universālā notikumu izsekošana (UET), ja esat piekritis tās izmantošanai, aktivizējot mārketinga sīkfailus sīkfailu iestatījumos. Bing Ads ir Microsoft Corporation sniegts pakalpojums, kas ļauj mums piedāvāt jums mērķtiecīgu, iespējams, interesējošu reklāmu, pamatojoties uz jūsu lietotāja uzvedību iepriekšējo mūsu vietņu apmeklējumu laikā. Šajā gadījumā jūsu dati tiek nosūtīti Bing Ads īpašniekam Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, ASV.

Papildu informācija par Microsoft datu aizsardzības noteikumiem ir pieejama https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Varat arī mainīt uz interesēm balstītas reklāmas iestatījumus Microsoft vietnē https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
Neregulāri un īslaicīgi mēs izmantojam Hotjar, lai labāk saprastu mūsu lietotāju vajadzības un optimizētu piedāvājumu internetvietnēs, ja Jūs esat piekritis to lietošanai, aktivizējot veiktspējas sīkfailus sīkfailu iestatījumos. tam esat sniedzis piekrišanu. Ar Hotjar tehnoloģiju mēs gūstam labāku izpratni par mūsu lietotāju pieredzi ar internetvietnēm, piemēram, cik laika lietotājiem ir vajadzīgs veidlapu aizpildīšanai. Hotjar uzskaita informāciju par lietotāja galaierīci, viņa anonimizēto IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, valodas iestatījumiem un lietotāja darbībām, piemēram, peles kustībām, klikšķiem un tastatūras ievadēm. Turklāt Hotjar izmanto sīkdatnes apmeklētāju atpazīšanai. Ne Hotjar, ne mēs neizmantojam informāciju atsevišķu lietotāju identificēšanai un nesasaistām ar citiem datiem par atsevišķiem lietotājiem. Papildu informāciju skatiet Hotjar datu aizsardzības paziņojumā.
Mūsu internetvietnes izmanto sociālo mediju iespraudņus, ko piedāvā Walls.io. Tie ļauj mums parādīt mūsu uzņēmumu sociālo mediju iespraudņus tieši internetvietnē. Atverot šos iespraudņus, lietotāja IP adrese tiek nosūtīta uz Walls.io. Datu apstrādi Walls.io veic ES. Walls.io darbību nodrošina Walls.io GmbH Vīnē, Austrijā.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Mūsu internetvietņu atsevišķās sadaļās mēs izmantojam čata iespraudni SmartSupp. To piedāvā SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Čehija. Jūs varat izmantot SmartSupp čatu, lai uzsāktu tiešu komunikāciju ar mūsu darbiniekiem. Dati tiek iegūti, saglabāti un apstrādāti, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem. SmartSupp ieraksta Jūsu apmeklēto internetvietņu (URL un saišu) vēsturi un informāciju par izmantoto pārlūku. Papildus tiek nosūtīta Jūsu kontaktinformācija un Jūsu pieprasījumu saturs, ko Jūs brīvprātīgi esat norādījis šajā kontaktveidlapas formā. Turklāt tiek izmantoti sesijas sīkfaili, ko izdzēš pēc internetvietnes apmeklējuma. Nosūtītie dati tiek saglabāti Eiropas Savienības serveros.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Mūsu internetvietņu drošībai un ielādes laiku optimizēšanai tiek izmantots CloudFlare kā interneta ugunsmūris un CDN ("Content Delivery Network"). Tāpēc arī visi pieprasījumi obligāti tiek sūtīti caur tā serveri un konsolidēti pie nedeaktivizējamas statistikas.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Papildu informāciju par drošību un datu aizsardzību saistībā ar CloudFlare skatīt https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Mēs izmantojam "Short.IO", lai mūsu vietnes būtu pieejamas, izmantojot īsas un jēgpilnas URL adreses, kas atrodas to Vanity Domain. Pakalpojumu sniedzējs ir Short.cm Inc, Delaware, ASV.

Short.IO ļauj izveidot un pārvaldīt tā dēvētos īsos Short-URL, informatīvos Pretty-URL un saistītos kvadrātkodus. Kad šie URL tiek atvērti, Short.IO veic atbilstošu novirzīšanu uz saglabāto mērķa lapu.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mums ir leģitīmas intereses padarīt mūsu internetvietni pieejamu, izmantojot vienkāršus un jēgpilnus Short-URL.
Mēs izmantojam "Lunio Click Fraud Prevention" (turpmāk tekstā - "Lunio"), lai novērstu krāpšanas uzbrukumus mūsu GoogleAds reklāmām. Pakalpojumu sniedzējs ir PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Apvienotā Karaliste, PR7 1PS.

Lunio pārbauda mūsu GoogleAds reklāmu klikšķus, lai konstatētu krāpšanas mēģinājumus. Pēc tam nelegālie avoti tiek izslēgti no mūsu GoogleAds reklāmām, izmantojot IP adresi.

Datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mums ir leģitīmas intereses aizsargāt mūsu reklāmas no ļaunprātīgas klikšķu krāpšanas un tādējādi no finansiāla kaitējuma.
Mēs esam pieejami Jūsu jautājumiem vai lūgumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi.

Pieprasījums par
Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR)