Saopštenje o zaštiti podataka

Ovo saopštenje opisuje način na koji kompanija WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] obrađuje Vaše lične podatke.

Grupacija WALTER GROUP je odgovorna za adekvatnu zaštitu vaših ličnih podataka i pridržava se svih propisa za zaštitu, zakonito postupanje i čuvanje tajnosti ličnih podataka kao propisa i bezbednost podataka.

Naredna saopštenja su uopštena i sveobuhvatna za procese obrade podataka unutar grupacije WALTER GROUP. To znači da će se ista samo delom odnositi na Vas.

Suštinski lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

 • Obrade naših ponuda i upita, npr., preko (potencijalnih) transportnih partnera, lica koja nameravaju da naruče prevoze, isporuke, porudžbine i sl. ili žele da sarađuju sa nama na drugi način
 • Pregovora oko zaključivanja ugovora i izrade ponuda i ugovora
 • Procena prikladnosti ugovornog partnera, kao npr. provere boniteta potencijalnih klijenata, dobavljača itd.
 • Realizacije naših ugovornih i poslovnih odnosa, npr. obavljanje prevoza (dispozicija) i isporuka, izvršavanje obaveza iz postojećih ugovora i ugovora o leasingu, računovodstvenih poslova, slanja opomena, obrade reklamacija i štetnih slučajeva, upravljanja kvalitetom, reailzacije naše nabavke, optimalizacije naših usluga korišćenjem poslovnih aplikacija (npr. nadzor prevoza, portali, itd.)
 • Odnos sa klijentima (Customer Relationship) tj., npr., slanje informacija, biltena, ponuda i reklamnog materijala, redovna briga o klijentima, sprovođenje manifestacija itd.
 • Pokrivanje osiguranja i upravljanje njima, postupanje kod štetnih slučajeva
 • Upravljanje flotom: održavanje i servisiranje naših vozila
 • Razvoj novih proizvoda
 • Upravljanje društvima koncerna
 • Aktivnosti IT-infrastrukture, npr. osiguranje bezbednosti, aktuelnog stanja tehnike, održavanje itd.
 • Raspoloživost web stranica: unapređenje i razvoj web stranica, izrada statistika o korisničkom ponašanju, prepoznavanje, sprečavanje i istraživanje napada na web stranice itd.


 • Lične podatke dobijamo

  • preko Vas lično: npr., prilikom slanja upita na nas, pregovora kod zakljućivanja ugovora, u okviru realizacije ugovora koji su zaključeni sa nama
  • preko društva koncerna koji pripadaju grupaciji WALTER GROUP
  • preko trećih lica, npr. transportnih partnera ili klijenata, u cilju obavljanja naloga
  • iz javno dostupnih izvora, npr. sudskog registra, zemljišnih knjiga, baze službenih oglasa, registara udruženja, registara privrednih subjekata
  • iz Vašeg pretraživača (automatski) i u skladu s vašim odabranim podešavanjima kada posećujete naše web stranice

  Stavljanje Vaših ličnih podataka na raspolaganje je dobrovoljno. Međutim, uspostavljanje poslovnih odnosa neće biti moguće ukoliko nismo u mogućnosti da raspolažemo potrebnim ličnim podacima. Takođe nećemo moći da garantujemo korišćenje svih funkcija naših web stranica, ukoliko nam nisu na raspolaganju Vaši lični podaci koji su za to potrebni.

 • Podaci o imenu, npr. prezime, ime, korisničko ime itd.
 • Podaci o ličnosti, npr., starosna dob, pol, datum rođenja, nacionalnost, funkcija u preduzeću, kopije ličnih dokumenata itd.
 • Kontaktni podaci, npr., adresa, broj telefona, E-mail adresa itd.
 • Podaci za identifikaciju, npr., broj lične karte, broj pasoša, šifra klijenta itd.
 • Bankovni podaci, npr., broj tekućeg računa, podaci o bonitetu itd.
 • Službeni podaci, npr., brojevi spisa, poreski identifikacioni broj, depoziti na zarade, potvrda o zakupu (Nemačka) itd.
 • Podaci o vozilu, npr., registarski broj vozila, broj šasije, broj motora, oznaka, uverenje o registraciji, kartica za gorivo, informacije o dozvoli za voženje viljuškara itd.
 • Fotografija i video snimak
 • IT korisnički podaci, npr. podaci o povezivanju, informacije o prijavi, pristupu, IP adresa, upućivanja, korisnička imena od strane eksterno dostupnih sistema itd.
 • Korisnički podaci sa web stranica: datum i vreme-sati pristupanja, IP adresa, naziv i verzija pregledača web stranice, obavezni kolačići itd.
 • Podaci o ponašanju osoba, npr., zapisi o ponašanju kod davanja odgovora i podsetnika, korespodencija i objašnjenja o aktuelnim naplatama, itd.
 • Rasno / etničko poreklo, npr., mesto rođenja iz ličnih dokumenata itd.
 • Podaci o lokaciji, npr., GPS podaci, vremenski pečat GPS signala, podaci o lokaciji (stepen geografske dužine i širine) itd.

