Meddelelse om databeskyttelse

I denne meddelelse beskrives, hvordan WALTER GROUP Service GmbH, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, [email protected] behandler dine persondata.

WALTER GROUP bærer ansvaret for at beskytte dine persondate i tilstrækkelig grad og overholder alle lovregler vedrørende beskyttelse, retmæssig håndtering og hemmeligholdelse af persondate samt datasikkerhed.

Følgende forklaringer er almene og vedrører samtlige databehandlingsprocesser inden for koncernen WALTER GROUP. Det betyder, at ikke alle de følgende forklaringer er relevante for dig.

Vi behandler hovedsageligt persondata til følgende formål:

 • Behandling af tilbud og forespørgsler til os, fx fra (potentielle) transportpartnere, fra personer, der ønsker at afgive ordre på transporter, leveringer, bestillinger m.m. eller på anden måde ønsker et samarbejde.
 • Kontraktforhandlinger og udarbejdelse af tilbud og kontrakter
 • Vurdering af en kontraktpartners egnethed, som fx bonitetsvurdering af potentielle kunder, leverandører etc.
 • Afvikling af vores kontrakts- og forretningsforhold, fx gennemførelse af transporter (disposition) og leverancer, opfyldelse af lager- og leasingkontrakter, regnskabsførelse, rykkerskrivelser, behandling af reklamationer og skadestilfælde, kvalitetsmanagement, afvikling af indkøb, optimering af vores ydelser gennem anvendelse af business-løsninger (fx transportovervågning, portaler etc.)
 • Customer Relationship, dvs. fx forsendelse af informationer, nyhedsbreve, tilbud og reklamemateriale, løbende kunderådgivning, gennemførelse af arrangementer etc.
 • Tegning og administration af forsikringer, afvikling af skadestilfælde
 • Fleet Management: Service og vedligeholdelse af vores køretøjer
 • Produktudvikling
 • Administration af koncernselskaber
 • Drift af IT-infrastruktur, fx garanti for sikkerhed, aktuel teknisk standard, service etc.
 • Tilgængelighed af websider: Forbedring og udvikling af websider, generering af brugsstatistikker, opsporing, forhindring og undersøgelse af angreb på websider etc.


 • Vi modtager persondata

  • fra dig selv: fx ved forespørgsler rettet til os, ved forberedelse af kontrakter, som led i opfyldelsen af kontrakter, der indgået med os
  • fra koncernselskaber inden for WALTER GROUP
  • fra tredjemand, fx fra transportpartnere eller kunder med henblik på afvikling af ordren
  • fra offentlig tilgængelig kilder, fx firmaregistre, tingbøger, databaser over retskilder, foreningsregistre, erhvervsregistre
  • fra din webbrowser (automatisk), når du besøger vores websider, afhængig af, hvilke indstillinger du har valgt.

  Det er frivilligt, om du vil stille dine personrelaterede data til rådighed for os. Det vil dog ikke være muligt at indgå forretningsforbindelser med os, hvis de nødvendige personrelaterede data ikke står til rådighed for os. Ligeledes kan vi heller ikke garantere, at du har tilgang til alle funktioner på vores websider, hvis du ikke stiller de nødvendige personrelaterede data til rådighed for os.

 • Navnedata, fx fornavn, efternavn, username etc.
 • Personlige data, fx alder, køn, fødselsdag, nationalitet, rolle i virksomheden, kopier af legitimation etc.
 • Kontaktdata, fx adresse, telefonnummer, e-mailadresse etc.
 • Identifikationsdata, fx nummer på legitimationspapir, pasnummer, kundenummer etc.
 • Bankdata, fx kontonummer, oplysninger om bonitet etc.
 • Officielle data, fx journalnumre, skattenummer, udpantning i løn, lejepas (Tyskland) etc.
 • Køretøjsdata, fx køretøjsnummer, stelnummer, motornummer, registreringsnummer, registreringsbevis, tankkort, informationer om gaffeltruckførerbevis etc.
 • Billedfiler og videooptagelser
 • IT-brugsdata, fx forbindelsesdata, logg-in-informationer, adgangsinformationer, IP-adresse, referrer, username til udefra tilgængelige systemer etc.
 • Brugsdata websider: Dato og klokkeslæt for opkaldet, IP-adresse, navn og version af webbrowser, visse cookies etc.
 • Oplysninger om personers adfærd, fx bemærkninger om besvarelsesadfærd og reminder, korrespondence og forklaringer på løbende registreringer etc.
 • Etnisk herkomst, fx fødested angivet i pas etc.
 • Positionsdata, fx GPS-data, tidsstempel GPS signal, positionsdata (længde- og breddegard) etc.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine data er:

