Mededeling over gegevensbeveiliging

Deze mededeling beschrijft hoe WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, Oostenrijk, [email protected] uw persoonsgegevens verwerkt.

WALTER GROUP is ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens voldoende te beveiligen en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften voor de beveiliging, rechtmatige handling en geheimhouding van persoonsgegevens en de gegevensbeveiliging.

De volgende acties zijn algemeen en betreffen alle gegevensverwerkingsprocessen binnen de WALTER GROUP. Dat betekent dat de volgende acties slechts gedeeltelijk op u van toepassing zullen zijn

Wij verwerken persoonsgegevens in principe voor de volgende doelen:

 • bewerking van aanbod en aanvragen aan ons, bijvoorbeeld door (potentiële) transportpartners, door personen die opdracht geven voor transporten, leveringen, bestellingen e.d. of op andere manieren een samenwerking nastreven.
 • contractbesprekingen en offerte- en contractvoorbereiding
 • beoordeling van de geschiktheid als contractpartner, zoals bijvoorbeeld bij potentiële klanten, leveranciers enz.
 • afwikkeling van onze contract- en zakelijke relaties, bijvoorbeeld uitvoering van transporten (verzending) en leveringen, uitvoering van voorraad- en leasecontracten, financiële rapportering, aanmaningensysteem, bewerking van reclamaties en schades, kwaliteitsbeheer, afwikkeling van onze inkoop, optimalisering van onze diensten door gebruik van zakelijke toepassingen (bijvoorbeeld transportmonitoring, portalen, enz.)
 • customer relationship, dus bijvoorbeeld het verzenden van informatie, nieuwsbrieven, aanbod en reclamemateriaal, continue klantenservice, uitvoering van evenementen, enz.
 • indekking en beheer van verzekeringen, afwikkeling van schades
 • fleet management: onderhoud en reparatie van onze voertuigen
 • Productontwikkeling
 • beheer van de concernmaatschappijen
 • werking van de infrastructuur, bijvoorbeeld garantie van de veiligheid, van de huidige stand van de techniek, onderhoud, enz.
 • terbeschikkingstelling van de websites: verbetering en ontwikkeling van de websites, opstellen van gebruiksstatistieken, herkennen, voorkomen en onderzoeken van aanvallen van de websites, enz.


 • Persoonsgegevens ontvangen wij

  • van uzelf: bijvoorbeeld bij aanvragen aan ons, bij de initiëring van contracten, in het kader van het vervullen van met ons afgesloten contracten
  • van concernmaatschappijen binnen de WALTER GROUP
  • van derden, bijvoorbeeld van transportpartners of klanten voor afwikkeling van een opdracht
  • uit openbaar toegankelijke bronnen, bijvoorbeeld handelsregister, kadaster, dossier edicten, verenigingsregister, handelsregister
  • van uw webbrowser (automatisch) bij het bezoeken van onze websites volgens de door u gekozen instellingen

  De beschikbaarstelling van uw persoonsgegeven is vrijwillig. Zakelijke relaties met ons zijn echter niet mogelijk, wanneer wij niet de beschikking hebben over de benodigde persoonsgegevens. Evenzo kunnen wij niet alle functies van onze websites garanderen, wanneer u ons uw daarvoor benodigde persoonsgegevens niet ter beschikking stelt.

