Tietosuojaseloste

Tässä tiedotteessa kerrotaan, miten WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected], käsittelee henkilötietojasi.

WALTER GROUP on vastuussa siitä, että henkilötietosi suojataan riittävällä tavalla, ja se noudattaa kaikkia henkilötietojen suojelemisesta, niiden asianmukaisesta käsittelystä sekä salassapidosta ja tietoturvasta annettuja lakisääteisiä määräyksiä.

Seuraavat toimintatavat ovat yleisiä ja koskevat kattavasti kaikkea WALTER GROUPin sisällä tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että seuraavassa esitettävät toimintatavat koskevat sinua vain osittain.

Käsittelemme henkilötietoja pääasiassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • esimerkiksi (potentiaalisten) kuljetusyhteistyökumppanien sekä kuljetuksia, toimituksia ja tilauksia toimeksi antavien tai muutoin yhteistyöhön pyrkivien henkilöiden tarjousten ja tiedustelujen käsittely
 • sopimusneuvottelut sekä tarjousten ja sopimusten laatiminen
 • mahdollisten sopimuskumppaneiden arvioiminen, esim. potentiaalisten asiakkaiden tai toimittajien luottotietojen tarkistamisen yhteydessä
 • sopimus- ja liikesuhteiden hoitaminen, esim. kuljetusten (jakelu) ja toimitusten hoitaminen, vuokra- ja leasingsopimusten täyttäminen, laskuttaminen, maksumuistutukset, valitusten ja vahinkotapausten käsittely, laadunvalvonta, sisäänostot, palveluiden optimointi liiketoimintasovelluksia käyttämällä (kuljetusten seuranta, portaalit jne.)
 • asiakassuhteet, esim. tietojen lähettäminen, uutiskirjeet, tarjoukset ja mainosmateriaalit, jatkuva asiakaspalvelu, tilaisuudet
 • vakuutusten hankinta ja hallinta, vahinkotapausten käsittely
 • kaluston hallinta: ajoneuvojen huolto ja kunnossapito
 • tuotekehitys
 • konserniyritysten hallinto
 • IT-infrastruktuurin ylläpito, esim. turvallisuudesta, ajanmukaisesta tekniikasta sekä huolloista huolehtiminen
 • internetsivujen tarjoaminen: Internetsivuston parantaminen ja kehittäminen, käyttäjätilastojen luominen, hyökkäysten tunnistaminen, estäminen ja tutkiminen jne


 • Saamme henkilötiedot

  • käyttäjältä itseltään esimerkiksi tiedustelujen, sopimusten valmistelun sekä jo tehtyjen sopimusten toimeenpanemisen yhteydessä
  • WALTER GROUP -konserniin kuuluvilta yrityksiltä
  • kolmansilta osapuolilta, kuten kuljetusyhteistyökumppaneilta tai asiakkailta toimeksiantojen hoitamiseksi
  • julkisista lähteistä, kuten yritysrekisteristä, kiinteistörekisteristä, virallisista ilmoituksista, yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä
  • käyttämältäsi internetselaimelta (automaattisesti) valitsemiesi asetusten mukaisesti, kun vierailet internetsivustollamme.

  Henkilötietojen luovuttaminen on vapaaehtoista. Liikesuhteen solmiminen kanssamme ei kuitenkaan ole mahdollista, jos ei meillä ole käytettävissämme tarvittavia henkilötietoja. Emme myöskään pysty takaamaan kaikkien internetsivustomme toimintojen toimivuutta, jos käyttäjä ei luovuta meille niiden kannalta välttämättömiä henkilötietoja.

 • Nimitiedot, esim. etunimi, sukunimi, käyttäjänimi, jne.
 • Henkilöä koskeva tiedot, esim. ikä, sukupuoli, syntymäpäivä, kansallisuus, tehtävä yrityksessä, kopio henkilöllisyystodistuksesta, jne.
 • Yhteystiedot, esim. osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, jne.
 • Tunnistetiedot, esim. henkilöllisyystodistuksen numero, passin numero, asiakasnumero, jne.
 • Pankkiyhteystiedot, esim. tilinumero, luottokelpoisuustiedot, jne.
 • Virastotiedot, esim. arkistotunnus, veronumero, pidätykset palkasta, vuokratodistus, jne.
 • Ajoneuvotiedot, esim. moottoriajoneuvon numero, moottorin numero, rekisterinumero, rekisteriote, tankkauskortti, trukkikortin tiedot jne.
 • Kuvatiedostot ja videot
 • Tietokoneen käyttäjätiedot, esim. yhteystiedot, kirjautumistiedot, käyttötiedot, IP-osoite, referrer-tieto, käyttäjänimet ulkoisia järjestelmiä varten jne.
 • Internetsivustojen käyttötiedot: sivun lataamisen päivämäärä ja kellonaika, IP-osoite, internetselaimen nimi ja versio, tietyt evästeet jne.
 • Tietoja henkilön käyttäytymisestä, esim. merkinnät vastauskäyttäytymisestä ja muistutuksista, yhteydenpito ja käynnissä olevien tutkimusten selvitykset jne.
 • Rodullinen/etninen alkuperä, esim. henkilötodistukseen merkitty syntymäpaikka jne.
 • Sijaintitiedot, esim. GPS-tiedot, GPS-signaalin aikaleima, paikannustiedot (pituus- ja leveysaste) jne.