 • Opfyldelse af en kontrakt og gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt (artikel 6 stk. 1 litra b GDPR), fx når vi organiserer gnidningsløse transporter og leveringer, behandler reklamationer og skadesanmeldelser, skriver fakturaer, driver kvalitetsmanagement, udarbejder tilbud, behandler og besvarer dine forespørgsler etc.
 • Vores vægtige legitime interesse (artkel 6 stk. 1 litra GDPR), fx når vi fremsender skræddersyede informationer og tilbud, såfremt der ikke kræves samtykke; vores databehandling som led i retsforfølgelse, fremsendelse af chaufførdata, når disse er nødvendigt for afvikling af transporten, og der ikke er direkte kontakt til chaufføren, behandling af data, der er nødvendige for, at sikre funktionerne på vores webside etc.
 • Retlige forpligtelser (artikel 6 stk. 1 litra c GDPR), fx skatteretlige forpligtelser, forpligtelser i henhold til færdselsloven, lov om køretøjer, forvaltningsstraffeloven, forvaltningslove, hvidvaskloven etc.
 • Såfremt ingen af de nævnte retsgrunde foreligger, beror vores databehandling på dit samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1 litra a i GDPR. Du har selvfølgelig til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen (dvs: tilbagetrækning af samtykke gælder ikke med tilbagevirkende kraft).

For at opfylde ovennævnte formål kan det forekomme, at vi overfører dine persondata til følgende modtagere:

 • selskaber, der tilhører vores koncern samt disses medarbejdere
 • tredjemand, der arbejder for os, fx IT-udbydere, trykkefirmaer, edb-centre, hosting, software- og service-providere, fx til forsendelse af nyhedsbreve, tjenesteydelser som led i skadesregulering og skadesafvikling (forsikringer og forsikringspartnere), ejendomsadministratorer, advokater, skatterådgivere, notarer, revisorer etc.
 • Personer, der står i et forretningsforhold til os, fx transportpartnere, leverandører, handelspartnere etc.
 • Offentlige myndigheder, fx toldkontorer, Indenrigsministeriet, ambassader, forvaltningsenheder etc.

Data videregives til en vis grad også til modtagere uden for Østrig og i undtagelsestilfælde til ikke sikre tredjelande. I dette tilfælde sørger vi for, at der består egnede databeskyttelsesgarantier, fx gennem bindende virksomhedsinterne databeskyttelsesforskrifter eller EU-standardbeskyttelsesklausuler.

Vi opbevarer kun dine persondata så længe, som det med rimelighed anses for nødvendigt for at opfylde de nævnte formål. Derudover gemmer vi dine persondata i overensstemmelse med lovpligtige opbevaringsfrister eller så længe, forældelsesfrister for potentielle retskrav endnu ikke er udløbet.
Du har blandt andet ret til (under forudsætning af, at der er lovgrundlag for det) (i) at kontrollere, om og hvilke persondata vi har gemt om dig og ret til at modtage kopier af disse data, (ii) berigtigelse, supplering eller sletning af dine persondata, hvis de er ukorrekte eller ikke behandles i overensstemmelse med loven, (iii) at forlange, at vi begrænser behandlingen af dine persondata, og (iv) under visse omstændigheder at modsætte dig behandlingen af dine persondata eller tilbagekalde det samtykke, du har afgivet, (v) forlange dataportabilitet, (vi) at kende identiteten af tredjemand, som dine persondata videresendes til og (vii) indgive klage til den ansvarlige myndighed.
På vores websider anvendes såkaldte cookies. En cookie er en lille fil, der kan gemmes på din computer, når du besøger en webside. Vores websider anvender principielt cookies for at tilbyde brugere yderligere funktioner på websiden, fx for at gøre det lettere for dig at navigere på websiden, give dig mulighed for at vende tilbage og fortsætte samme sted på websiden, hvor du har forladt den, og/eller gemme dine præferencer eller indstillinger til næste gang, du besøger websiden. Cookies har ikke tilgang til nogen andre data på din computer og kan ikke læse eller forandre dem.