 • naamgegevens, bijvoorbeeld voornaam, achternaam, gebruikersnaam, enz.
 • gegevens over de persoon, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rol binnen de organisatie, kopieën van identiteitsbewijs, enz.
 • contactgegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
 • identificatiegegevens, bijvoorbeeld paspoortnummer, nummer id-kaart, klantnummer, enz.
 • bankgegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer, informatie over kredietwaardigheid, enz.
 • ambtelijke gegevens, bijvoorbeeld aktenummers, btw-nummer, loonbeslaglegging, Mieterpass (Duitsland), enz.
 • voertuiggegevens, bijvoorbeeld voertuignummer, chassisnummer, motornummer, registratienummer, kentekenbewijs, tankkaart, informatie over het rijbewijs van de vorkheftruck, enz.
 • fotobestanden en videoregistraties
 • IT-gebruiksgegevens, bijvoorbeeld verbindingsgegevens, log-informatie, toegangsinformatie, IP-adres, verwijzer, gebruikersnamen voor van buitenaf bereikbare systemen, enz.
 • gebruiksgegevens websites: datum en tijdstip van het opvragen, IP-adres, naam en versie van de webbrowser, bepaalde cookies, enz.
 • gegevens over het gedrag van personen, bijvoorbeeld opmerkingen over antwoordgedrag en reminders, correspondentie en uitleg bij lopende enquêtes, enz.
 • ras/etnische herkomst, bijvoorbeeld geboorteplaats in identiteitskaarten, enz.
 • positiegegevens, bijvoorbeeld GPS-gegevens, tijdstempel GPS-signaal, positiegegevens (lengte- en breedtegraad), enz.

Rechtsgronden voor onze verwerking van uw gegevens zijn:

 • uitvoering van een contract en uitvoeren van precontractuele maatregelen (Artikel 6 paragraaf 1 lid b AVG), bijvoorbeeld wanneer wij het probleemloze verloop van transporten en leveringen organiseren, reclamaties en schademeldingen bewerken, rekeningen opstellen, kwaliteitsbeheer uitvoeren, offertes uitwerken, uw vragen bewerken en beantwoorden, enz.
 • onze overwegend gerechtvaardigde interesse (Artikel 6 paragraaf 1 lid f AVG), bijvoorbeeld wanneer wij u informatie op maat of offertes toesturen, voor zover toestemming hiervoor geen voorwaarde is, onze gegevensverwerking in het kader van rechtsvervolging, doorgeven van chauffeursgegevens, wanneer deze voor de afwikkeling van een transport nodig zijn en er geen direct contact met de chauffeur is, verwerking van gegevens die nodig zijn om de functies van onze websites te garanderen, enz.
 • wettelijke verplichtingen (Artikel 6 paragraaf 1 lid c AVG), bijvoorbeeld belastingverplichtingen, verplichtingen volgens StVO (Oostenrijkse verordening inzake het wegverkeer), KFG (Oostenrijkse motorvoertuigenrecht), VwStG (Oostenrijks wetboek van strafrecht), VwVfG (Oostenrijkse wet administratieve procedures), geldwasvoorschriften, enz.
 • Voor zover geen van de genoemde rechtsgronden geldt, berust onze gegevensverwerking op uw toestemming conform Artikel 6 paragraaf 1 lid a AVG. U hebt uiteraard het recht verstrekte toestemmingen te allen tijde te herroepen. Door herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid die op basis van de toestemming tot herroeping geldt, echter niet beroerd (d.w.z. dat de herroeping niet met terugwerkende kracht werkt).

Voor de hierboven genoemde doelen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers doorgeven:

 • maatschappen die tot ons concern behoren en de medewerkers daarvan
 • door ons aangestelde derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners, drukwerkdienstverleners, rekencentra, hosting, software- en serviceproviders bijvoorbeeld voor verzending van nieuwsbrieven, dienstverleners in het kader van schaderegelingen en schade-afwikkeling (verzekeringen en verzekeringspartners), vastgoedbeheerders, advocaten, belastingadviseurs, notarissen, registeracountants, enz.
 • personen die in een zakelijke relatie tot ons staan, bijvoorbeeld transportpartners, leveranciers, bedrijfspartners, enz.
 • publieke instellingen, bijvoorbeeld douanekantoren, BMI (Oostenrijks ministerie van binnenlandse zaken), ambassades, districtsautoriteiten, enz.

Doorgeven gebeurt deels ook naar ontvangers buiten Oostenrijk en in uitzonderingsgevallen ook aan niet-veilige derde landen. In dit geval zorgen wij echter ervoor dat geschikte gegevensbeschermingsgaranties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door bindende bedrijfsinterne gegevensbeschermingsvoorschriften of standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU.

Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang door ons bewaard als redelijkerwijs nodig wordt geacht om de genoemde doelen te bereiken. Bovendien slaan wij uw persoonsgegevens op zo lang een wettelijke bewaarplicht bestaat of verjaringstermijnen van potentiële wettelijke rechten nog niet zijn afgelopen.
U hebt onder andere het recht (onder de voorwaarden van het toepasselijke recht), (i) om te controleren of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en kopieën van deze gegevens te ontvangen, (ii), het recht aanvulling of wissen van uw persoonsgegevens die fout zijn of niet rechtsconform verwerkt werden, te verlangen, (iii) van ons te verlangen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en (iv) onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen of de voor het verwerken voorheen gegeven toestemming in te trekken, (v) gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, (vi) de identiteit van derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, te kennen en (vii) bij de verantwoordelijke autoriteit een klacht in te dienen.
Op onze websites worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer kan worden opgeslagen, wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies in principe om de gebruiker extra functies op de website aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om de navigatie op een website gemakkelijker te maken, om u in staat te stellen daar verder te gaan op de website waar u hem de vorige keer heeft verlaten en/of om uw voorkeuren of instellingen op te slaan, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies hebben geen toegang tot andere gegevens op uw computer en kunnen deze niet lezen of wijzigen.

De meeste cookies op onze websites zijn zogenaamde sessie- of tijdelijke cookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u de website weer verlaat. Bovendien gebruiken wij permanente cookies, die op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kunt u handmatig in uw browser wissen. Anders hebben deze cookies een levensduur van 1 maand tot 10 jaar. Wij gebruiken dergelijke permanente cookies om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt, om zo het gebruik van de website voor u prettiger te maken en om het internetaanbod zo veel mogelijk aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken bovendien cookies van derden die helpen het internetaanbod interessanter voor u te maken. Daarom worden tijdens het gebruik van de websites ook tijdelijke of permanente cookies van derden opgeslagen, wanneer u daarvooer toestemming hebt gegeven. Het enige doel van deze cookies van derden is om de derden de mogelijkheid te bieden u gerichte advertenties te sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het rechtmatig gebruik van cookies van derden.

U kunt bij het bezoek van onze websites actief toestemming geven voor het opslaan van cookies die de technisch noodzaak overschrijden. Bovendien hebt u de mogelijkheid het opslaan van uitsluitend bepaalde soorten cookies te activeren of te deactiveren. Wilt u uw instellingen voor cookies op een later moment aanpassen, dan kunt u dat op elk gewenst moment in de cookie-instellingen doen.

Toestemming voor gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van de cookie-consent-technologie van OneTrust om uw toestemming voor het opslaan van bepaalde cookies op uw eindapparaat te verkrijgen en deze conform de privacywetgeving te documenteren. Aanbieder van deze technologie is OneTrust Technology Ltd.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt verbinding gemaakt met de servers van OneTrust om uw toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. Vervolgens slaat OneTrust een cookie op in uw browser om de verstrekte toestemmingen resp. de herroeping hiervan aan u toe te kunnen wijzen. De zo verkregen gegevens worden opgeslagen tot u ons verzoekt deze te verwijderen, tot u het OneTrust-cookie zelf verwijdert of het doel van de gegevensregistratie vervalt.

Wij maken gebruik van OneTrust om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, paragraaf 1, pagina 1, lid c AVG.

Wij hebben met OneTrust een overeenkomst gesloten over de verwerking van de opdracht. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, dat garandeert dat OneTrust de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend volgens onze instructies en met inachtneming van de AVG verwerkt.

Bovendien kunt u cookies op uw computer controleren door uw browserinstellingen zo te kiezen, dat u een bericht ontvangt wanneer een website cookies wil opslaan. U kunt cookies ook blokkeren of wissen, wanneer ze al op uw computer zijn opgeslagen.