Oikeusperusta sille, että käytämme tietoja:

 • Sopimuksen toimeenpaneminen sekä sopimusta valmistelevien toimien hoitaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta b alakohta), esim. kuljetusten ja toimitusten sujuvan kulun organisoiminen, valitusten ja vahinkoilmoitusten käsittely, laskutus, laadunvalvonnan hoitaminen, tarjousten käsittely, asiakkaiden ja käyttäjien tiedustelujen hoitaminen ja niihin vastaaminen.
 • Vallitseva oikeutettu etumme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta f alakohta) esimerkiksi silloin, kun välitämme käyttäjille mukautettuja tietoja ja tarjouksia ilman, että tämä edellyttää etukäteissuostumusta, on: tietojen käsittely oikeusprosessin yhteydessä, kuljettajan tietojen välittäminen, kun tämä on välttämätöntä kuljetuksen hoitamiseksi eikä kuljettajaan saada suoraa yhteyttä, sellaisten tietojen käsittely, jotka ovat internetsivustomme toiminnan kannalta välttämättömiä jne.
 • Lakisääteiset velvollisuudet (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta), esim. vero-oikeudelliset velvollisuudet sekä tieliikenneasetuksen (StVO), Itävallan moottoriajoneuvolain (KFG), seuraamusmaksuista annetun Itävallan lain (VwStG), hallintomenettelylain (VwVfG) sekä rahanpesua koskevan lainsäädännön mukaiset velvollisuudet jne.
 • Jos mikään edellä mainituista oikeusperusteista ei täyty, perustuu tietojen käsittely yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käyttäjän antamaan suostumukseen. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (ts. peruuttaminen ei vaikuta menneisyyteen).

Saatamme edellä mainituissa tarkoituksissa välittää henkilötietosi eteenpäin seuraaville vastaanottajille:

 • konserniimme kuuluvat yritykset sekä heidän työntekijänsä
 • käyttämämme kolmannet osapuolet, esim. tietoteknisten palveluiden ja painopalveluiden tarjoajat, palvelinkeskukset, isännöintipalvelut, ohjelmistojen ja ohjelmistopalveluiden (esimerkiksi uutiskirjeiden lähettämiseksi) tarjoajat, korvausvaatimusten käsittelyyn liittyvät palveluntarjoajat (vakuutusyhtiöt ja vakuutuskumppanit), kiinteistönhuolto, asianajajat, veroneuvojat, notaarit, tilintarkastajat jne.
 • henkilöt, jotka ovat kanssamme liiketoimintasuhteessa, esim. kuljetusyhteistyökumppanit, toimittajat, kauppakumppanit jne.
 • julkiset virastot, kuten tullilaitos, sisäasiainministeriö, suurlähetystöt, alueelliset hallintoviranomaiset jne.

Tietoja välitetään vastaanottajille myös Itävallan ulkopuolella sekä poikkeustapauksissa myös sellaisiin kolmansiin maihin, jotka eivät ole turvallisia. Tällöin huolehdimme kuitenkin sopivista tietosuojatoimenpiteistä, esim. soveltamalla sitovia yrityksen sisäisiä tietosuojamääräyksiä tai Euroopan unionin normitettuja tietosuojalausekkeita.