Pravni osnov obrade Vaših podataka je:

 • Realizacija ugovornih obaveza i sprovođenja pripremnih ugovornih mera (član 6, stav 1, tačka b, OUZP), npr. kada mi organizujemo neometano odvijanje prevoza i isporuka, obrađujemo reklamacije i prijave šteta, ispostavljamo račune, vršimo upravljanje kvalitetom, izrađujemo ponude, obrađujemo Vaše upite i odgovaramo na njih itd.
 • Naš legitimni interes (član 6., stav 1., tačka f, OUZP), npr. kada vam šaljemo informacije i ponude koje su za Vas izrađene, ukoliko saglasnost nije preduslov; naša obrada podataka unutar pravnog okvira, prosleđivanje podataka o vozaču ako je to potrebno za obavljanje prevoza i kada ne postoji direktan kontakt sa vozačem, obrada podataka koji su potrebni za neometano funkcionisanje naših web stranica itd.
 • Zakonske obaveze (član 6, stav 1, tačka c, OUZP), npr. poreske obaveze, obaveze shodno Zakona o drumskom saobraćaju (StVO), Zakona o motornim vozilima (KFG), Krivičnom upravnom zakonu (VwStG), Zakonu o upravnom postupku (VwVfG), propisima o sprečavanju pranja novca itd.
 • Ako ne postoji ni jedan od navedenih pravnih osnova, naša obrada podataka zasniva se na vašoj saglasnosti shodno člana 6., stava 1., tačke a, OUZP-a. Vi u svakom trenutku imate pravo da opozovete datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na pravovaljanost obrade podataka koji su izvršeni do trenutka opoziva (tj. opoziv nije retroaktivan).

Iz razloga koje smo prethodno naveli, moguće je da Vaše lične podatke prosledimo sledećim primaocima:

 • Društvima koje pripadaju koncernu, kao i njihovim saradnicima
 • trećim licima koje smo mi angažovali, npr. davaocima IT usluga, štamparijama, računskim centrima, hostingu, davaocima softverskih i servisnih usluga, npr. za slanje biltena, davaocima usluga u okviru regulisanja štete i odštetnih postupaka (osiguranja i osiguravajućih partnera), upravnicima zgrada, advokatima, poreskim savetnicima, javnim beležnicima, revizorima itd.
 • Osobama sa kojima imamo poslovne odnose, npr., transportni partneri, dobaljači, trgovinski partneri itd.
 • Službama javne uprave, npr. carini, MUP-u, konzularnim odeljenjima, službama regionalne uprave itd.

Jednim delom se informacije prosleđuju i primaocima koji se nalaze izvan Austrije i u izuzetnim slučajevima, trećim državama koje nisu bezbedne. Međutim, u tom slučaju vodimo računa o tome, da postoje adekvatne garancije o zaštiti podataka, npr., putem obavezujućih, internih propisa o zaštiti podataka ili standardnim EU klauzulama o zaštiti podataka.

Vaše lične podatke čuvaćemo samo toliko koliko se smatra razumno za postizanje navedenih svrha. Vaše lične podatke pored toga čuvamo sve dok postoji zakonska obaveza čuvanja ili u slučaju da još nisu istekli rokovi zastarevanja potencijalnilh pravnih zahteva.
Između ostalog imate pravo (ukoliko je primenjivo) (i) da proverite da li i koje Vaše lične podatke smo sačuvali te da dobijete kopije tih podataka, (ii) da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje Vaših ličnih podataka koji nisu obrađeni u skladu sa zakonskim normama, (iii) da zatražite od nas da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka i (iv) da - pod određenim uslovima - odbijete obradu Vaših ličnih podataka ili da opozovete prethodno datu saglasnost za njihovu obradu, (v) da zatražite prenosivost podataka (vi) da poznajete identitet trećih lica kojima su prosleđeni Vaši lični podaci i (vii) na podnošenje tužbe kod nadležnih vlasti.
Naše web stranice koriste takozvane kolačiće. Kolačić je mala datoteka koja prilikom posete neke web stranice može da bude sačuvana na Vašem računaru. U načelu koristimo kolačiće kako bismo korisnicima ponudili dodatne funckije na web stranici, npr. radi lakše navigacije na web stranici, omogućavanja da nastavite s korišćenjem web stranice na onom mestu na kojem ste je napustili i/ili radi čuvanja Vaših želja ili podešavanja u slučaju da ponovo posetite web stranicu. Kolačići ne mogu da pristupe, očitaju ili izmene nijedan drugi podatak na Vašem računaru.

