Mededeling over gegevensbeveiliging

Deze mededeling beschrijft hoe WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, Oostenrijk, [email protected] uw persoonsgegevens verwerkt.

WALTER GROUP is ervoor verantwoordelijk uw persoonsgegevens voldoende te beveiligen en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften voor de beveiliging, rechtmatige handling en geheimhouding van persoonsgegevens en de gegevensbeveiliging.

De volgende acties zijn algemeen en betreffen alle gegevensverwerkingsprocessen binnen de WALTER GROUP. Dat betekent dat de volgende acties slechts gedeeltelijk op u van toepassing zullen zijn

Wij verwerken persoonsgegevens in principe voor de volgende doelen:

 • bewerking van aanbod en aanvragen aan ons, bijvoorbeeld door (potentiële) transportpartners, door personen die opdracht geven voor transporten, leveringen, bestellingen e.d. of op andere manieren een samenwerking nastreven.
 • contractbesprekingen en offerte- en contractvoorbereiding
 • beoordeling van de geschiktheid als contractpartner, zoals bijvoorbeeld bij potentiële klanten, leveranciers enz.
 • afwikkeling van onze contract- en zakelijke relaties, bijvoorbeeld uitvoering van transporten (verzending) en leveringen, uitvoering van voorraad- en leasecontracten, financiële rapportering, aanmaningensysteem, bewerking van reclamaties en schades, kwaliteitsbeheer, afwikkeling van onze inkoop, optimalisering van onze diensten door gebruik van zakelijke toepassingen (bijvoorbeeld transportmonitoring, portalen, enz.)
 • customer relationship, dus bijvoorbeeld het verzenden van informatie, nieuwsbrieven, aanbod en reclamemateriaal, continue klantenservice, uitvoering van evenementen, enz.
 • indekking en beheer van verzekeringen, afwikkeling van schades
 • fleet management: onderhoud en reparatie van onze voertuigen
 • Productontwikkeling
 • beheer van de concernmaatschappijen
 • werking van de infrastructuur, bijvoorbeeld garantie van de veiligheid, van de huidige stand van de techniek, onderhoud, enz.
 • terbeschikkingstelling van de websites: verbetering en ontwikkeling van de websites, opstellen van gebruiksstatistieken, herkennen, voorkomen en onderzoeken van aanvallen van de websites, enz.


 • Persoonsgegevens ontvangen wij

  • van uzelf: bijvoorbeeld bij aanvragen aan ons, bij de initiëring van contracten, in het kader van het vervullen van met ons afgesloten contracten
  • van concernmaatschappijen binnen de WALTER GROUP
  • van derden, bijvoorbeeld van transportpartners of klanten voor afwikkeling van een opdracht
  • uit openbaar toegankelijke bronnen, bijvoorbeeld handelsregister, kadaster, dossier edicten, verenigingsregister, handelsregister
  • van uw webbrowser (automatisch) bij het bezoeken van onze websites volgens de door u gekozen instellingen

  De beschikbaarstelling van uw persoonsgegeven is vrijwillig. Zakelijke relaties met ons zijn echter niet mogelijk, wanneer wij niet de beschikking hebben over de benodigde persoonsgegevens. Evenzo kunnen wij niet alle functies van onze websites garanderen, wanneer u ons uw daarvoor benodigde persoonsgegevens niet ter beschikking stelt.