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin voidaan kohtuullisesti pitää tarpeellisena, jotta mainitut tavoitteet saavutetaan. Tallennamme henkilötietosi tätä pidemmäksi aikaa vain siinä tapauksessa, että lakisääteinen säilyttämisvelvollisuus sitä vaatii tai että mahdollisen oikeusvaateen vanhentumisaika ei vielä ole kulunut umpeen.
Sinulla on oikeus muun muassa (sovellettavan lainsäädännön mukaisilla edellytyksillä) (i) tarkistaa, mitä henkilötietoja olemme sinusta tallentaneet sekä saada tiedoista itselleen kopio, (ii) vaatia omien henkilötietojesi oikaisua, täydentämistä tai poistamista, jos tiedot ovat virheelliset tai jos niitä ei käsitellä lainmukaisesti, (iii) vaatia meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sekä (iv) tietyissä olosuhteissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja peruuttaa aiemmin antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn, (v) vaatia tietojen siirtämistä, (vi) saada tietää, keille kolmansille osapuolille henkilötietojasi välitetään sekä (vii) tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle kantelu henkilötietojen käsittelystä.
Internetsivustollamme käytetään niin sanottuja evästeitä. Eväste on pieni tiedosto, joka tallennetaan tietokoneellesi, kun vierailet internetsivustolla. Me käytämme evästeitä pääasiassa tarjotaksemme sivuston käyttäjille lisätoimintoja, jotka esimerkiksi helpottavat sivustolla navigoimista ja mahdollistavat sen, että voit jatkaa sivuston käyttöä samassa paikassa ja/tai tallentaa omat määrityksesi tai asetuksesi seuraavaa sivustolla vierailua varten. Evästeet eivät voi käyttää muita tietokoneellasi olevia tiedostoja eivätkä lukea tai muuttaa niitä.

Useimmat sivustollamme käytetyt evästeet ovat niin sanottuja istuntoevästeitä eli väliaikaisia evästeitä. Ne poistetaan automaattisesti, kun poistut sivustolta. Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka tallennetaan tietokoneesi kiintolevylle. Voit kuitenkin poistaa ne selaimestasi manuaalisesti. Muutoin evästeet säilyvät 1 kuukaudesta 10 vuoteen. Käytämme sellaisia pysyviä evästeitä, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa, kun saavut sivustollemme seuraavan kerran. Näin sivuston käyttäminen on sujuvampaa ja tarjonta voidaan mukauttaa mieltymyksiisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytämme lisäksi kolmannen osapuolen palveluntarjoajien evästeitä, joiden avulla internetin tarjonnasta voidaan tehdä sinulle kiinnostavampaa. Tästä syystä internetsivuston käytön yhteydessä, jos olet antanut siihen suostumuksesi, tallennetaan myös kolmansien osapuolien väliaikaisia ja pysyviä evästeitä. Kolmansien osapuolien evästeiden ainoa tarkoitus on antaa kolmansille osapuolille mahdollisuus räätälöityyn mainontaan. Emme ota mitään vastuuta kolmansien osapuolien evästeiden lainmukaisuudesta.

Voit internetsivustollamme vieraillessasi hyväksyä muiden kuin teknisesti välttämättömien evästeiden tallentamisen. Voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vain tietynlaisten evästeiden tallentamisen. Voit myös milloin tahansa myöhemmin muuttaa evästeiden asetuksia evästeasetuksista.

Suostumus evästeiden käyttöön
Käytämme verkkosivustolla OneTrust-evästeteknologiaa, jotta voimme pyytää suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi ja dokumentoida sen tietosuojasäädösten mukaisesti. Teknologian tarjoaa OneTrust Technology Ltd.

Kun avaat verkkosivumme, muodostetaan yhteys OneTrustin palvelimille, jotta voimme pyytää suostumustasi evästeiden käyttöön. OneTrust tallentaa tämän jälkeen selaimellesi evästeen, jotta voit antaa suostumuksesi tai peruuttaa sen. Nämä tiedot tallennetaan siihen saakka, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat OneTrust-evästeen itse tai kunnes tietojen tallennuksen tarkoitus poistuu.

Käytämme OneTrustia voidaksemme pyytää lakisääteistä suostumusta evästeiden käyttöön. Oikeusperusta tälle on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohta c alakohta.

Olemme tehneet OneTrustin kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän puolesta. Tässä tapauksessa on kyse tietosuojalainsäädännön edellyttämästä sopimuksesta, joka varmistaa, että OneTrust käsittelee verkkosivustomme käyttäjien henkilötietoja vain meidän antamiemme ohjeiden sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Käyttäjä voi kontrolloida evästeiden käyttöä tietokoneellaan myös muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että hän saa ilmoituksen aina, kun internetsivusto haluaa tallentaa evästeitä. Evästeet on mahdollista myös estää tai poistaa sen jälkeen, kun ne on tallennettu tietokoneelle.