Većina kolačića na našim web stranicama su takozvani kolačići sesija ili privremeni kolačići. Oni se automatski brišu kada napustite web stranicu. Pored toga koristimo trajne kolačiće koji ostaju sačuvani na hard-disku. Međutim, njih ručno možete da izbrišete u Vašem pretraživaču. Inače vek trajanja ovih kolačića iznosi od jednog meseca do deset godina. Takve trajne kolačiće koristimo kako bismo Vas prepoznali kada sledeći put ponovo posetite našu stranicu i time Vam omogućili jednostavnije korišćenje stranice. Oni nam takođe pomažu da na najbolji način prilagodimo našu ponudu prema Vašim željama.

Pored toga koristimo kolačiće trećih ponuđača koji pomažu kod kreiranja internet-ponude koja je prilagođena Vašim interesovanjima. Stoga se, ukoliko ste dali svoju saglasnost, prilikom korišćenja web stranica sačuvavaju privremeni i trajni kolačići trećih ponuđača. Isključiva namena ovih kolačića trećih ponuđača leži u tome, da se trećim ponuđačima omogući da Vam pristupe s reklamama koje su sastavljene prema Vašim interesovanjima. Ne snosimo odgovornost za zakonitu upotrebu tih kolačića od strane trećih lica.

Kada posetite naše web stranice, Vi aktivno možete da se složite s čuvanjem kolačića koji po količini prevazilaze tehničke potrebe. Uz to imate mogućnost da aktivirate odn. deaktivirate opciju o čuvanju samo određene vrste kolačića. Ukoliko želite da Vaša podešavanja vezano za kolačiće prilagodite kasnije, možete to u svakom trenutku da uradite u podešavanjima za kolačiće.

Saglasnost o upotrebi kolačića
Naša veb stranica koristi OneTrust tehnologiju radi dobijanja Vašeg pristanka za pohranjivanje određenih kolačića na Vašem krajnjem uređaju i dokumentiranja toga u skladu s propisima o zaštiti podataka. Ponuđač ove tehnologije je OneTrust Technology Ltd.

Kada pristupate našoj veb stranici uspostavlja se veza sa OneTrust serverima radi dobijanje saglasnosti o upotrebi kolačića. Zatim OneTrust u Vašem pregledaču memoriše kolačić kako bi mogao da poveže dodeljene saglasnosti odnosno njihov opoziv sa Vama. Tako prikupljeni podaci memorišu se sve dok ne zatražite njihovo brisanje, sami izbrišete OneTrust kolačić ili ne prestane svrha čuvanja podataka.

OneTrust se koristi radi dobijanja zakonom propisane saglasnosti za upotrebu kolačića. Pravni osnov za ovo je čl. 6, st. 1, br. 1, sl. c, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO).

Sa OneTrust imamo sklopljen ugovor o obradi podataka po nalogu. Tu se radi o ugovoru Zakona o zaštiti podataka koji osigurava da OneTrust obrađuje samo lične podatke posetilaca naše veb stranice u skladu sa našim uputstvima i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (nem. GDPR).

Pored toga možete da kontrolišete upotrebu kolačića na Vašem računaru podešavanjem Vašeg pregledača na takav način, da uvek primate obaveštenje kada neka web stranica želi da memoriše kolačić. Kolačiće takođe možete da blokirate ili izbrišete i kada su prethodno sačuvani na Vašem računaru.

Ako su kolačići povezani s čuvanjem ličnih podataka u nekoj trećoj zemlji koja je izvan delokruga Opšte uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i s kojom ne postoji bilateralni sporazum o odgovarajućem nivou zaštite, oni će se čuvati samo ukoliko ste u vezi s tim dali svoju saglasnost.