 • naamgegevens, bijvoorbeeld voornaam, achternaam, gebruikersnaam, enz.
 • gegevens over de persoon, bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rol binnen de organisatie, kopieën van identiteitsbewijs, enz.
 • contactgegevens, bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, e-mailadres, enz.
 • identificatiegegevens, bijvoorbeeld paspoortnummer, nummer id-kaart, klantnummer, enz.
 • bankgegevens, bijvoorbeeld rekeningnummer, informatie over kredietwaardigheid, enz.
 • ambtelijke gegevens, bijvoorbeeld aktenummers, btw-nummer, loonbeslaglegging, Mieterpass (Duitsland), enz.
 • voertuiggegevens, bijvoorbeeld voertuignummer, chassisnummer, motornummer, registratienummer, kentekenbewijs, tankkaart, informatie over het rijbewijs van de vorkheftruck, enz.
 • fotobestanden en videoregistraties
 • IT-gebruiksgegevens, bijvoorbeeld verbindingsgegevens, log-informatie, toegangsinformatie, IP-adres, verwijzer, gebruikersnamen voor van buitenaf bereikbare systemen, enz.
 • gebruiksgegevens websites: datum en tijdstip van het opvragen, IP-adres, naam en versie van de webbrowser, bepaalde cookies, enz.
 • gegevens over het gedrag van personen, bijvoorbeeld opmerkingen over antwoordgedrag en reminders, correspondentie en uitleg bij lopende enquêtes, enz.
 • ras/etnische herkomst, bijvoorbeeld geboorteplaats in identiteitskaarten, enz.
 • positiegegevens, bijvoorbeeld GPS-gegevens, tijdstempel GPS-signaal, positiegegevens (lengte- en breedtegraad), enz.

Rechtsgronden voor onze verwerking van uw gegevens zijn:

 • uitvoering van een contract en uitvoeren van precontractuele maatregelen (Artikel 6 paragraaf 1 lid b AVG), bijvoorbeeld wanneer wij het probleemloze verloop van transporten en leveringen organiseren, reclamaties en schademeldingen bewerken, rekeningen opstellen, kwaliteitsbeheer uitvoeren, offertes uitwerken, uw vragen bewerken en beantwoorden, enz.
 • onze overwegend gerechtvaardigde interesse (Artikel 6 paragraaf 1 lid f AVG), bijvoorbeeld wanneer wij u informatie op maat of offertes toesturen, voor zover toestemming hiervoor geen voorwaarde is, onze gegevensverwerking in het kader van rechtsvervolging, doorgeven van chauffeursgegevens, wanneer deze voor de afwikkeling van een transport nodig zijn en er geen direct contact met de chauffeur is, verwerking van gegevens die nodig zijn om de functies van onze websites te garanderen, enz.
 • wettelijke verplichtingen (Artikel 6 paragraaf 1 lid c AVG), bijvoorbeeld belastingverplichtingen, verplichtingen volgens StVO (Oostenrijkse verordening inzake het wegverkeer), KFG (Oostenrijkse motorvoertuigenrecht), VwStG (Oostenrijks wetboek van strafrecht), VwVfG (Oostenrijkse wet administratieve procedures), geldwasvoorschriften, enz.
 • Voor zover geen van de genoemde rechtsgronden geldt, berust onze gegevensverwerking op uw toestemming conform Artikel 6 paragraaf 1 lid a AVG. U hebt uiteraard het recht verstrekte toestemmingen te allen tijde te herroepen. Door herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid die op basis van de toestemming tot herroeping geldt, echter niet beroerd (d.w.z. dat de herroeping niet met terugwerkende kracht werkt).

Voor de hierboven genoemde doelen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers doorgeven:

 • maatschappen die tot ons concern behoren en de medewerkers daarvan
 • door ons aangestelde derden, bijvoorbeeld IT-dienstverleners, drukwerkdienstverleners, rekencentra, hosting, software- en serviceproviders bijvoorbeeld voor verzending van nieuwsbrieven, dienstverleners in het kader van schaderegelingen en schade-afwikkeling (verzekeringen en verzekeringspartners), vastgoedbeheerders, advocaten, belastingadviseurs, notarissen, registeracountants, enz.
 • personen die in een zakelijke relatie tot ons staan, bijvoorbeeld transportpartners, leveranciers, bedrijfspartners, enz.
 • publieke instellingen, bijvoorbeeld douanekantoren, BMI (Oostenrijks ministerie van binnenlandse zaken), ambassades, districtsautoriteiten, enz.

Doorgeven gebeurt deels ook naar ontvangers buiten Oostenrijk en in uitzonderingsgevallen ook aan niet-veilige derde landen. In dit geval zorgen wij echter ervoor dat geschikte gegevensbeschermingsgaranties beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door bindende bedrijfsinterne gegevensbeschermingsvoorschriften of standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU.

Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang door ons bewaard als redelijkerwijs nodig wordt geacht om de genoemde doelen te bereiken. Bovendien slaan wij uw persoonsgegevens op zo lang een wettelijke bewaarplicht bestaat of verjaringstermijnen van potentiële wettelijke rechten nog niet zijn afgelopen.
U hebt onder andere het recht (onder de voorwaarden van het toepasselijke recht), (i) om te controleren of en welke persoonsgegevens wij over u hebben opgeslagen en kopieën van deze gegevens te ontvangen, (ii), het recht aanvulling of wissen van uw persoonsgegevens die fout zijn of niet rechtsconform verwerkt werden, te verlangen, (iii) van ons te verlangen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en (iv) onder bepaalde omstandigheden de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen of de voor het verwerken voorheen gegeven toestemming in te trekken, (v) gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, (vi) de identiteit van derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, te kennen en (vii) bij de verantwoordelijke autoriteit een klacht in te dienen.
Op onze websites worden zogenaamde cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer kan worden opgeslagen, wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken cookies in principe om de gebruiker extra functies op de website aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om de navigatie op een website gemakkelijker te maken, om u in staat te stellen daar verder te gaan op de website waar u hem de vorige keer heeft verlaten en/of om uw voorkeuren of instellingen op te slaan, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Cookies hebben geen toegang tot andere gegevens op uw computer en kunnen deze niet lezen of wijzigen.

De meeste cookies op onze websites zijn zogenaamde sessie- of tijdelijke cookies. Deze worden automatisch verwijderd wanneer u de website weer verlaat. Bovendien gebruiken wij permanente cookies, die op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze kunt u handmatig in uw browser wissen. Anders hebben deze cookies een levensduur van 1 maand tot 10 jaar. Wij gebruiken dergelijke permanente cookies om u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt, om zo het gebruik van de website voor u prettiger te maken en om het internetaanbod zo veel mogelijk aan uw wensen aan te passen.

Wij gebruiken bovendien cookies van derden die helpen het internetaanbod interessanter voor u te maken. Daarom worden tijdens het gebruik van de websites ook tijdelijke of permanente cookies van derden opgeslagen, wanneer u daarvooer toestemming hebt gegeven. Het enige doel van deze cookies van derden is om de derden de mogelijkheid te bieden u gerichte advertenties te sturen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het rechtmatig gebruik van cookies van derden.

U kunt bij het bezoek van onze websites actief toestemming geven voor het opslaan van cookies die de technisch noodzaak overschrijden. Bovendien hebt u de mogelijkheid het opslaan van uitsluitend bepaalde soorten cookies te activeren of te deactiveren. Wilt u uw instellingen voor cookies op een later moment aanpassen, dan kunt u dat op elk gewenst moment in de cookie-instellingen doen.

Bovendien kunt u cookies op uw computer controleren door uw browserinstellingen zo te kiezen, dat u een bericht ontvangt wanneer een website cookies wil opslaan. U kunt cookies ook blokkeren of wissen, wanneer ze al op uw computer zijn opgeslagen.

Indien cookies gepaard gaan met de opslag van persoonsgegevens in een derde land dat buiten het toepassingsgebied van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) valt en geen bilaterale overeenkomsten inzake een passend beschermingsniveau heeft gesloten, worden deze alleen opgeslagen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Het deactiveren, blokkeren of wissen van cookies kan uw online beleving echter beïnvloeden en kan voorkomen dat u onze websites volledig kunt gebruiken.
Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om een analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken en om op voordelige wijze gemakkelijk te gebruiken statistieken over toegang tot de website voor ons te maken. De door de cookies verzamelde informatie over het gebruik van onze websites door de gebruiker wordt over het algemeen, indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Onze websites gebruiken de door Google Analytics aangeboden mogelijkheid van IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google nog binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben getekend, wordt afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekort. Wij hebben Google opdracht gegeven om uw gebruik van de websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere aan het gebruik van de website en internet verbonden diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. 

U kunt de registratie van de door het cookie gegenereerde en op gebruik van de websites betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browserinvoegtoepassing te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

U kunt het gebruik van Google Analytics voorkomen door de deactivering van statistische cookies in de cookie-instellingen te voorkomen.