Jos evästeisiin liittyy henkilötietojen tallentamista kolmannessa maassa yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisalan ulkopuolella ja ilman kahdenvälisiä sopimuksia, tiedot tallennetaan vain, jos annat siihen erikseen suostumuksesi.

Evästeiden poistaminen käytöstä, estäminen tai poistaminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston käyttöön ja estää joidenkin sivuston toimintojen käytön.
Internetsivustomme käyttävät Google Analytics -palvelua, mikäli olet suostunut markkinointievästeiden käyttöön evästeasetuksissa. Google Analytics on Google Inc. -yhtiön ("Google") tarjoama verkkoanalysointipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä voidakseen analysoida internetsivuston käyttöä ja luodakseen meille kustannustehokkaan ja helposti käytettävän käyttötilaston. Jos olet antanut tähän suostumuksesi, evästeiden tuottama tieto internetsivustojemme käytöstä lähetetään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Internetsivustomme käyttävät Google Analyticsin tarjoamaa mahdollisuutta IP-osoitteiden anonymisointiin. Tällöin Google lyhentä käyttäjän IP-osoitteen jo Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien maiden alueella. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja meidän toimeksiannostamme arvioidakseen sitä, miten sinä käytät internetsivustoja, laatiakseen raportteja internetsivustojen käytöstä sekä edelleen toimittaakseen meille tietoja sivustojen ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Google Analyticsin käyttäjän selaimelta saamaa IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Evästeiden tallentamien sekä sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen (mukaan lukien IP-osoite) keräämisen Googlen käyttöön sekä näiden tietojen käsittelyn voi estää Googlelta lataamalla ja asentamalla selaimeen lisäosan seuraavasta linkistä: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Lisätietoa Googlen käyttöehdoista sekä Googlen tietosuojaselosteen voi lukea osoitteessa http://www.google.com/analytics/terms/de.html tai http://www.google.at/intl/at/policies.
Internetsivustoilla käytetään Google Remarketing -palvelua, mikäli olet suostunut markkinointievästeiden käyttöön evästeasetuksissa. Google Remarketing on Google Inc.:in, jonka avulla voimme - mikäli annat tähän suostumuksesi - tarjota sinulle kohdennettua ja oletettavasti kiinnostavaa mainontaa sen perusteella, millä sivustoillamme olet aiemmin vieraillut. Nämä mainokset näkyvät vain Googlen mainospaikoilla joko Google Adwordsin tai Google Display -verkoston kautta.

Google remarketingin käytön voi estää Googlen mainosasetuksista.
Verkkosivustomme käyttää Google Inc.:in Google Maps -karttapalvelua. Sen yhteydessä sivuston käyttäjän IP-osoite välitetään selaimelta Google Mapsin palvelimille. Tarvittaessa nämä tiedot välitetään myös Google Mapsin Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille.

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettu etu helpottaa verkkosivustolla mainittujen paikkojen löytämistä).
Käytämme verkkosivustoillamme Google reCAPTCHA -järjestelmää (jäljempänä "reCAPTCHA"). Sen tarjoaa Google Inc.

reCAPTCHA-järjestelmällä pyritään erottamaan, onko verkkosivustoillamme (esim. yhteydenottolomakkeen kautta) annettavien tietojen takana ihminen vai jokin automatisoitu ohjelma. Tätä varten reCAPTCHA analysoi sivuston käyttäjien toimintaa erilaisten piirteiden perusteella. Analysointi alkaa heti, kun käyttäjä avaa sivuston. reCAPTCHA arvioi analyysia varten erilaisia tietoja (esim. IP-osoite, käyttäjän sivustolla viettämä aika tai käyttäjän hiiren toiminta). Analysoinnin avulla saadut tiedot välitetään Googlelle.

reCAPTCHA-analysointi on jatkuvasti käynnissä taustalla. Sivuston käyttäjälle ei ilmoiteta erikseen analyysin tekemisestä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta (oikeutettu etu verkkosivustojen suojaamiseksi sääntöjen vastaiselta automaattiselta vakoilulta ja roskapostilta).
Sivustollemme on upotettu YouTube-videoita. Näin pystymme esittämään mielenkiintoisia videoita suoraan sivustollamme. YouTube on Google Inc.:in tytäryhtiö. Videoportaalin tarjoaa YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kun avaat verkkosivustollamme sivun, johon on upotettu YouTube-video, selain ottaa automaattisesti yhteyden YouTuben ts. Googlen palvelimille. Kaikesta tietojenkäsittelystä Euroopassa vastaa Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland).