De fleste cookies på vores websider er såkaldte sessioncookies eller temporære cookies. De slettes automatisk, når du igen forlader websiden. Derudover anvender vi permanente cookies, der forbliver gemt på harddisken, men du kan slette dem manuelt i din browser. Hvis du ikke sletter dem, har sådanne cookies en levetid på fra 1 måned til 10 år. Vi anvender sådanne permanente cookies for at genkende dig, når du næste gang besøger vores webside, så vi på den måde kan gøre brugen af websiden nemmere for dig og tilpasse internettilbuddet optimalt til dine ønsker.

Vi anvender desuden cookies fra tredjemandsudbydere, som bidrager til at gøre internettilbuddet mere interessant for dig. Når du bruger websiden, gemmes derfor også temporære og permanente cookies fra tredjemand. Det eneste formål med disse cookies fra tredjemand er at give tredjemandsudbyderne mulighed for at kontakte dig med målrettet reklame. Vi påtager os intet ansvar for den retmæssige anvendelse af cookies fra tredjemand.

Du kan ved besøg på vores webside give aktivt samtykke til, at der gemmes cookies, der går ud over det teknisk nødvendige. Du har desuden mulighed for kun at aktivere henholdsvis deaktivere lagring af bestemte typer af cookies. Ønsker du på et senere tidspunkt at tilpasse dine cookie-indstillinger, kan du når som helst gøre det i cookie-indstillingerne.

Cookiesamtykke
Vores hjemmeside bruger OneTrust-cookie-samtykketeknologi til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies på din slutenhed og til at dokumentere dette i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Udbyderen af ​​denne teknologi er OneTrust Technology Ltd.

Når du kommer ind på vores webside, oprettes der en forbindelse til serverne fra OneTrust for at indhente dit samtykke til brugen af cookies. OneTrust gemmer derefter en cookie i din browser for at kunne tildele det samtykke, du har givet, eller tilbagekalde det. De data, der indsamles på denne måde, opbevares, indtil du beder os om at slette dem, selv sletter OneTrust-cookien, eller formålet med at opbevare dataene ikke længere gælder.

OneTrust bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af ​​cookies. Retsgrundlaget for dette er artikel 6, stk. 1, punkt 1, litra c, GDPR.

Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med OneTrust. Dette er en kontrakt, der kræves af databeskyttelseslovgivningen, som sikrer, at OneTrust kun behandler personoplysningerne om vores webstedsbesøgende i henhold til vores instruktioner og i overensstemmelse med GDPR.

Du kan derudover kontrollere cookies på din computer ved at vælge dine browserindstillinger således, at du får en meddelelse, når en webside gemmer cookies. Du kan også blokere eller slette cookies, efter at de er blevet gemt på din computer.

Hvis cookies er forbundet med, at persondata gemmes i et tredjeland uden for det område, hvor databeskyttelsesforordningen (GDPR) gælder, og hvor der ikke består bilaterale aftaler om et rimeligt beskyttelsesniveau, gemmes disse data kun, hvis du har givet dit samtykke dertil.

Deaktivering, blokering eller sletning af cookies kan dog begrænse din online-oplevelse og hindre dig i at udnytte vores webside fuldt ud.
Vores websider anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste under Google Inc. („Google“), hvis du har givet samtykke til deres brug ved at aktivere funktionelle cookies i cookie-indstillingerne. Google Analytics anvender cookies for at muliggøre en analyse af brugen af websiden og for at give os brugervenlig statistik over hjemmesideadgang, på en omkostningseffektiv måde. De oplysninger, der genereres af cookies om brugerens brug af vores hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der, såfremt du har givet dit samtykke.