Meer informatie over de servicevoorwaarden van Google en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html of http://www.google.at/intl/at/policies.

De websites maken gebruik van Google Re-marketing. Google Re-marketing is een reclamedienst van Google Inc. ("Google", Mountain View, VS), waarmee wij u aan de hand van uw gebruiksgedrag bij eerdere bezoeken aan onze websites, gerichte reclame kunnen laten zien die mogelijk voor u van belang is, wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze reclame verschijnt uitsluitend op advertentieplaatsen binnen Google, of op advertentieplaatsen van Google Adwords of het Google Display Network.

U kunt Google Re-marketing in Google-reclamerichtlijnenmanager herroepen of uw instellingen bewerken.

U kunt het re-marketing op de websites voorkomen door marketingcookies in de cookie-instellingen te deactiveren.
Wij gebruiken Hotjar soms tijdelijk om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op de websites te optimaliseren, wanneer zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Met behulp van de technologie van Hotjar krijgen wij meer inzicht in de ervaringen van onze gebruikers met de websites, bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers nodig hebben voor het invullen van formulieren. Hotjar registreert informatie over het eindapparaat van de gebruiker, zijn geanonimiseerde IP-adres, zijn geografische locatie, taalinstellingen en gebruikersinteracties zoals muisbewegingen, kliks en toetsenbordinvoer. Bovendien gebruikt Hotjar cookies om bezoekers te herkennen. De informatie wordt niet door Hotjar of onszelf gebruikt voor het identificeren van afzonderlijke gebruikers of met verdere gegevens over afzonderlijke gebruikers samengevoegd. Meer informatie vindt u hier in de privacyverklaring van Hotjar. 

U kunt het gebruik door Hotjar herroepen. Een handleiding hiervoor vindt u op www.hotjar.com/opt-out

U kunt het gebruik van Hotjar ook voorkomen door statistische cookies in de cookie-instellingen te deactiveren.
(1.1) Onze afzonderlijke websites bevatten ShareThis-componenten. ShareThis is een bladwijzerservice, die het voor de gebruiker van de website mogelijk maakt de actueel geselecteerde pagina met andere gebruikers in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Instagram te delen. De gebruiker kan daarmee de inhoud van de website delen, er commentaar op geven en hem een waardering geven. Wanneer de gebruiker ShareThis-elementen gebruikt, maakt de internetbrowser van de gebruiker rechtstreeks verbinding met de servers van ShareThis en eventueel van het gekozen sociale netwerk of de bladwijzerdienst. Bij gebruik van ShareThis worden cookies gebruikt. De daarbij gegenereerde gegevens (zoals gebruiksmoment of browsertaal) worden doorgegeven aan ShareThis Inc. in de VS en worden daar verwerkt. Wanneer u inhoud van de website verstuurt naar sociale netwerken, bladwijzerdiensten enz., kan een verbinding worden gemaakt tussen het bezoek aan de website en het gebruikersprofiel bij het betreffende netwerk. Meer informatie over gegevensverwerking (inclusief gebruiksdoel) door ShareThis Inc. en de door ShareThis Inc. gehanteerde gegevensbescherming is te vinden op http://www.sharethis.com/privacy. Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming door de sociale netwerken, bladwijzerdiensten enz. en over de mogelijkheden voor gebruikersinstellingen kunt u vinden in de gegevensbeschermingsrichtlijnen van de betreffende aanbieder. Wij geven de betreffende gegevens niet door aan derden. Met gebruik van de ShareThis-velden geeft de gebruiker aan dat hij toestemming geeft tot de verwerking van zijn gegevens door ShareThis Inc., en wel in de op de website http://www.sharethis.com zichtbare omvang. De gebruiker kan het gebruik van de gebruikersgegevens te allen tijde herroepen middels een "opt-outcookie". Meer informatie hierover is eveneens te vinden op de eerder genoemde website van ShareThis Inc. Als de gebruiker niet wil dat ShareThis via de website gebruikersgegevens verzamelt, mag de gebruiker de ShareThis-elementen niet gebruiken.