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.
Käytämme tarvittaessa yksittäisillä sivuilla Google Optimize -palvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Google Optimize analysoi verkkosivuston eri muunnelmien käyttöä, jotta pystymme mukauttamaan sivustoa kunkin käyttäjän mukaan. Google Optimize käyttää evästeitä viitatessaan eri muunnelmiin.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.
Mikäli olet antanut tähän suostumuksesi ottamalla käyttöön suorituskykyevästeet evästeasetuksissa, käytämme satunnaisesti ja väliaikaisesti Hotjar-työkalua, jotta voisimme paremmin ymmärtää sivustojemme käyttäjien tarpeita ja optimoida sivustojemme tarjontaa. Hotjarin teknologian avulla saamme paremman käsityksen sivustojemme käyttäjien käyttökokemuksista, esimerkiksi siitä, kuinka paljon aikaa käyttäjät tarvitsevat lomakkeiden täyttämiseen. Hotjar kerää tietoa käyttäjän päätelaitteelta: sen anonymisoidun IP-osoitteen, maantieteellisen sijainnin, kieliasetukset ja käyttäjien välisen vuorovaikutuksen sekä hiiren napsautukset ja näppäimistön painallukset. Lisäksi Hotjar hyödyntää evästeitä käyttäjien uudelleentunnistamiseen. Ei Hotjar emmekä me käytä tietoja yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, eikä tietoja yhdistetä muihin tietoihin yksittäisistä käyttäjistä. Lisätietoa voi lukea Hotjarin tietosuojaselosteesta, joka löytyy täältä.
Verkkosivustoillamme käytetään Walls.io:n tarjoamia sosiaalisen median lisäosia. Näiden avulla pystymme esittämään yrityksemme sosiaalisen median päivitykset suoraan verkkosivustolla. Näitä laajennuksia käytettäessä käyttäjän IP-osoite välitetään Walls.iolle. Walls.io käsittelee tietoja ainoastaan Euroopan unionin sisällä. Walls.ioa ylläpitää Walls.io GmbH, jonka toimipaikka on Wienissä, Itävallassa.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.
Käytämme verkkosivustomme yksittäisissä osissa SmartSupp-keskustelulisäosaa. Sen tarjoaa SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tšekki. Voit käyttää SmarSupp-chatia, jos haluat olla suoraan yhteydessä työntekijöihimme. Tietoja kerätään, käsitellään ja tallennetaan, jotta pystymme vastaamaan tiedusteluihisi. SmartSupp tallentaa käyntisi verkkosivuilla (URL ja viittaaja) sekä käytetyn selaimen tiedot. Lisäksi välitetään sinun tällä yhteydenottotavalla vapaaehtoisesti antamasi yhteystiedot sekä tiedustelusi sisältö. Tällöin käytetään istuntoevästeitä, jotka poistetaan sivustolla vierailun päätyttyä. Välitetyt tiedot tallennetaan Euroopan unionissa sijaitseville palvelimille.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.
Verkkosivustomme suojaamiseksi ja latausaikojen optimoimiseksi käytetään palomuurina ja sisällönjakeluverkkona CloudFlarea. Tätä varten on kaikki pyynnöt ohjattava heidän palvelimiensa kautta ja yhdistettävä tilastoihin, joita ei ole mahdollista poistaa käytöstä.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohta f alakohta.

Lisätietoa Cloudfaren turvallisuudesta ja tietosuojasta saat osoitteesta https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Internetsivustot käyttävät retargeting-teknologioita. Me hyödynnämme näitä teknologioita tehdäksemme internetin tarjonnasta käyttäjän kannalta kiinnostavampaa. Tämä tekniikka mahdollistaa sen, että sivustoillamme vierailleelle ja palveluistamme tai tuotteistamme kiinnostuneelle käyttäjälle esitetään mainoksiamme kolmansien osapuolien sivustoilla.

Olemme vakuuttuneita siitä, että kohdennettu, kiinnostuksen perusteella laadittu mainonta on käyttäjän näkökulmasta mielenkiintoisempaa kuin mainonta, johon käyttäjällä ei ole henkilökohtaista yhteyttä. Tällaisen mainonnan lisääminen kolmansien osapuolien sivustoille perustuu evästetekniikoihin sekä aiemman selainkäytön analysoimiseen. Tällainen mainonta tapahtuu täysin anonyymisti. Mitään henkilötietoja ei tallenneta eikä yhdistetä henkilökohtaisiin käyttäjäprofiileihin.
Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin siitä, miten henkilötietojasi käsitellään.

Yleistä
tietosuoja-asetusta koskeva tiedustelu