Indien cookies gepaard gaan met de opslag van persoonsgegevens in een derde land dat buiten het toepassingsgebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) valt en geen bilaterale overeenkomsten inzake een passend beschermingsniveau heeft gesloten, worden deze alleen opgeslagen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Het deactiveren, blokkeren of wissen van cookies kan uw online beleving echter beïnvloeden en kan voorkomen dat u onze websites volledig kunt gebruiken.
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google") indien u het gebruik door het activeren van Performance -Cookies in de Cookie- instellingen toegestemd heeft. Google Analytics gebruikt cookies om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken en om op voordelige wijze gemakkelijk te gebruiken statistieken over toegang tot de website voor ons te maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze websites door de gebruiker wordt over het algemeen, indien u daarvoor toestemming gegeven hebt, doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Onze websites gebruiken de door Google Analytics aangeboden mogelijkheid van IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google nog binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben getekend, wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. Wij hebben Google opdracht gegeven om uw gebruik van de websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en internet verbonden diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google.

U kunt de registratie van de door het cookie gegenereerde en op gebruik van de websites betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Meer informatie over de servicevoorwaarden van Google en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.at/intl/at/policies.
De websites maken gebruik van Google Re-marketing, indien U het gebruik door het activeren van de Marketing Cookies in de Cookie instellingen toegestemd heeft. Google Re-marketing is een reclamedienst van Google Inc., waarmee wij u aan de hand van uw gebruiksgedrag bij eerdere bezoeken aan onze websites, gerichte reclame kunnen laten zien die mogelijk voor u van belang is, wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze reclame verschijnt uitsluitend op advertentieplaatsen binnen Google, ofwel op advertentieplaatsen van Google Adwords ofwel het Google Display Network.

U kunt Google Re-marketing in Google-reclamerichtlijnenmanager herroepen of uw instellingen bewerken.
Onze websites maken gebruik van de kaartendienst Google Maps van Google Inc. Hierbij vindt een gegevensoverdracht van het IP-adres van de gebruiker tussen de browser en de servers van Google Maps plaats. Eventueel worden deze gegevens ook doorgegeven aan Google Maps Server in de USA.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG (gewettigd belang om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die wij op de website noemen).
Wij maken gebruik van “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder hiervan is Google Inc.

Met reCAPTCHA moet gecontroleerd worden of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma is gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website bezoekt. reCaPTCHA evalueert verschillende gegevens (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen) voor de analyse. De bij de analyse geregistreerde gegevens worden doorgegeven aan Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen dat deze analyse wordt uitgevoerd.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG (gewettigd belang om webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen spam).
Wij hebben op onze website YouTube-video's geïntegreerd. Zo kunnen we interessante video's rechtstreeks op onze website presenteren. YouTube is een dochterbedrijf van Google Inc. Het videoportaal wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA Wanneer u op onze website een site oproept waar een YouTube-video geïntegreerd is, maakt uw browser automatisch verbinding met de servers van YouTube resp. Google. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is verantwoordelijk voor alle gegevensverwerking binnen Europa.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.
Wij gebruiken, indien nodig tijdelijk en op sommige pagina's, Google Optimize, een dienst van Google Inc. Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van de website, zodat we in staat zijn de gebruikersvriendelijkheid aan te passen, zodat deze past bij het gedrag van de websitebezoeker. Google Optimize maakt gebruik van cookies om naar de varianten te verwijzen.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.
De websites gebruiken Bing Ads Universal Event Tracking (UET) als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik hiervan door marketingcookies te activeren in de cookie-instellingen. Bing Ads is een dienst van Microsoft Corporation die ons in staat stelt om u gerichte reclame voor te stellen die vermoedelijk interessant is op basis van uw gebruikersgedrag tijdens eerdere bezoeken aan onze websites. Uw gegevens worden in dit geval doorgegeven aan de exploitant van Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft vindt u op https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