(1.2) Facebook Inc. te 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") biedt plug-ins aan voor exploitanten van websites, die op onze afzonderlijke websites worden gebruikt. De plug-ins zijn te herkennen aan het Facebook-logo of de Facebook-knoppen Vind-ik-leuk en Aanbevelen. Wanneer de gebruiker een van onze websites oproept die deze plug-in bevat, maakt de browser van de gebruiker verbinding met de servers van de aanbieder van de plug-in. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks doorgegeven aan de browser van de gebruiker en wordt zo weergegeven binnen het frame van de pagina. Op de weergegeven inhoud van de plug-in hebben wij geen invloed. Facebook kan het bezoek van de gebruiker aan de betreffende pagina's van de website volgen en toewijzen aan een Facebook-account, indien de gebruiker bij Facebook geregistreerd is of onlangs een pagina van Facebook of met Facebook-inhoud heeft bezocht. Wanneer de gebruiker de plug-ins actief gebruikt, omdat de gebruiker bijvoorbeeld de knop Vind-ik-leuk indrukt of een aanbeveling voor de site heeft verzonden, wordt ook de betreffende informatie van de browser van de gebruiker rechtstreeks doorgegeven aan Facebook, zonder dat wij hier invloed op hebben. Meer informatie over de wijze, het doel en de omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens van de gebruiker door Facebook, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring bij Facebook op http://www.facebook.com/policy.php. Daar kan de gebruiker ook meer vinden over rechten en de instelmogelijkheden om de privésfeer te beschermen. Doel en omvang van de gegevensverzameling door Facebook evenals de verdere verwerking door Facebook worden niet door ons beïnvloed. Ook hebben wij geen toegang tot deze gegevens.

(1.3) Twitter Inc. te 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS ("Twitter") biedt plug-ins aan voor exploitanten van websites, die op onze afzonderlijke websites worden gebruikt. De plug-ins zijn te herkennen aan de "Twitter-tweet" of de knop Volgen. Pagina's met deze plug-ins maken een directe verbinding met Twitter en geven, afhankelijk van uw aanmeldstatus bij Twitter, verschillende gegevens door. Daardoor kunnen mogelijk conclusies worden getrokken uit het gebruik van onze websites, die Twitter voor eigen doelen zou kunnen gebruiken. De weergegeven inhoud van de plug-in staat op servers van Twitter en wordt slechts weergegeven op onze websites. Doel en omvang van de gegevensverzameling door Twitter evenals de verdere verwerking door Twitter worden niet door ons beïnvloed. Ook hebben wij geen toegang tot deze gegevens. Meer informatie over de Twitter-gegevensbeschermingsbestemming vindt u op http://twitter.com/privacy.

(1.4) LinkedIn Corporation te 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS, biedt plug-ins aan, die op onze websites worden gebruikt. Elke keer dat een site op onze websites wordt opgeroepen die functies van LinkedIn bevat, wordt verbinding gemaakt met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat de gebruiker onze internetsites met zijn IP-adres heeft bezocht. Wanneer de gebruiker de knop "Vind-ik-leuk" of "Delen" van LinkedIn aanklikt en in zijn account bij LinkedIn is aangemeld, kan LinkedIn het bezoek van de gebruiker aan onze internetpagina aan hem en zijn gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben over de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik hiervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
De websites gebruiken zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod aantrekkelijker voor de gebruiker vorm te geven. Deze techniek maakt het mogelijk gebruikers, die reeds geïnteresseerd zijn in onze website, diensten en producten op websites van derden, te benaderen met reclame.

Wij zijn ervan overtuigd dat het integreren van een gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde reclame over het algemeen interessanter is voor de gebruiker dan reclame die deze persoonlijke betrokkenheid niet heeft. Het integreren van deze reclamemiddelen op de websites van derden gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van het gebruiksgedrag tot nu toe. Deze vorm van reclame gebeurt volkomen anoniem. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen met persoonsgegevens van de gebruiker samengevoegd.
Wij beantwoorden uw vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens graag.

Aanvraag voor
algemene verordening gegevensbescherming (AVG)