Međutim, deaktiviranje, blokiranje ili brisanje kolačića može da umanji mogućnost korišćenja interneta i da Vas onemogući da u potpunosti koristite naše web stranice.
Naše web stranice koriste Google Analytics uslugu za analiziranje web stranica kompanije Google Inc. („Google“), ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korišćenje. Google Analytics koristi kolačiće kako bi se omogućila analiza korišćenja web stranica i kako bi se na ekonomičan način izradila lako dostupna statistika pristupa web stranicama. Informacije koje se preko kolačića dobijaju o Vašem korišćenju naših web stranica se po pravilu prenose na neki Google server u SAD-u, gde se memorišu ukoliko ste u vezi s tim dali svoju saglasnost.

Naše web stranice koriste mogućnost IP anonimizacije koju nudi Google Analytics. To znači da Google skraćuje IP-adresu korisnika još unutar država članica Evropske unije ili ostalih država koje su potpisale Sporazum o evropskom privrednom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima se kompletna IP adresa prenosi na neki Google server u SAD-u i tamo skraćuje. Google na naš zahtev ove informacije koristi radi procene korišćenja web stranica, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na web stranicama i pružanja ostalih usluga prema nama koje su povezane s korišćenjem web stranica i interneta. IP-adresu koja je u okviru Google Analytics prosleđena s pretraživača korisnika nije moguće povezati s drugim podacima koje Google poseduje.

Možete da sprečite prikupljanje podataka (uklj. i vašu IP adresu) od strane Google-a koje generiše kolačić, a koji je povezan sa korišćenjem web stranica, kao i obradu tih podataka od strane Google-a tako što ćete preuzeti i instalirati softverski dodatak za pregledač, koji je dostupan pod sledećim linkom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dodatne informacije o uslovima korišćenja kompanije Google, kao i Izjavu o zaštiti podataka kompanije Google možete pronaći pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. pod http://www.google.at/intl/at/policies.
Web stranice koriste Google Re-Marketing, ukoliko ste aktivacijom kolačića u shvrhe marketinga u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korišćenje. Google Re-Marketing je usluga reklamiranja Google Inc. putem koje na osnovu Vašeg korisničkog ponašanja prilikom prethodnih poseta našim web stranicama možemo ciljano da Vam predstavimo reklamu koja bi mogla da Vas interesuje, ukoliko ste u vezi s tim dali svoju saglasnost. Ta reklama se pojavljuje isključivo na Google mestima za reklamiranje ili na reklamnim poljima od Google Adwords ili Google Display mreže.

Možete da sprečite uslugu Google Re-Marketing odn. da izmenite svoja podešavanja u okviru odeljka Upravljanje prikazivanja Google objava pod.
Naše veb stranice koriste usluge mrežnih karata Google Maps kompanije Google Inc. Pritom između pregledača i Google Maps servera dolazi do prenosa podataka o IP adresi korisnika. Postoji mogućnost da se ovi podaci proslede i Google Maps serverima u SAD.

Obrada podataka zasniva se na Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti čl. 6, st. 1, sl. f (legitimni interes za lakše pronalaženje lokacija koje smo naveli na veb stranici).
Na našim veb stranicama koristimo “Google reCAPTCHA” (u nastavku navedeno kao “reCAPTCHA”). Ponuđač je Google Inc.

Funkcija reCAPTCHA treba da omogući proveru da li je unos podataka na našim veb stranicama (npr. u kontaktnom obrascu) izvršen od strane neke osobe ili automatizovanog programa. U tu svrhu reCAPTCHA analizira ponašanje posetilaca veb stranica na osnovu različitih karakteristika. Analiza počinje automatski, čim posetilac pristupi veb stranici. Radi analiziranja reCAPTCHA vrši procenu raznih informacija (npr. IP adresu, dužinu boravka posetilaca na veb stranici ili pokrete mišem izvršene od strane korisnika). Podaci koji se tokom te analize prikupe prosleđuju se dalje kompaniji Google.

Ove reCAPTCHA analize odvijaju se u potpunosti u pozadini. Posetioci veb stranica ne dobijaju nikakve informacije o sprovođenju takve analize.

Obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6, st. 1, sl. f, Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes za zaštitu veb ponuda od zloupotrebe automatizovanog špijuniranja i SPAM-ova).
Na našoj veb stranici implementirali smo YouTube video zapise. Tako Vam na našoj stranici možemo direktno da Vam predstavljamo zanimljive video zapise. YouTube je sestrinska firma kompanije Google Inc. Ovim video portalom upravlja YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. Ako na našoj veb stranici pozovete stranicu sa implementiranim YouTube video zapisom, vaš pregledač automatski se povezuje sa YouTube ili Google serverima. Za kompletnu obradu podataka unutar evropskog prostora zadužena je kompanija Google Ireland Limited (Gordon House, ul. Barrow Street Dublin 4, Irska).

Obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6, st. 1, sl. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO).
Po potrebi na pojedinim stranicama privremeno koristimo Google Optimize, uslugu kompanije Google Inc. Google Optimize analizira korišćenje različitih varijanti veb stranice, što nam omogućava da korisničko iskustvo prilagođavamo ponašanju korisnika veb stranice. Google Optimize koristi kolačiće radi referenciranja varijanti.

Obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6, st. 1, sl. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO).
Povremeno i privremeno koristimo Hotjar kako bismo bolje razumeli potrebe naših korisnika i optimalizovali ponudu na web stranicama, ukoliko ste aktivacijom uslužnih kolačića u postavkama za kolačiće dali saglasnost za njihovo korišćenje. Naše web stranice koriste Google Analytics uslugu za analiziranje web stranica kompanije Google Inc. („Google“), Pomoću Hotjar tehnologije bolje sagledavamo iskustva naših korisnika na web stranicama npr. koliko vremena je korisnicima potrebno da bi popunili obrasce. Hotjar generiše informacije o terminalnom uređaju korisnika, njegovu anonimiziranu IP adresu, geografsku lokaciju, postavku jezika i korisničke interakcije kao što su pokreti miša, klikanja i unosi preko tastature. Uz to Hotjar koristi kolačiće radi ponovnog prepoznavanja korisnika. Ni Hotjar niti mi te informacije ne koristimo za identifikaciju pojedinačnih korisnika, niti se one povezuju sa ostalim podacima o pojedinačnim korisnicima. Dodatne informacije možete pronaći ovde u Hotjar-ovoj Izjavi o zaštiti podataka.
Naše veb stranice koriste dodatke (plugin-ove) za društvene mreže od Walls.io. To nam omogućava da direktno na veb stranici prikazujemo ažuriranja društvenih medija naših kompanija. Prilikom pozivanja ovih plugin-ova, IP adresa korisnika prenosi se na Walls.io. Walls-om.io upravlja preduzeće Walls.io GmbH iz Beča, Austrije.

Obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6, st. 1, sl. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO).
U okviru pojedinih oblasti na našim veb stranicama koristimo plugin-ove za ćaskanje od SmartSupp. Ponuđač je SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Češka Republika. Možete da koristite SmartSupp uslugu za čavrljanje radi uspostavljanja direktne komunikacije sa našim saradnicima. Podaci se prikupljaju, čuvaju i obrađuju u svrhu odgovaranja na vaše upite. SmartSupp beleži istoriju Vaših poseta veb stranicama (URL i upućivača) i informacije o korišćenom pregledaču. Uz to se prenose i kontaktni podaci i sadržaj Vaših upita koje ste dobrovoljno stavili na raspolaganje putem ove vrste uspostavljanja kontakta. Pritom se koriste kolačići za prepoznavanje sesija koji se brišu po napuštanju veb-stranice. Preneti podaci čuvaju se na serverima u Evropskoj uniji.

Obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6, st. 1, sl. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO).
Kako bismo osigurali naše veb stranice i optimizovali vreme učitavanja koristimo CloudFlare kao zaštitni zid za naše veb stranice i CDN („Content Delivery Network“). Stoga smo prinuđeni da sve upite usmeravamo kroz njihov server koji se konsoliduju u statistiku koja se ne može deaktivirati.

Obrada podataka vrši se na osnovu čl. 6, st. 1, sl. f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (nem. DSGVO).

Dodatne informacije na temu sigurnosti i zaštite podataka za Cloudflare možete pronaći na https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Web stranice koriste takozvane Re-Targeting tehnologije. Mi ove tehnologije koristimo kako bismo za korisnika mogli da kreiramo interesantniju internet-ponudu. Ova tehnika omogućava da se korisnicima koji su već pokazali interesovanje za web stranicu i naše usluge ili proizvode- pristupi s reklamom dok se oni nalaze na web stranici trećih lica.

Ubeđeni smo da je za korisnika prikazivanje njegovim interesovanjima prilagođene individualne reklame po pravilu interesantnija od reklame koja nema nikakvu ličnu povezanost. Emitovanje takvih reklama na web stranici trećih lica vrši se na osnovu tehnologije kolačića i analize prethodnog korisničkog ponašanja. Ovaj način reklamiranja je potpuno anoniman. Ne sakupljaju se lični podaci niti dolazi do povezivanja korisničkog profila s korisnikovim ličnim podacima.
Stojimo Vam na raspolaganju ukoliko imate pitanja ili zahteve na temu obrade Vaših ličnih podataka.

Upit na temu
Opšte odredbe o zaštiti podataka