Vores websider anvender de muligheder for IP-anonymisering, som Google Analytics tilbyder. Det betyder, at brugerens IP-adresse forkortes af Google allerede inden for medlemsstaterne af den Europæiske Union eller i andre lande, der er medlemmer af aftalen om den Europæiske Økonomiske Sammenslutning. Kun i undtagelsestilfælde sendes den fuldstændige IP-adresse til en af Googles servere i USA og forkortes der. Google bruger disse informationer til på vores vegne at evaluere din brug af websiderne, for at udfærdige rapporter om aktiviteten på websiderne og for at tilbyde os yderligere serviceydelser, der er forbundet med brugen af websiderne og internettet. Den IP-adresse, der som led i Google Analytics sendes fra brugerens browser, sammenføres ikke med andre data hos Google.

Du kan forhindre registrering af de data, der via cookies genereres om brugen af websiden (inkl. din IP-adresse) til google, og at Google behandler disse data, ved at downloade og installere browser-plugins, som du finder under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Nærmere oplysninger om Googles brugerbetingelser samt Googles databeskyttelseserklæring finder du under http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.at/intl/at/policies.
Websiderne bruger Google Remarketing, hvis du har givet samtykke til dets brug ved at aktivere markedsføringscookies i cookie-indstillingerne. Google Remarketing er en målrettet annonceringstjeneste leveret af Google Inc., som giver os mulighed for at vise dig annoncer, der sandsynligvis vil være af interesse for dig baseret på din brugeradfærd, når du besøger vores websteder, såfremt du har givet dit samtykke til dette. Denne annoncering vises kun på Googles annoncepladser, enten på Google Adwords annoncepladser eller Google Displaynetværket.

Du kan modsætte dig Google Re-Marketing i Google annonce-manager hhv. redigere dine indstillinger.
Vores websider bruger korttjenesten Google Maps tilhørende Google Inc. Her sker der en dataoverførsel af brugerens IP-adresse mellem browseren og serverne fra Google Maps. Disse data bliver eventuelt også sendt til Google Maps-servere i USA.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR (berettiget interesse i en lettere sporbarhed af de af os på websiden angivne steder).
Vi bruger “Google reCAPTCHA” (i det følgende “reCAPTCHA”) på vores websider. Udbyderen er Google Inc.

Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om data er indtastet på vores websider (f.eks. i en kontaktformular) af et menneske eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet ud fra forskellige kriterier. Denne analyse starter automatisk, så snart den besøgende kommer ind på websiden. Til analysen evaluerer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid den besøgende bruger på webstedet eller musebevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører i baggrunden. Websidebesøgende bemærker ikke, at der foregår en analyse.

Databehandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR (legitim interesse i at beskytte webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM).
Vi har indlejret YouTube-videoer på vores hjemmeside. Dette giver os mulighed for at præsentere dig for interessante videoer direkte på vores side. YouTube er et datterselskab af Google Inc. Videoportalen drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du går ind på en side på vores webside, der har en indlejret YouTube-video, opretter din browser automatisk forbindelse til YouTube- eller Google-serverne. Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) er ansvarlig for al databehandling i Europa.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.
Om nødvendigt bruger vi Google Optimize midlertidigt og på individuelle sider, en service leveret af Google Inc. Google Optimize analyserer brugen af ​​forskellige varianter af hjemmesiden, så vi er i stand til at tilpasse brugervenligheden til hjemmesidebrugerens adfærd. Google Optimize bruger cookies til at henvise til varianterne.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.
Websiderne bruger Bing Ads Universal Event Tracking (UET), hvis du har accepteret brugen ved at aktivere marketing-cookies i cookie-indstillingerne. Bing Ads er en tjeneste tilhørende Microsoft Corporation, med hvilken vi ud fra din brugeradfærd ved tidligere besøg på vores websider kan komme med målrettet reklame af sandsynlig interesse. Dine data videregives i dette tilfælde til ejeren af Bing Ads, Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, United States.