U kunt uw instellingen voor op uw interessen gebaseerde reclame van Microsoftook op https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/ wijzigen.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6, paragraaf 1 lit. a van de AVG.
Wij gebruiken Hotjar soms tijdelijk om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op de websites te optimaliseren, indien zij hiervoor door het activeren van Performance Cookies in de Cookie instellingen, hun toestemming gegeven hebben. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij meer inzicht in de ervaringen van onze gebruikers met de websites, bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers nodig hebben voor het invullen van formulieren. Hotjar registreert informatie over het eindapparaat van de gebruiker, zijn geanonimiseerde IP-adres, zijn geografische locatie, taalinstellingen en gebruikersinteracties zoals muisbewegingen, kliks en toetsenbordinvoer. Bovendien gebruikt Hotjar cookies om bezoekers te herkennen. De informatie wordt niet door Hotjar of onszelf gebruikt voor het identificeren van afzonderlijke gebruikers of met verdere gegevens over afzonderlijke gebruikers samengevoegd. Meer informatie vindt u hier in de privacyverklaring van Hotjar.
Onze websites maken gebruik van Social Media Plugins van Walls.io. Hiermee kunnen social media updates van onze bedrijven direct op de website tonen. Bij het oproepen van deze plug-ins wordt het IP-adres van de gebruiker doorgegeven aan Walls.io. De gegevensverwerking door Walls.io gebeurt uitsluitend binnen de EU. Walls.io wordt geëxploiteerd door Walls.io GmbH in Wenen, Oostenrijk.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.
Op sommige gedeeltes van onze websites maken wij gebruik van de chat-plug-in SmartSupp. Aanbieder is SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechische republiek. U kunt de SmartSupp-chat gebruiken om rechtstreeks met onze medewerkers te communiceren. Voor de beantwoording van uw vragen worden gegevens geregistreerd, opgeslagen en verwerkt. SmartSupp registreert de historie van uw bezoeken aan websites (URL en verwijzer) en informatie over de gebruikte browser. Bovendien worden de contactgegevens en de inhoud van uw vragen die u vrijwillig via dit contactformulier hebt verstrekt, doorgegeven. Daarbij worden sessie-cookies gebruikt, die na het bezoek aan de website gewist worden. De doorgegeven gegevens worden op servers in de Europese Unie opgeslagen.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.
Om onze websites te beveiligen en de laadtijd te optimaliseren, wordt CloudFlare gebruikt als web-firewall en CDN (“Content Delivery Network”). Daarom worden alle verzoeken onvermijdelijk via hun servers geleid en geconsolideerd in statistieken die niet gedeactiveerd kunnen worden.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6, paragraaf 1, lid f AVG.

Meer informatie over veiligheid en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u op https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Wij gebruiken "Short.IO" om ons webaanbod via korte en veelzeggende URL's op een eigen Vanity-domein bereikbaar te maken. Aanbieder is Short.cm Inc, Delaware, Verenigde Staten.

Short.IO maakt het maken en beheren van zogenaamde korte Short-URL's, informatieve Pretty-URL's en daarbijbehorende QR-codes mogelijk. Bij het oproepen van deze URL's voert Short.IO een desbetreffende redirect uit naar de achterliggende doelwebsite.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 paragraaf 1 lit. f AVG. Wij hebben er een legitiem belang bij ons webaanbod met eenvoudige en veelzeggende URL's toegankelijk te maken.
Wij gebruiken "Lunio Click Fraud Prevention" (hierna "Lunio"), om fraudeaanvallen op onze GoogleAds-advertenties te voorkomen. Aanbieder is PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, Verenigd Koninkrijk, PR7 1PS.

Lunio controleert kliks op onze GoogleAds-advertenties op fraudeverzoeken. Onwettige bronnen worden vervolgens per IP-adres uitgesloten van onze GoogleAds-advertenties.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van art. 6 paragraaf 1 lit. f AVG. We hebben er een legitiem belang bij om onze advertenties te beschermen tegen misbruik van klikfraude en dus tegen financiële schade.
Wij beantwoorden uw vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens graag.

Aanvraag voor
algemene verordening gegevensbescherming (AVG)