Nærmere oplysninger om Microsofts bestemmelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger finder du under https://privacy.microsoft.com/privacystatement.

Du kan også ændre dine indstillinger for interesserelateret reklame fra Microsoft under https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. a i GDPR.
Lejlighedsvis og midlertidigt bruger vi Hotjar til bedre at forstå vores brugeres behov og for at optimere tilbuddet på websiderne, hvis du har givet dit samtykke, ved at aktivere funktionelle cookies i cookie-indstillingerne. Hotjars teknologi giver os en bedre forståelse af vores brugeres oplevelser med websiderne, fx hvor lang tid brugerne tager om at udfylde formularer. Hotjar indsamler information om brugerens enhed, dens anonymiserede IP-adresse, geografiske placering, sprogindstillinger og brugerinteraktioner såsom musebevægelser, klik og tastetryk. Hotjar bruger også cookies til at genkende besøgende. Oplysningerne bruges ikke af Hotjar eller af os til at identificere individuelle brugere eller kombineret med andre data om individuelle brugere. Yderligere oplysninger finder du i Hotjars databeskyttelseserklæring her.
Vores websider bruger Social Media Plugins fra Walls.io. Disse gør det muligt for os at vise opdateringer i sociale medier i vores virksomheder direkte på websiden. Når disse plugins åbnes, sendes brugerens IP-adresse til Walls.io. Databehandlingen i Walls.io finder udelukkende sted i EU. Walls.io drives af Walls.io GmbH i Wien, Østrig.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.
På enkelte områder af vores websider bruger vi Chat-Plugin SmartSupp. Udbyderen er SmartSupp, Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tjekkiet. Du kan bruge SmartSupp Chat til at starte en direkte kommunikation med vores medarbejdere. For at kunne besvare dine forespørgsler bliver der indsamlet, gemt og behandlet data. SmartSupp registrerer forløbet af de besøgte websider (URL og referrer) og informationer om den anvendte browser. Derudover vil kontaktoplysningerne og indholdet af dine forespørgsler, som du frivilligt har oplyst via denne kontaktform, blive overført. I den forbindelse bruges der session-cookies, som bliver slettet efter besøget på websiden. De sendte data gemmes på servere i Den Europæiske Union.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.
For at sikre vores websider og optimere indlæsningsiderne bruges CloudFlare som web-firewall og CDN („Content Delivery Network“). Derfor er alle henvendelser tvunget til at blive dirigeret gennem deres server og konsolideret til statistik, der ikke kan deaktiveres.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.

Yderligere oplysninger om emnet sikkerhed og databeskyttelse hos Cloudflare finder du på https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Vi bruger "Short.IO" for at gøre vores webtilbud tilgængelige under et eget vanity domain via korte og oplysende URLer. Udbyderen er Short.cm Inc, Delaware, USA.

Short.IO gør det muligt at udarbejde og administrere såkaldte korte Short-URLer, informative Pretty-URLer og også tilhørende QR-koder. Når man besøger disse URLer, gennemfører Short.IO en tilsvarende omdirigering til den gemte destinationsside.

Databehandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at gøre vores webtilbud tilgængelige med enkle og oplysende Short-URLer.
Vi benytter "Lunio Click Fraud Prevention" (i det følgende "Lunio") til at forhindre bedrageriangreb på vores GoogleAds-annoncer. Udbyderen er PPC Protect Limited, The Strawberry Fields Digital Hub, Euxton Lane, Chorley, United Kingdom, PR7 1PS.

Lunio kontrollerer klik på vores GoogleAds-annoncer for bedrageriforsøg. Ulovlige kilder udelukkes herefter via IP-adresse fra vores GoogleAds-annoncer.

Databehandlingen sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR. Vi har en legitim interesse i at beskytte vores annoncer mod ulovligt klikbedrag og dermed mod økonomisk skade.
Vi står gerne til rådighed for dig, hvis du har spørgsmål eller anliggender i forbindelse med behandling af dine persondata.

Spørgsmål vedrørende
databeskyttelsesforordningen (DPSR)